Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a GlobalWelsh yn Dechrau ar Drefniant Partneriaeth Newydd

19.06.2020

Datganiad i’r Wasg

Mehefin 2020

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a GlobalWelsh yn Dechrau ar Drefniant Partneriaeth Newydd

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) a GlobalWelsh wedi uno i ffurfio partneriaeth newydd i hyrwyddo’r rhanbarth ar lefel fyd-eang ac i hwyluso llewyrch economaidd a lles cymdeithasol i Gymru.

Mae GlobalWelsh yn sefydliad dielw sy’n canolbwyntio ar gysylltu Cymru â’r Cymry ar wasgar ledled y byd i alluogi Cymru a phobl Cymru i ragori ac i lewyrchu.   Drwy ddatblygu cymuned fyd-eang ar Gysylltiad GlobalWelsh, ei nod yw hwyluso creu cysylltiadau newydd, syniadau newydd, a chyfleoedd newydd ar gyfer ei aelodau, a leolir mewn mwy na 40 o wledydd.  Mae mentrau a rhaglenni GlobalWelsh yn canolbwyntio ar gael effaith economaidd gadarnhaol ar Gymru a’i aelodau ledled y byd drwy hwyluso buddsoddi, masnachu, rhwydweithio, mentora, a chyfleoedd dysgu.

Fel rhan o ymgyrch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gysylltu Cymru â chynulleidfa ryngwladol, nod y bartneriaeth newydd yw gweithio’n gydweithredol ar y cyd-uchelgais i hyrwyddo rhanbarth de-ddwyrain Cymru i gymell twf economaidd ac i gysylltu â’r Cymry ar wasgar ledled y byd.  Bydd hefyd yn ceisio cefnogi’r uchelgais o helpu entrepreneuriaid a Busnesau Bach a Chanolig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i adeiladu busnesau llwyddiannus a all wynebu’r dyfodol â hyder.

Manylir ar gynlluniau cychwynnol y bartneriaeth, isod:

  1. Cymorth i sector busnes Busnesau Bach a Chanolig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Gan wneud defnydd o raglen Mentora Byd-eang Fy Mentor sydd gan GlobalWelsh, fe fydd y bartneriaeth yn cynnig gwasanaethau mentora busnesau yn rhad ac am ddim i bob cwmni sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yng Nghynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

O dan y trefniadau allgynhwysol hyn, fe fydd arweinydd y busnes a’r person graddedig sy’n cymryd rhan yn cael cynnig y cyfle i gysylltu â mentor y Cymry ar wasgar am gyfnod o 12 mis.

Drwy gysylltu’r budd â recriwtio graddedigion, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn bwriadu darparu cymorth ychwanegol i’r busnesau hynny sy’n ceisio recriwtio sgiliau newydd i’w helpu i addasu i’r realiti economaidd newydd.

  1. Ymchwil Cadarn

Fel rhan o’r trefniant mentora, fe wahoddir derbynyddion ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gymryd rhan mewn ymarfer ymchwil ansoddol sydd â’r nod o fesur y budd o rwydweithio a mentora Cymry ar wasgar o ran perfformiad unigolion a busnesau.

Bydd yr ymchwil hwn yn helpu i hysbysu penderfyniadau’r dyfodol ynglŷn â darparu cymorth rhwydweithio a mentora ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

  1. Canolfannau Dinesig

Fel rhan o’r bartneriaeth newydd, fe fydd yna ddwy ganolfan ddinesig newydd yn cael eu sefydlu yn Nulyn ac Unol Daleithiau America.  Bydd y canolfannau dinesig, a fydd yn gweithio yn debyg i ganolfannau dinesig presennol GlobalWelsh, yn helpu i ailgysylltu pobl â Chymru, i gysylltu unigolion cyffelyb eu bryd ac i hyrwyddo – ymhell ac agos – bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn agored ar gyfer busnes a’i fod yn rhanbarth gwirioneddol fuddsoddadwy.  Mae gan GlobalWelsh ar hyn o bryd ganolfannau dinesig mewn sawl lleoliad byd-eang, megis Hong Kong, Melbourne, Tokyo ac Amsterdam.

Dywedodd Walter May, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GlobalWelsh:

“Fel y ni, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn sefydliad sydd â ffocws economaidd sy’n ceisio cael effaith gadarnhaol ar bobl, busnesau a llewyrch y dyfodol yma yng Nghymru.  Mae ein gweithgareddau a’n huchelgais yn cydweddu’n dda iawn, ac felly rydym yn eithriadol o gyffrous wrth gyhoeddi’r bartneriaeth hon, ac o ddechrau ar y cyfle i gael effaith fwy diriaethol ledled y rhanbarth drwy’n cyd-weithgareddau.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwyf wrth fy modd o bartneru â GlobalWelsh.  Mae hon yn bartneriaeth lle rydym yn gwir gytuno o ran diben a gwerthoedd, ac mae’r maes enfawr ar gyfer cydweithredu dichonol yn y dyfodol yn wirioneddol gyffrous.

“Mae’r meysydd rydym wedi’u nodi ar gyfer gweithio cychwynnol yn ein galluogi i ddechrau rhoi sylw, mewn ffordd unigryw, i ychydig o’r amcanion yn ein ’10 Blaenoriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Ar Ôl Covid-19’, a gyhoeddwyd yn ddiweddar – yn fwyaf nodedig ynglŷn â sicrhau bod entrepreneuriaid, busnesau sydd newydd ddechrau a Busnesau Bach a Chanolig yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen drwy hwyluso mynediad at arbenigedd, yn cynnwys rhaglenni mentora a grwpiau rhwydweithio, a rhannu cynghorion ac arweiniad arferion gorau.  Yn ychwanegol, mae’r gallu i gynyddu cyfleoedd i farchnata Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fewnfuddsoddwyr dichonol ar lwyfan byd-eang yn bwysicach nag erioed yn awr.

“Edrychaf ymlaen at ddatblygu’n perthynas waith ac at ei gwneud yn drefniant partneriaeth gwirioneddol werth chweil i bawb sy’n gysylltiedig.”

GORFFEN

Ymholiadau’r Cyfryngau i: Alastair Milburn, Effective Communication, amilburn@effcom.co.uk

Nodiadau i’r Golygydd:

Ynglŷn â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cynrychioli’r 10 Awdurdod Lleol sy’n ffurfio De-ddwyrain Cymru.  Mae’r rhain yn cynnwys Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD) yn rhaglen gwerth £1.3 miliwn y cytunwyd arni yn 2016 rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i greu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a gwella cysylltedd ffisegol a digidol.  Yr uchelgais hirdymor yw cynyddu Gwerth Ychwanegol Gros, creu 25,000 o swyddi sydd angen sgiliau uchel a throsoli £4 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol.

Ewch i: https://www.cardiffcapitalregion.wales/

 

Ynglŷn â GlobalWelsh

Mae GlobalWelsh yn sefydliad llawr gwlad, angerddol ei gymhelliad, a ariannir yn breifat, dielw ar gyfer Cymry ar wasgar, sydd â’r genhadaeth i alluogi Cymru a’r Cymry i ragori a llewyrchu drwy greu cymuned fyd-eang o Gymry a phawb sy’n caru Cymru.

Drwy gysylltiad a chyfraniad y gymuned hon, sy’n cynnwys aelodau o’r Cymry ar wasgar (y rheiny a leolir y tu allan i Gymru) y caiff cyfleoedd newydd eu canfod, ar gyfer aelodau GlobalWelsh ledled y byd ac yng Nghymru.

Mae GlobalWelsh yn cynnal amryw o fentrau byd-eang i hwyluso’r cyfleoedd hyn sy’n dod â phobl gyffelyb eu bryd ynghyd, beth bynnag y bo’u lleoliad, i ganolbwyntio ar feysydd allweddol lle y ceir effeithiau, sy’n cynnwys: rhwydweithio, masnachu, buddsoddi, allforio, arwain agweddau a rhannu gwybodaeth. 

Mae gan y cyfleodd hyn rôl allweddol mewn galluogi Cymru i fanteisio hyd yr eithaf ar ei photensial economaidd ac i adeiladu dyfodol llewyrchus.

Mae gan GlobalWelsh ar hyn o bryd aelodau cymunedol mewn dros 40 o wledydd, yn cynnwys Awstralia, UDA, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Iwerddon, Brasil, Canada, Sweden, Somalia, Serbia, Yr Ariannin, Bwlgaria, Y Swistir, Hong Kong, India a Siapan.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais