Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Sefydlu Aelodau Bwrdd ar gyfer Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

24.01.2018 // Partneriaeth Twf Economaidd

Cynhaliodd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei chyfarfod gyntaf heddiw, wrth i’w bwrdd newydd gael ei ddadlennu.

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd, a gadeirir gan bartner sylfaenu yn Gambit Corporate Finance, Frank Holmes, yn cynghori Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, ac mae’n gyfrifol am adolygu strategaeth economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, am wneud argymhellion ynglŷn â sut y caiff Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei gweithredu, ac am gynghori ar benderfyniadau buddsoddi drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.  Bydd ganddi hefyd rôl yn eiriol, gan hyrwyddo’r Rhanbarth fel cyfle o’r radd flaenaf i fuddsoddi ac fel lleoliad i ymwelwyr.

Cyfarfu’r 13 aelod o’r bwrdd am y tro cyntaf heddiw (y 23ain o Ionawr) yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd ym Mae Caerdydd, lle y gwnaethant drafod rôl y Bartneriaeth Twf Economaidd a rhoi sylw i’r strategaeth twf economaidd am y 25 mlynedd nesaf, yn cynnwys y buddsoddiad arfaethedig yn y Metro Canolog, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Mae’r bwrdd yn cynnwys 13 o gynrychiolwyr o fyd busnesau, addysg uwch, mentrau cymdeithasol, cyflogaeth a llywodraeth leol.  Yr aelodau yw:

 • Cadeirydd – Frank Holmes – Partner Sylfaenu, Gambit Corporate Finance LLP
 • Andrew Probert – Cyn-gyfarwyddwr Cyllid a Thechnoleg Gwybodaeth Admiral Group ccc
 • Andrew Cooksley – Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ACT Ltd
 • Kevin Gardiner – Strategydd Buddsoddi Byd-eang, Rothschild Wealth Management
 • Nathan Bowles – Sylfaenydd, Smart Solutions a Veezu Holdings Limited
 • David Notley – Prif Swyddog Gweithredol, Impact Innovation & Growth Services
 • Chris Sutton – Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Jones Lang LeSalle
 • Yr Athro Julie Lydon, OBE – Is-ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol De Cymru
 • Judith Evans – Pennaeth, Coleg Cymoedd
 • Martin Mansfield – Cyngres yr Undebau Llafur (y TUC)
 • Cerys Furlong – Prif Weithredwr, Chwarae Teg
 • Y Cynghorydd Huw Thomas – Arweinydd, Cyngor Dinas Caerdydd – dirprwy gadeirydd
 • Y Cynghorydd Peter Fox – Arweinydd, Cyngor Sir Fynwy – dirprwy gadeirydd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Rydym yn falch iawn o fod wedi sefydlu aelodau’r Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd ar gyfer prosiect Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae gan y Bartneriaeth Twf Economaidd rôl hanfodol mewn archwilio’r penderfyniadau a wnawn, ac mae’n darparu safbwynt gwahanol i safbwynt partneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector wrth asesu effeithiolrwydd ein cynigion ar gyfer buddsoddi, ac felly roedd hi’n bwysig ein bod yn dethol aelodau o ansawdd uchel i ddiwallu’r gofynion.

“Mae aelodau’r bwrdd sydd wedi’u dethol i gyd wedi hen ennill eu plwyf yn eu sector ac mae ganddynt ddealltwriaeth wych o economi’r rhanbarth ac o dwf a pholisi economaidd y tu hwnt i’r rhanbarth a Chymru.  Rydym yn hyderus y bydd aelodau’r bwrdd yn ffynnu yn eu rôl ac yn gwneud argymhellion ardderchog ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Cyd-arweinydd Portffolio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Ddatblygu Economaidd, ac Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi aelodau’r Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd.  Bydd eu holl brofiad a gwybodaeth am weithio â busnesau ledled y ddinas-ranbarth gyfan yn amhrisiadwy i sicrhau mai’r penderfyniadau yw’r penderfyniadau gorau i helpu i dyfu economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

Dywedodd Frank Holmes: “Mae’n anrhydedd fawr imi o gael y cyfle i gadeirio ac i weithio â safon eithriadol aelodau’r Bwrdd a chanddynt brofiadau o fewn y rhanbarth sydd heb eu hail.  Gyda’n gilydd, fe wnawn hyrwyddo’r Ddinas-Ranbarth, sy’n rhywbeth y credaf sy’n her gyflawnadwy ac yn gyfle gwerth chweil i bawb sy’n cymryd rhan.”

Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn datgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a rhoi hwb i lewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, mynd i’r afael â diweithdra, adeiladu ar sylfeini arloesedd, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau y caiff unrhyw fuddion economaidd a gynhyrchir o ganlyniad eu teimlo ledled y rhanbarth.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno buddsoddi £37.9 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Cynhyrchir y cyllid oddi wrth Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’i fath ers i’r rhaglen gwerth £1.2 biliwn gael ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1af o Fawrth ‘llynedd.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg, uchel eu gwerth, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a datblygiad y clwstwr.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais