Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Penodi Prif Swyddog Gweithredu

07.11.2019 // Cyffredinol

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi penodiad Prif Swyddog Gweithredu.

Mae Rhys Thomas, sy’n aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ac aelod o’r Panel Cynghori Strategol ar gyfer FinTech Wales, wedi’i benodi i’r rôl newydd.

Fel Prif Swyddog Gweithredu, fe fydd Rhys yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a throsolwg strategol i Swyddfa’r Fargen Ddinesig, yn ogystal â gweithredu rhaglen fuddsoddi’r Fargen Ddinesig, yn unol â’r strategaeth, yr amcanion a’r cyfeiriad y cytunwyd arnynt.

Bydd yn gweithio’n agos â Kellie Bierne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cyn iddo gael ei benodi i’r swydd hon, bu gan Rhys nifer o rolau ym Mhrifysgol Caerdydd, a’r rôl ddiweddaraf oedd fel Pennaeth System Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes.  Roedd yn gyfrifol am ddatblygu ac am arweinyddiaeth strategol System Arloesi Prifysgol Caerdydd, yn cynnwys arwain a rheoli’r timau Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes, a hwyluso partneriaeth, cydweithredu a chydgysylltu effeithiol â phartneriaid allanol.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Rydym yn falch o groesawu Rhys Thomas fel y Prif Swyddog Gweithredu newydd ar gyfer y Fargen Ddinesig.  Mae’i brofiad yn y gorffennol yn arwain y timau Arloesi a Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn drawiadol, ac mae hyn, ynghyd â’i brofiad cyfredol fel aelod ar y Bwrdd Cynghori Arloesi, yn ei wneud yn addas iawn i gynorthwyo â’r gorchwyl o ddatblygu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Rydym yn hyderus y bydd yn dod yn aelod gwerthfawr o dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe edrychwn ymlaen at ei gyfraniad.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Rwyf wedi gweithio’n agos â Rhys ar Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, ac fe wn y bydd yn darparu craffter eithriadol fydd yn helpu i gymell datblygiad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Edrychaf ymlaen at weithio ag ef ar y rhaglen hon.”

Dywedodd Rhys: “Rwyf wedi bod yn dilyn Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe wnaed argraff dda arnaf gan yr effaith gadarnhaol y mae’n ei chael ar y rhanbarth.

“Rwyf wrth fy modd o fod wedi fy newis i gynorthwyo i gyflenwi’r rhaglen.  Credaf fod y Fargen Ddinesig yn gyfle aruthrol fawr i’n rhanbarth ac y bydd ganddi rôl sylweddol yn ein galluogi i ddod yn fwy hunanddibynnol yn economaidd.

“Wrth gyflenwi’r Fargen Ddinesig, fe fyddaf yn mynd ati i fachu ar bob cyfle i atgyfnerthu ac i roi dull partneriaeth gydweithredol o weithredu ar waith ledled y sectorau preifat, cyhoeddus ac addysg, fel ein bod yn gallu llwyr drosoli hyd a lled y sgiliau a’r cryfderau sydd gennym yn ein rhanbarth.

“Bydd ein hymdrechion a’n buddsoddiadau’n canolbwyntio ar seilwaith, her arloesi a’n sectorau targed er mwyn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y cyfleoedd fydd yn cynhyrchu twf cynaliadwy dros yr hirdymor ac yn helpu i lunio’n dyfodol ar y cyd.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Council Chamber, Civic Offices, Angel Street, Bridgend
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais