Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Amlinellu’u Cefnogaeth i Fusnesau yn Ystod Pandemig y Coronafeirws  

23.03.2020

Mae Priddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw wedi amlinellu’i gwaith i gefnogi busnesau yn Ne Cymru yr effeithir arnynt gan bandemig y clefyd Covid-19 (coronafeirws).

Mae’n gweithio â Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig i’w diweddaru ynglŷn â phrofiadau cyfredol busnesau De Cymru, gan weithio i sicrhau bod busnesau’r rhanbarth yn cael eu diweddaru’n rheolaidd am y cymorth sydd ar gael iddynt a sut y gellir cael ato.

Mae’r clefyd Covid-19 (coronafeirws) wedi peri tarfu anferthol ar lawer o fusnesau i’r dyfodol rhagweladwy, a chyda hynny fe ddaw’r ansicrwydd ynghylch sut y byddant yn ymdopi.

Yn ystod yr adeg hon, mae ar Briddinas-Ranbarth Caerdydd eisiau sicrhau y caiff yr holl negeseuon am gymorth i fusnesau oddi wrth Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig eu cyfathrebu’n briodol ac y bydd yn rhaeadru’r holl wybodaeth berthnasol drwy’i sianelau er budd busnesau’r rhanbarth.  Bydd hefyd yn gweithio’n agos iawn â Phartneriaeth Twf Economaidd Priddinas-Ranbarth Caerdydd i ystyried ymyriadau wedi’u targedu oddi wrth ein cronfa fuddsoddi i gynorthwyo cwmnïau yn ein rhanbarth ac i lenwi unrhyw fylchau neu i ymyrryd lle mae pecynnau cymorth mwy unswydd bwrpasol yn angenrheidiol.  Bydd hyn yn cydategu ac nid yn dyblygu ymyriadau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “I lawer o bobl a busnesau ledled Cymru, mae hwn yn gyfnod ansicr iawn, ac fe fydd yr wythnosau a’r misoedd nesaf yn rhoi her enfawr i ni fel unigolion, cymunedau a busnesau.

“Bydd llawer o fusnesau a masnachwyr unigol yn ei chanfod hi’n eithriadol anodd llywio drwy’r wythnosau a’r misoedd sydd o’n blaenau heb ddod o dan bwysau ariannol difrifol.

“Bydd llawer o sectorau hefyd yn cael eu taro, wrth i gwsmeriaid gael eu cynghori i gadw draw drwy gadw pellter cymdeithasol a hunan-ynysu.  Dyma pam mae hi’n hollbwysig ein bod yn gwneud popeth y gallwn ei wneud i helpu ac i gefnogi’n gilydd, a dyma pam mae’n rhaid inni gyfathrebu’r cymorth busnes a ddaw drwy Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod busnesau yng Nghymru’n gwybod beth sydd ar gael iddynt a sut i gynllunio’n well ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf.

“Rydym yn gwrando ac yn sicrhau yn gyson y caiff ein cymunedau eu diweddaru â’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd wrth i bethau ddigwydd, ac yn ein tro, rydym ninnau’n siarad â sefydliadau allweddol megis Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig i sicrhau eu bod yn deall y sefyllfaoedd sy’n wynebu busnesau yn Ne Cymru.  Byddwn hefyd yn cefnogi’n weithredol ein Hawdurdodau Lleol, y mae’n rhaid i’w blaenoriaeth gyfiawn ar hyn o bryd olygu arbed bywydau a diogelu’r rheiny sy’n agored i niwed.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyr gefnogi’r cymorth y mae’r ddwy Lywodraeth wedi’i addo hyd yn hyn. Ein bwriad ni yw dal i raeadru’r hyn y mae’r cyhoeddiadau hyn yn ei olygu i fusnesau, a sut y gall y cwmnïau hynny gael at y cymorth hwnnw.”

Mae cymorth allweddol sydd wedi’i ryddhau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig hyd yn hyn yn cynnwys:

  1. Banc Busnes Prydain: Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgîl Coronafeirws – benthyciad newydd a gaiff ei lansio ddydd Llun, y 23ain o Fawrth lle y bydd y Llywodraeth yn talu am y 6 mis cyntaf o daliadau llog, fel bod busnesau’n elwa o ad-daliadau cychwynnol is.

https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/

  1. Llywodraeth Cymru – fe wnaeth gyhoeddi pecyn gwerth £1.4 biliwn o gymorth i fusnesau bach, yn cynnwys seibiant ardrethi busnes am 12 mis ar gyfer busnesau bach ym maes adwerthu, hamdden a lletygarwch, a grantiau o £25,000 ar gyfer busnesau yn yr un sector sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Bydd busnesau ym mhob sector sy’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach a chanddynt werth ardrethol o lai na £12,000 yn cael grantiau o £10,000.
  1. Llywodraeth y Deyrnas Unedig – fe gyhoeddodd gynllun cadw swyddi i dalu 80% o gyflogau er mwyn i fusnesau gadw’u gweithwyr.  Cyhoeddodd y Canghellor hefyd ohiriad i daliadau TAW y chwarter nesaf, cynyddu lwfans safonol Credyd Cynhwysol a grantiau arian o £25,000 i eiddo busnesau bach.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19

  1. Banc Datblygu Cymru – mae’n cynnig seibiant ad-dalu cyfalaf tri mis o hyd i’w cwsmeriaid i helpu i reoli llif arian.

https://developmentbank.wales/coronavirus-support-welsh-businesses

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio i wneud yn sicr ei bod hi mor eglur â phosibl i fusnesau sut y gallant gael at y cynlluniau cymorth hyn sy’n cael eu rhoi ar waith, ac fe fyddant yn cyfathrebu’r wybodaeth hon i fusnesau drwy’u sianelau.

Yn ychwanegol, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  a FOR Cardiff (DROS Gaerdydd)  wedi cyhoeddi arolwg i helpu i ddeall a nodi rhwystredigaethau allweddol sy’n wynebu busnesau a’r gofynion y mae ar fusnesau eu hangen i oresgyn y cyfnod hwn o ansicrwydd.  Gall busnesau gwblhau’r arolwg YMA.

Ychwanegodd Kellie: “Mae’r pandemig coronafeirws yn brawf o gadernid ein cymunedau.  Mae yna draddodiadau gwych o gynorthwyo’r naill a’r llall a chydweithredu yn ein rhanbarth y gallwn wneud defnydd ohono.  Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae cydweithio er lles pawb wrth graidd ein holl fodolaeth.  Ein hethos yw nad yw’r rhanbarth yn llwyddiant os caiff y mwyaf anghenus eu hepgor.

“Fodd bynnag, yn awr yn fwy nag erioed yw’r amser i entrepreneuriaeth ddod i’r brig.  Bydd arnom angen colynnu modelau busnes, arallgyfeirio ac arloesi er mwyn goroesi mewn cyfnod mor gythryblus.

“Tra bod yr adeg hon yn ansicr i lawer, yr hyn sydd yn sicr yw bod yn rhaid inni geisio cynnal ein busnesau a’n cymunedau drwy’r argyfwng a’u helpu i gael eu cefn atynt pan ddaw’r adferiad.  Mae’r gwaith a wnawn fel Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymwneud yn gyfan gwbl â darparu’r amgylchedd lle y gall busnesau ffynnu, ym mhob cwr o’n rhanbarth.”

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyr gefnogi’r cymorth y mae’r ddwy Lywodraeth wedi’i addo hyd yn hyn.  Ein bwriad ni yw dal i raeadru’r hyn y mae’r cyhoeddiadau hyn ei olygu i fusnesau, a sut y gall y cwmnïau hynny gael at y cymorth hwnnw.”

GORFFEN

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais