Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau

21.09.2017 // Partneriaeth Sgiliau

Mae yna Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau Wyth Pwynt wedi’i lansio heddiw (dydd Iau) i flaenoriaethu ardaloedd ar gyfer buddsoddiad mewn sgiliau fydd yn cyflawni buddion cymdeithasol ac economaidd i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Lansiwyd y cynllun gan Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) De-ddwyrain Cymru – y corff cyflogaeth a sgiliau allweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Nod sylfaenol y cynllun yw nodi blaenoriaethau cyflogaeth a sgiliau dros gyfnodau byrdymor, tymor canolig a hirdymor i ddatblygu potensial cymdeithasol ac economaidd economi rhanbarthol De-ddwyrain Cymru.

Gobeithir y bydd hyn yn arwain at system sgiliau a seilir ar y galw ac a gymhellir gan anghenion diwydiant, gan ddarparu cymorth o ran cyflogaeth a sgiliau.

Mae’r cynllun yn creu wyth blaenoriaeth ranbarthol y credir y byddant yn llunio llwyddiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros y blynyddoedd i ddod.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • darparu cymorth gyda chyflogaeth a sgiliau i ddiwydiannau a seilwaith;
  • cefnogi diwydiannau i fynd i’r afael â bylchau a diffygion mewn sgiliau;
  • datblygu sgiliau lefel uwch i ddiogelu’r gweithlu ar gyfer y dyfodol;
  • cynyddu nifer y prentisiaethau;
  • gwella’r ffordd y mae diwydiannau’n ymwneud ag addysg;
  • gwella data cyrchfan ar gyfer gwell canlyniadau i ddysgwyr;
  • datblygu cynllun cyflogadwyedd rhanbarthol; a
  • datblygu cynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer rhaglenni a ariannir gan yr UE ar ôl Brexit.

Dywedodd Leigh Hughes, Cadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi: “Mae arnom angen uno fel un i adeiladu ar gryfderau’r rhanbarth drwy bartneriaeth gadarnhaol a chydweithredu i gyflawni gweithlu eang, gwybodus, amrywiol a medrus i ganiatáu inni dyfu a llewyrchu.

“Ni all un person neu sefydliad unigol ddatrys galwadau cyflogadwyedd a sgiliau’r rhanbarth ac felly mae arnom angen chwalu’r ‘seilos hunan-les’, a pharhau i adeiladu ar y berthynas sy’n tyfu rhwng diwydiant, darparwyr addysg a Llywodraeth Cymru i ddarparu sgiliau yn y dyfodol fydd yn sicrhau bod economi De-ddwyrain Cymru yn ffynnu ac yn tyfu.”

I gyflawni’i dyheadau cyflogaeth a sgiliau, mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn yn gweithio drwy rwydweithiau a strwythurau’r cyrff sydd eisoes wedi’u sefydlu, sef Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) a’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau.

Caiff y strwythurau hyn, a gynhelir gan lywodraeth leol a chyda chefnogaeth amrywiaeth eang o randdeiliaid, eu datblygu a’u hymestyn i ddarparu cyfrwng rhanbarthol i gymell ac i gyflawni agenda gyflogaeth a sgiliau’r Fargen Ddinesig.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Cyd-arweinydd y Cabinet dros Gyflogaeth a Sgiliau, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Rwyf yn falch bod y Bartneriaeth Sgiliau a’i Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau, fel ei gilydd, yr wyf yn aelod ohoni, wedi’i mabwysiadu fel rhan o strwythur Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Ein huchelgais ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw sicrhau rhanbarth sy’n perfformio’n dda ac sy’n llewyrchus, sy’n ysgogi ac yn cefnogi buddsoddi rhanbarthol.”

Mae yna amryw o heriau allweddol a nodir gan y cynllun, yn cynnwys: bylchau a diffygion mewn sgiliau, lefelau cymwysterau, prentisiaethau, cynghorion ac arweiniad ar yrfaoedd, gwella canlyniadau i ddysgwyr, diweithdra a gweithgaredd economaidd, a Brexit a chyllid Ewropeaidd.

Lansiwyd y cynllun yn ffurfiol yn Uwchgynhadledd Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Gwnaethant hyd yn oed arddangos nifer o fuddsoddiadau a mentrau’r Fargen Ddinesig, yn cynnwys Clwstwr y Lled-ddargludydd Cyfansawdd, y Metro, ac Ymrwymiad Caerdydd, sy’n cynnig syniad o’r cyfleoedd a grëir gan y datblygiadau hyn ledled rhaglenni’r Fargen Ddinesig i gefnogi arloesedd, cysylltedd, addysg a busnes.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu clwstwr diwydiant y Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Caiff y cyllid ei greu o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’i fath ers y cafodd y rhaglen gwerth £1.2 biliwn ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1af o Fawrth.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg, o werth uchel, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi gyffredinol a’r datblygiad clwstwr.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais