Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio’r ail mewn cyfres o adroddiadau “Cyflwr y Rhanbarth”

13.02.2020

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR)  yn dadlennu ‘Cystadleuol’, yr ail mewn cyfres o dri adroddiad dadansoddol a gynlluniwyd i ddarparu data cadarn a dibynadwy ynglŷn ag ystod o ddangosyddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i ddeall perfformiad y rhanbarth yn well.

Mae’r adroddiadau ‘cyflwr y rhanbarth’ hyn yn cynrychioli ymrwymiad a wnaed yn Cynllun Diwydiannol ac Economaidd  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fuddsoddi mewn gallu dadansoddol er mwyn hwyluso llunio penderfyniadau ar sail gwybodaeth a mesur cynnydd tuag at amcanion deuol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o wella llewyrch y rhanbarth a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

A hwythau wedi’u paratoi ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gan gydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r gyfres o adroddiadau’n dod â data ynghyd o ystod o wahanol ffynonellau fel y gellir ei gyrchu mewn un man, ac yn darparu darlun eglur a chraff o lewyrch ac ansawdd bywyd y rhanbarth.  Caiff yr adroddiadau hyn yn awr eu defnyddio fel sail ar gyfer meincnodi a monitro effaith buddsoddiadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe fyddant hefyd yn gwasanaethu i ddarparu gwiriad iechyd gwerthfawr ac annibynnol ar gyfer yr holl lunwyr penderfyniadau, busnesau a rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth.

Mae rhan dau o’r gyfres, ar gael Yma i’w lawrlwytho, yn dod â data ynghyd ynglŷn â “chystadleugarwch” Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan amlygu yn anad dim dueddiadau allweddol o fewn ystod o fesurau, yn fwyaf nodedig Gwerth Ychwanegol Gros y rhanbarth, diweithdra, ac amrywioldeb cymhareb y galw am sgiliau yn erbyn y cyflenwad o sgiliau ledled y rhanbarth a hefyd o fewn sectorau, fel ei gilydd.

Cliciwch YMA  i wrando ar ein cyfres o bodlediadau cysylltiedig ac i glywed Aelod o Fwrdd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kevin Gardiner, a Phrif Swyddog Gweithredol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Rhys Thomas, yn siarad â Mark Powney, Rheolwr Gyfarwyddwr Newyddion Busnes Cymru (Business News Wales) am y rôl hanfodol sydd gan gystadleugarwch o ran cyflenwi Cynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sut y defnyddir y data hwn i gymell proses llunio penderfyniadau’r Fargen Ddinesig a’r arwyddion cadarnhaol rydym yn dechrau’u gweld o ran amrywiaeth busnesau presennol a’n sylfaen sgiliau sy’n tyfu.

Caiff trydedd ran a rhan olaf y gyfres, “Cadernid”, ei chyhoeddi a’i thrafod ym mis Mawrth.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cysylltiedig, Cystadleuol, Cadarn

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais