Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio’r cyntaf o dri adroddiad ‘cyflwr y genedl’

17.01.2020 // Partneriaeth Twf Economaidd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn lansio ‘Cysylltiedig’, sef y cyntaf mewn cyfres o dri adroddiad dadansoddol sydd wedi’u cynllunio i ddarparu data cadarn a dibynadwy am gyfres o ddangosyddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i ddeall perfformiad y rhanbarth yn well.

Mae’r adroddiadau hyn am ‘gyflwr y genedl’ yn cynrychioli ymrwymiad a wnaed yng Nghynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fuddsoddi mewn gallu dadansoddol er mwyn hwyluso gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth a mesur cynnydd tuag at y ddau nod sydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd o wella llewyrch y rhanbarth a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

A hwythau wedi’u paratoi ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gan gydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r gyfres o adroddiadau’n dod â data ynghyd o ystod o wahanol ffynonellau fel bod modd ei gyrchu mewn un man a darparu darlun eglur a chraff o lewyrch ac ansawdd bywyd y rhanbarth.  Caiff yr adroddiadau hyn yn awr eu defnyddio fel sail ar gyfer meincnodi a monitro effaith buddsoddiadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe fyddant hefyd yn gweithredu i ddarparu gwiriad iechyd annibynnol, gwerthfawr ar gyfer yr holl lunwyr penderfyniadau, busnesau, a rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth.

Mae Rhan 1 o’r gyfres sydd ar gael YMA i’w lawrlwytho yn dod â data ynghyd am gysylltedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan yn benodol amlygu nodweddion allweddol seilwaith trafnidiaeth a thai’r rhanbarth.

Cliciwch YMA i wrando ar ein cyfres podlediad cysylltiedig a chlywch Gadeirydd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Frank Holmes, ac aelod o’r Bwrdd, Chris Sutton, yn siarad â Mark Powney, rheolwr gyfarwyddwr Business News Wales (Newyddion Busnes Cymru), am y cyd-destun ar gyfer yr adroddiadau hyn, y rôl hanfodol sydd gan Gysylltedd mewn cyflenwi Cynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  a rhai o’r camau breision mawrion sy’n cael eu cymryd drwy’r amrywiol raglenni buddsoddi sydd ar hyn o bryd yn cael eu hystyried ledled y rhanbarth, ac yn neilltuol drwy Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae yna fwy o ddadansoddi ar gyflwr y rhanbarth i ddod.  Caiff Rhan 2, ‘Cystadleuol’, ei gyhoeddi a’i drafod ym mis Chwefror, ac fe’i dilynir gan Ran 3, ‘Cadarn’, ym mis Mawrth.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cysylltiedig, Cystadleuol, Cadarn

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais