Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cefnogi Cynnig am Bencadlys Newydd i Sianel 4

22.05.2018 // Cabinet

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi rhoi’i gefnogaeth i gynnig Caerdydd i roi cartref i bencadlys newydd ar gyfer Sianel 4.

Mae Sianel 4 yn bwriadu ehangu’i phresenoldeb yn y cenhedloedd a’r rhanbarthau drwy sefydlu pencadlys cenedlaethol newydd a dwy ganolfan greadigol y tu allan i Lundain.  Mae yna nifer o ddinasoedd ledled y Deyrnas Unedig wedi gwneud eu cynigion, yn cynnwys Caerdydd.

Mae’r Cabinet wedi anfon llythyr o gefnogaeth i gynnig Caerdydd at Alex Mahon, prif weithredwr Sianel 4.

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyr gefnogi’r cynnig a gydgysylltir gan Gyngor Caerdydd, gan gyfeirio at y potensial economaidd sydd ganddo ar gyfer holl Ranbarth De-ddwyrain Cymru.

Gan ysgrifennu ar ran arweinwyr y deg cyngor sy’n ffurfio Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, fe ysgrifennodd y Cynghorydd Andrew Morgan:

“Un o’r blaenoriaethau pennaf ar gyfer ein rhanbarth yw denu a helpu i dyfu cyfleoedd gwaith o ansawdd rhagorol i’n gweithlu, ac felly rydym yn awyddus iawn i gefnogi cynigiad Cyngor Caerdydd (un o’n partneriaid rhanbarthol allweddol) ym mhob ffordd y gallwn, i’ch annog i ystyried popeth sydd gan Gaerdydd a’r rhanbarth hwn i’w gynnig.

“Mae pob un o’r deg cyngor yn Ne-ddwyrain Cymru yn cydweithio’n agos ledled pob agwedd sy’n arwain at dwf economaidd, ac yn yr achos hwn, rydym yn llwyr gymeradwyo popeth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig ichi, yn ogystal â’r rhanbarth ehangach.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, sy’n Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf:

“Rydym ni ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd wrth ein bodd bod Sianel 4 wedi mynegi diddordeb mewn ystyried adleoli canolfan  y tu allan i Lundain, a bod Cyngor Caerdydd wedi lansio cynnig am i’r lleoliad newydd fod yn Rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

“Un o’r prif amcanion i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yw denu cyfleoedd newydd i’r rhanbarth i roi hwb i lewyrch economaidd ac i helpu i ddyrchafu rhagolygon gwaith, ac felly rydym yn llwyr gefnogol i gais Cyngor Caerdydd i ddod yn gartref newydd i bencadlys Sianel 4.

“Mae Caerdydd yn cyflym ddod yn hysbys am fod yn greadigol, yn amlddiwylliannol ac yn agored i syniadau newydd, a dyna pam mae’n lleoliad gwych ar gyfer un o leisiau mwy gwahanol y byd darlledu.  Mae gan y ddinas hanes profadwy o fuddsoddi yn y dyfodol, ac mae’n gartref i un o’r sectorau creadigol mwyaf y tu allan i Lundain. Mae’r potensial creadigol a thechnolegol yn aruthrol fawr, ac rydym yn hyderus y bydd Sianel 4 yn gweld hynny, hefyd.”

Bydd Caerdydd yn cael gwybod a yw ei chais wedi llwyddo i gam nesaf y broses ddiwedd y mis hwn.  Gwneir y penderfyniad terfynol ym mis Hydref.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais