Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn penodi Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

20.11.2017 // Partneriaeth Twf Economaidd

Mae tîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi penodiad Frank Holmes, partner sylfaenu yn Gambit Corporate Finance, fel Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP).

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, a gaiff ei sefydlu ar hyn o bryd, yn cynghori Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, ac fe fydd yn gyfrifol am adolygu’r Strategaeth Economaidd Ranbarthol ac am gynghori ar gynigion buddsoddi’r Fargen Ddinesig.  Bydd ganddi hefyd rôl yn eiriol, gan hyrwyddo’r Rhanbarth fel cyfle buddsoddi a lleoliad ymwelwyr o’r radd flaenaf.

Mae gan Frank Holmes, sydd wedi’i benodi ar ôl proses ymgeisio agored, gefndir helaeth mewn cymorth cynghorol strategol, ac mae’n gallu dangos profiad eithriadol o weithio â busnesau ym mhob ardal o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r ariannwr corfforaethol entrepreneuraidd wedi bod yn gynghorydd blaenllaw ar brosiectau niferus i godi arian yng Nghymru a thramor, fel ei gilydd, mewn ystod o sectorau, yn cynnwys: gofal iechyd; biodechnoleg; Technoleg Gwybodaeth; hyfforddiant; gweithgynhyrchu; rheoli gwastraff; adwerthu ar-lein; trafnidiaeth a hamdden.  Enillodd y bleidlais fel Insider Wales Dealmaker y flwyddyn yn 2007, 2013 a 2017, sy’n ei wneud ef y person cyntaf i gyflawni’r gamp deirgwaith.

Fel Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, fe fydd Frank Holmes yn arwain y bartneriaeth, yn cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd, yn casglu ac yn coladu barn rhanddeiliaid, ac yn cyfathrebu ac yn cynrychioli argymhellion y bartneriaeth wrth Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Ei genhadaeth gyntaf fydd gweithio â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i benodi aelodau Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Rydym yn falch iawn o gyfrif Frank Holmes ymysg ein cydweithredwyr ar gyfer prosiect Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae gan y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol rôl hanfodol mewn ystyried y penderfyniadau a wnawn, ac mae’n darparu safbwynt gwahanol i bartneriaid y sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector wrth asesu effeithiolrwydd ein cynigion buddsoddi.

“Bodlonodd Frank ein holl ofynion ar gyfer y rôl ymestynnol hon.  Mae’n deall cyd-destun y  Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, mae’n brofiadol o ran delio â rhanddeiliaid niferus, ac mae ganddo rwydwaith helaeth, ledled sectorau, ar lefel uwch-arweinwyr.  Rwyf yn hyderus y bydd yn ffynnu fel Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.”
Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Cyd-arweinydd Portffolio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Ddatblygu Economaidd ac Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi mai Frank yw Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.  Bydd ei brofiad o weithio â busnesau ledled y ddinas-ranbarth gyfan yn amhrisiadwy i sicrhau mai’r penderfyniadau yw’r rhai gorau i helpu i dyfu economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Gan weithio â Frank, fe wnawn sefydlu Bwrdd ehangach y bartneriaeth, fydd â rôl hanfodol wrth asesu’n strategaeth fuddsoddi ar gyfer y ddinas-ranbarth.”

Dywedodd Frank Holmes: “Teimlaf yn freintiedig iawn o gael y cyfle i gadeirio ac i dywys Bwrdd o aelodau sydd ag amrywiol ddisgyblaethau ac i hyrwyddo’r Ddinas-Ranbarth, y credaf sy’n her gyflawnadwy ac yn estyniad boddhaus o’m gyrfa hyd yn hyn.”

Mae Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol wedi’i benodi i’r swydd ddi-dâl hon ar sail cyfnod penodol o dair blynedd er mwyn darparu llwyfan i’r Cadeirydd a Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol ddarparu digon o amser i sefydlu ac i wreiddio’r sefydliad, gan hefyd ganiatáu amser addas i ddylanwadu ar benderfyniadau’r ddinas-ranbarth.
Yn gyfochrog, fe fydd Frank Holmes yn parhau i reoli’r gwasanaeth ymgynghori, Gambit Corporate Finance, sydd wedi ennill gwobrau lawer, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llundain.  Mae’r casglwr brwd o gelfyddyd gyfoes Gymreig a’r sylwebydd aml ar y cyfryngau ynglŷn â’r economi a thueddiadau busnes hefyd yn Llywodraethwr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ac Ysgol Y Gadeirlan (Caerdydd), ac mae’n cadeirio Bwrdd Ymddiriedolwyr Canolfan Therapi Parlys yr Ymennydd Plant Bobath, y mae wedi’i chefnogi ers 15 mlynedd.

Ar ôl penodi’r Cadeirydd, y cam nesaf yw penodi Aelodau’r Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.  Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd a rhwng 6 a 12 aelod.  Cyhoeddwyd hysbyseb yn ymofyn ceisiadau i’r Bwrdd ar y 30ain o Hydref ar wefan Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’i ymestyn i ddydd Gwener, y 24ain o Dachwedd, i ganiatáu i Gadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol fod â rôl wrth ffurfio Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynd i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys deg awdurdod lleol Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a rhoi hwb i lewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, goresgyn diweithdra; adeiladu ar sylfeini arloesedd; buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol; darparu cymorth i fusnesau; a sicrhau y teimlir unrhyw fuddion economaidd ledled y rhanbarth.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi’r gwaith o ddatblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Caiff y cyllid ei gynhyrchu o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’i fath ers i’r rhaglen gwerth £1.2 biliwn gael ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1af o Fawrth eleni.

Disgwylir y bydd y prosiect yn trosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, ac yn creu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o ansawdd uchel, gyda’r potensial ar gyfer cannoedd yn fwy yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Council Chamber, Civic Offices, Angel Street, Bridgend
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais