Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am Hyrwyddo De-ddwyrain Cymru i Fuddsoddwyr Rhyngwladol yn MIPIM

11.03.2019 // Partneriaeth Twf Economaidd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) am gael ei hamlygu yn MIPIM – yr arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd.

A hwythau’n cael eu harwain gan ei Chyngor Busnes, fe fydd aelodau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i deg awdurdod lleol yn hyrwyddo De-ddwyrain Cymru yn Cannes, Ffrainc yr wythnos nesaf (y 12fed-y 15fed o Fawrth).

Ac yntau’n cael ei ystyried yn un o’r digwyddiadau eiddo diriaethol byd-eang mwyaf, mae ‘Marche International des Professionals d’Immobilier’ (MIPIM) yn denu mwy na 26,000 o gyfranogwyr bob blwyddyn, yn cynnwys 5,000 o fuddsoddwyr, 4,800 o ddatblygwyr, a 500 o newyddiadurwyr.

Mae wedi dod yn ddigwyddiad amlwg yn y byd ‘buddsoddi mewn eiddo ac asedau’, gyda chynrychiolwyr yn dod ynghyd am bedwar diwrnod o rwydweithio, o ddysgu, ac o amlygu sgiliau a photensial eu rhanbarthau.

Mae yna nifer o ranbarthau’r Deyrnas Unedig wedi mynychu’r digwyddiad yn MIPIM o’r blaen, gan ddenu buddsoddiad a chyfleoedd sylweddol i’w rhanbarthau, yn ogystal â datblygu cysylltiadau a rhwydweithiau newydd sydd o werth uchel.

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae cymryd rhan yn MIPIM yn arddangosiad o’n dymuniad i ddatblygu’n rhagoriaethau rhyngwladol ac i fynd â’n rhanbarth a Chymru i’r byd.

“Mae dyddiau cronfeydd Bargeinion Dinesig a grantiau o Ewrop yn dirwyn i ben.  Mae arnom angen gwerthu’n cryfderau cystadleuol ar lwyfan byd-eang a chwilio am fuddsoddwyr, cefnogwyr ariannol a marchnadoedd sy’n hoffi’r hyn a gynigiwn.

“Dyma’r amser i ddangos ein parodrwydd i fod yn gystadleuol, gan osod gerbron ein manteision cymharol a’n haeddfedrwydd cynyddol fel dinas-ranbarth.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fuddsoddadwy gyda chyfleoedd niferus.  Mae’n gartref i’r brifddinas Brydeinig sy’n tyfu gyflymaf mewn sawl maes, ac mae’n un o’r 10 lleoliad uchaf fel dinas sy’n dechrau busnesau digidol. Mae’n bryd mynd â negeseuon o’r fath allan i’r byd.”

Bydd mynychwyr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys yr Arweinwyr awdurdodau lleol canlynol, sef Huw Thomas (Caerdydd), Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), David Poole (Caerffili), Peter Fox (Sir Fynwy), a Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), ynghyd â’r prif weithredwyr awdurdodau lleol, Paul Orders (Cyngor Caerdydd), Christina Harrhy (Cyngor Caerffili), a Paul Matthews (Cyngor Sir Fynwy).

Bydd Frank Holmes, Partner yn Gambit Corporate Finance a Chadeirydd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, hefyd yn mynychu, ynghyd â swyddogion o Swyddfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd y ddirprwyaeth yn defnyddio’r digwyddiad i amlygu Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a lansiwyd yn ddiweddar, ddydd Mawrth, y 12fed o Fawrth.  Seilir y Cynllun ar gryfderau’r rhanbarth ac mae’n manteisio hyd yr eithaf ar ei gyfleoedd.  Mae’n amlygu sut mae De-ddwyrain Cymru yn aeddfed ar gyfer buddsoddiad.  Fel y porth i Gymru ac i Loegr, fel ei gilydd, mae mewn llecyn manteisiol yn strategol ac mae’n ganolbwynt cysylltedd allweddol ar gyfer buddsoddiad a llif nwyddau, technolegau, pobl a syniadau.

Neil Brierley, Rheolwr Gyfarwyddwr Rhanbarthol yn Currie & Brown, yw Cadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n arwain y fenter MIPIM ar ran Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dywedodd: “Gan fod y Cynllun Diwydiannol ac Economaidd bellach wedi’i lansio, sy’n nodi’r blaenoriaethau mewn buddsoddi a busnesau yn y rhanbarth, ein cyfrifoldeb ni yw rhoi llais i’r rhain ac ynganu’r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fuddsoddwyr dichonol.  Edrychaf ymlaen at amlygu’r Ddinas-Ranbarth yn MIPIM, a gweithio â chydweithwyr o’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a’r Cabinet Rhanbarthol i sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn disgleirio’n llachar ym marchnadoedd buddsoddi Ewrop.”

Dywedodd y Cynghorydd Dave Poole, Arweinydd Cyngor Caerffili: “Mae hyn yn cynnig cyfle bendigedig inni amlygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gerbron cynulleidfa fyd-eang mewn digwyddiad diwydiant clodwiw.  Mae’n rhaid inni fod yn rhagweithiol yn y ffordd rydym yn marchnata ac yn hyrwyddo’r rhanbarth er mwyn denu’r swyddi a’r buddsoddiad fydd yn trawsnewid De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol.

“Edrychwn ymlaen at fod yn llysgenhadon dros y rhanbarth, ac fe wnawn weithio’n galed i sicrhau y bydd ein presenoldeb yn dod â buddion gwirioneddol i’n cymunedau.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais