Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Dadlennu Cynllun Busnes Pum Mlynedd ar gyfer De-ddwyrain Cymru

23.02.2018 // Cabinet

Mae yna gynllun strategol pum mlynedd i drosoli’r buddion economaidd a chymdeithasol mwyaf posibl o gronfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn wedi’i gytuno’n ffurfiol.

Mae’r cynllun busnes strategol, a gymeradwywyd gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 23ain o Chwefror), sy’n rhoi manylion yr hyn sydd ei angen i gyflawni amcanion hirdymor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn amlinellu camau a chanlyniadau gofynnol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a sut y defnyddir y ‘Gronfa Buddsoddi Ehangach’ gwerth £495 miliwn dros y pum mlynedd nesaf i gymell y gweithredoedd yn eu blaen.

Mae’r cynllun yn enwi amcanion strategol rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef:

  1. Llewyrch a Chyfle – Magu gallu unigolion, aelwydydd, y sector cyhoeddus a busnesau i ateb heriau ac i fachu ar gyfleoedd, gan greu economi mwy cynhyrchiol;
  2. Cynhwysiant a Chydraddoldeb – Economi  bywiog a chynaliadwy sy’n cyfrannu tuag at les ac ansawdd bywyd y bobl a’r cymunedau yn y rhanbarth yn awr ac yn y dyfodol;
  3. Hunaniaeth, Diwylliant, Cymuned a Chynaliadwyedd – Llunio hunaniaeth glir ac enw cryf fel Dinas-Ranbarth sy’n lle am fasnach, arloesi, ac ansawdd bywyd.

Amcanion economaidd trosfwaol y Fargen Ddinesig yw creu 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn mewn buddsoddiad gan y sector preifat.

Mae themâu allweddol wedi’u nodi i ffocysu’r dull gweithredu: Sgiliau a Chyflogaeth, Arloesi, Cysylltu’r Rhanbarth, ac Adfywio a Seilwaith.

Yn cefnogi’r themâu strategol hyn y mae tair rhaglen, y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod y Cabinet Rhanbarthol ar y 12fed o Chwefror:

  1. Adfywio a Seilwaith – cynigiwyd y Gronfa Buddsoddi Tai i gefnogi’r angen i adeiladu mwy o gartrefi ledled y rhanbarth.  Bydd y Gronfa yn cefnogi adeiladu tai, yn amrywio o adeiladwyr a datblygwyr mawr ar safleoedd tai segur ar hen safleoedd diwydiannol gynt, i adeiladwyr bychain, adeiladwyr cymunedol, adeiladwyr tai pwrpasol ac arbenigwyr adfywio, ar safleoedd bychain ledled y rhanbarth. Bydd y gronfa hefyd yn helpu i ysgogi’r sector adeiladu busnesau bach a chanolig ledled y rhanbarth drwy ddarparu cyllid datblygu benthyciadau a lansio Cynllun Adeiladu i Gwsmeriaid, gan ryddhau lleiniau llai o dir yn y sector cyhoeddus gyda phecyn cymorth llawn ar gyfer busnesau bach a chanolig i ddarparu cartrefi newydd yn y cymunedau.
  2. Cysylltu’r Rhanbarth – bydd y strategaeth ddigidol yn helpu i wneud yr ardal yn “rhanbarth deallus,” gan gymell datrysiadau arloesol a rhwygol i ddenu partneriaeth a buddsoddiad y sector preifat, yn cynnwys cysylltedd Cymru a rhanbarthol, cysylltedd ffibr rhanbarthol a chymunedol, cyrchu technoleg 5G symudol, a manteisio hyd yr eithaf ar botensial data agored.
  3. Sgiliau a Chyflogaeth – mae’r prosiect Sgiliau ar gyfer y Dyfodol yn cefnogi’r thema Sgiliau a Chyflogaeth, ac fe fydd yn darparu ymgysylltiad gan ysgolion drwy’r rhanbarth i gyd â disgyblion a rhieni i gynnig cynghorion ac arweiniad ar yrfaoedd, cymorth i fusnesau i oresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyfranogi, yn cynnwys cronfa buddsoddi mewn sgiliau ac ymrwymiad i gefnogi darparu dros 10,000 yn ychwanegol o brentisiaethau, interniaethau i raddedigion a gweithwyr wedi’u huwchsgilio yn y sector preifat.

Nod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw bod o fudd i holl Ranbarth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol sef Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.  Llofnodwyd y Fargen Ddinesig yn ffurfiol gan ddeg arweinydd yr awdurdodau lleol ar y 1af o Fawrth, 2017.

O’r £1.2 biliwn yn y Gronfa Ddinesig, mae £734 miliwn wedi’i ymrwymo i gefnogi Metro De-ddwyrain Cymru.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol o arweinwyr y 10 awdurdod lleol wedi cytuno ar ddau fuddsoddiad sylweddol yn barod. Ym mis Mai 2017, fe gytunodd y Cabinet i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi datblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn y rhanbarth.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad yn y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi gwerth uchel, uwch-dechnoleg, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a datblygiad y clwstwr.

Fis diwethaf, fe gytunodd y Cabinet i ymrwymo £40 miliwn i gefnogi mewn egwyddor Datblygiad Metro Canolog gwerth £180 miliwn, prosiect fydd yn darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog newydd wrth graidd Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen unigryw o weithio cydweithredol fydd yn galluogi newid economaidd, gwell cysylltedd digidol a ffisegol, gwell sgiliau a chyfleoedd addysgol, ac adfywio ledled y rhanbarth.

“Mae’n fuddsoddiad yn ei bobl, a’i nod yw dod â thegwch a chyfleoedd i bawb, ni waeth ble maent yn byw yn y rhanbarth.  Mae’n adeiladu ar dreftadaeth falch y rhanbarth, harddwch ein tirwedd naturiol, a bywiogrwydd ein bywyd diwylliannol a chymdeithasol cyfoethog.

“Bydd yn cyfoethogi bywydau mewn ffyrdd eraill, hefyd, gan ddiwygio’n gwasanaethau cyhoeddus, darparu cartrefi fforddiadwy, newydd, gwella bywyd teuluol, a chreu gweithlu a all addasu i anghenion newidiol yr 21ain Ganrif.

“I wneud hyn, fe fydd partneriaid y Fargen Ddinesig yn cydweithio, gyda gweledigaeth glir o’r hyn y bydd bywyd a’i alwadau yn ymdebygu iddo ymhen 20 mlynedd, i sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio’i photensial hyd yr eithaf ar lwyfan fyd-eang.

“Drwy ddenu buddsoddiad newydd a magu mwy o fusnesau llwyddiannus, drwy wella’n cysylltedd, drwy ddatblygu’n sgiliau a’n haddysg, fe wnawn adfer y brifddinas-ranbarth i’w rôl hanesyddol fel “ystafell injan” economi Cymru.”

Er mwyn datgloi’r cronfeydd buddsoddi sydd eu hangen i fwrw ymlaen â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’n rhaid i’r Cynllun Busnes pum mlynedd gael ei gymeradwyo gan bob un o’r 10 awdurdod lleol sy’n ffurfio Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais