Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prosiectau Allweddol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi Derbyn Cefnogaeth y Fargen Ddinesig

11.03.2020 // Cabinet // Partneriaeth Twf Economaidd

Mae cyfres o brosiectau allweddol i helpu i lunio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fel un o’r ardaloedd mwyaf buddsoddadwy yn y Deyrnas Unedig wedi’u cymeradwyo gan Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd y prosiectau, y mae’r cyfan ohonynt wedi’u cyflwyno drwy’r Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, yn gweld buddsoddiadau’n amrywio o symiau cychwynnol sy’n gwneud cyfanswm o £215,000 i ddatblygu achosion busnes camau nesaf, drwodd i ymrwymiad gwerth £30 miliwn o gyllid gan y Fargen Ddinesig ar gyfer Cronfa Buddsoddi Tai, a £1.5 miliwn i ehangu rhaglen graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Fframwaith, a lansiwyd gan y Bartneriaeth Twf Economaidd, yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth y rhanbarth, sef arloesi, seilwaith a her, sy’n galluogi gwneud y trosoliad mwyaf posibl o’r £495 miliwn sydd gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gael ar gyfer buddsoddi.  Rhagwelir y bydd y penderfyniad a wnaed yr wythnos hon yn arwain at £900 miliwn yn rhagor o gyfalaf y sector preifat yn cael ei fuddsoddi yn y rhanbarth drwy’r cynlluniau a gymeradwywyd, gyda’r gronfa dai ar ei phen ei hun yn cyfrannu oddeutu £700 miliwn o’r swm rhagamcanol hwnnw.

Cafodd y prosiectau, sydd wedi elwa’n aruthrol fawr oddi wrth y ddisgyblaeth a’r cyngor arbenigol a ddarparwyd gan y Bartneriaeth Twf Economaidd a’r Panel Buddsoddi, fel ei gilydd, eu cymeradwyo ar ôl argymhelliad gan y Panel Buddsoddi a chymeradwyaeth derfynol y Cabinet Rhanbarthol.  Maent yn cynnwys:

  • Ehangu a rhoi ar waith fesul cam rhaglen lawn ar gyfer Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – ac yntau eisoes yn gynllun peilot llwyddiannus, mae yna £1.5 miliwn wedi’i ymrwymo i ehangu i raglen pedair blynedd fydd yn darparu 500 o leoliadau i raddedigion. Bydd y cynllun yn awr yn dod o fewn y Fframwaith Sgiliau ‘Yn Barod am y Dyfodol / Future Ready’ sydd newydd ei gymeradwyo, sydd â’r nod o gydgysylltu’r gwaith o ddatblygu’r holl weithgareddau datblygu sgiliau, dysg a doniau ar gyfer y Fargen Ddinesig.
  • Creu Cronfa Buddsoddi Tai o’r enw ‘Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth i gyd’ – dyma gronfa £45 miliwn fydd yn darparu hyd at 2,800 o gartrefi ar gyfer y rhanbarth, gydag o leiaf 50% o’r gronfa wedi’i thargedu at yr ardaloedd sydd â’r cystadleugarwch economaidd lleiaf.  A hithau wedi’i chreu i gydategu cynlluniau sydd eisoes wedi’u sefydlu, fe fydd y Gronfa’n ymofyn cyd-fuddsoddiad o £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi buddsoddiad y Fargen Ddinesig o £30 miliwn.
  • Datblygu Rhaglen Darparu Ffibr – fel rhan o gynllun i wella cysylltedd digidol drwy’r rhanbarth i gyd, sydd ei angen i gael y twf economaidd gorau posibl, nod y rhaglen hon yw dod â buddion cysylltedd ffibr i 330,000 o adeiladau mewn trefi ac aneddiadau craidd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r Rhaglen yn amlinellu gofyniad buddsoddi gwerth dros £200 miliwn, sydd wedi’i ffurfio gan gyfuniad o arian y Fargen Ddinesig, Llywodraeth Cymru ac arian y sector preifat, gyda’r swm cychwynnol o £35,000 yn cael ei ryddhau gan y Fargen Ddinesig i ddechrau ar achos busnes cynnar.
  • Rhoi Rhaglen 5G Cymru ar waith fesul cam – bydd y Rhaglen yn gweld y Fargen Ddinesig yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill o’r sector cyhoeddus, preifat ac o Addysg Uwch i adeiladu ar brosiect Cymunedau Cysylltiedig Gwledig (RCC) i ehangu i 5G Cymru.  Ac yntau’n cael ei ategu gan grant o £5 miliwn sydd wedi’i gymeradwyo gan y Pwyllgor dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, gyda £5 miliwn o arian cyfatebol gan gyfraniadau’r sector preifat, mae yna gyfraniad cyllido ymlaen llaw o hyd at £150,000 wedi’i gymeradwyo gan y Fargen Ddinesig i ddatblygu’r strategaeth ehangach.  Mae rhaglen 5G Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn ymofyn cyfanswm o £31 miliwn, gyda gofyniad am hyd at £3.65 miliwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyda’r gweddill yn cael ei gyfrannu gan bartneriaid cyhoeddus a phreifat eraill.
  • Cyllid i gynorthwyo i greu cyd-fenter Parc Gwyddorau Bywyd ar Gyffordd 32, Coryton/ Cwm Taf Isaf fel rhan o esblygiad clwstwr blaenoriaeth Dyfeisiadau a Diagnosteg Feddygol. Gyda dros 200 o fusnesau, busnesau bach a chanolig yn bennaf, yn gweithredu yn y sector technoleg feddygol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gyda throsiant cyfunol o £1.5 biliwn ac yn cyflogi 8,000 o weithwyr, mae’r sector hwn yn cynnig cyfle enfawr i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Cytunwyd ar neilltuo cyllid gwerth £30,000 y Fargen Ddinesig ar gyfer comisiynu yn syth ddadansoddiad o’r galw a diwydrwydd dyladwy cychwynnol ar gyfer y prosiect.
  • Cyllid ar gyfer gofynion dylunio hanfodol ar gyfer datblygu Metro Canolog – mae yna £4 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig wedi’i gymeradwyo tuag at y gost o £10 miliwn o gwblhau gwaith dylunio a manylebion technegol ar gyfer datblygu Metro Canolog. Mae yna £40 miliwn o arian y Fargen Ddinesig eisoes wedi’i neilltuo ar gyfer y prosiect fydd yn gweld Gorsaf Caerdydd Canolog yn cael ei hailddatblygu’n sylweddol fydd yn gwneud cyfanswm gwerth o £185 miliwn.  Mae Metro Canolog yn elfen hanfodol o Fetro De Cymru yn gyffredinol, fydd yn dod â budd i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gyfan.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gatalydd ar gyfer adfywiad economaidd hirdymor, gyda’r nod o weld y rhanbarth cyfan yn dod yn hunangynhaliol.  Mae’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.  Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn cynnwys arweinwyr y deg awdurdod unedol.

O’r £1.2 biliwn sydd ar gael, mae £734 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Metro De Cymru, ac mae’r £495 miliwn sy’n weddill ar gael ar gyfer cyllido prosiectau sydd â photensial uchel yn y rhanbarth drwy’i Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, a lansiwyd ‘llynedd.  Hyd yn hyn, mae yna £38 miliwn eisoes wedi’i fuddsoddi i greu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd yn Ne-ddwyrain Cymru, sef CS Connected.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd, Pwyllgor Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Mae ansawdd y cynigion sy’n dod drwy’r Fframwaith yn amlygu yn union mor fuddsoddadwy yn wir yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Y Bartneriaeth Twf Economaidd fu’r catalydd absoliwt i ddod â’r prosiectau tyngedfennol hyn i ffrwyth, fydd yn creu twf cynaliadwy, yn cymell cynhwysiant economaidd ac yn meddu ar y gallu i drawsnewid ein rhanbarth.

“Mae’r prosiectau’n gyfan gwbl hanfodol i sefydlu rhagor ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd fel un o’r rhanbarthau mwyaf economaidd gystadleuol a chymdeithasol gadarn yn y Deyrnas Unedig, ac fe edrychwn ymlaen at weithio rhagor â Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill yn y sector preifat wrth inni symud ymlaen i’r camau nesaf.”

 

Dywedodd Kellie Bernie, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwyf wrth fy modd â’r penderfyniadau a wnaed gan y Cabinet Rhanbarthol i ddatblygu’r gyfres hon o fuddsoddiadau.

“Rydym wedi treulio llawer o amser hyd yn hyn yn rhoi seiliau cadarn ar waith, drwy bethau fel y Bartneriaeth Twf Economaidd a’r Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd, i helpu i sicrhau ein bod yn buddsoddi yn y pethau iawn, mewn pethau fydd yn ein gwirioneddol helpu i fod yn rhanbarth Cysylltiedig, Cystadleuol a Chadarn.

“Mae hynny yn awr yn talu ar ei ganfed; fe fydd effaith y buddsoddiadau hyn yn wirioneddol drwy’r rhanbarth cyfan, ac fe fyddant yn hanfodol i sicrhau ein bod yn creu’r seilwaith a’r amgylchiadau cywir sy’n anhepgor i’n busnesau dyfu â hyder a chreu cymunedau cadarn er budd ein holl bobl ledled y rhanbarth.

“Rydym yn gwneud i bethau ddigwydd.  Rwyf yn falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni hyd yn hyn, ac fe edrychaf ymlaen yn fawr iawn at gydweithredu ledled ein cymunedau busnes, Llywodraeth Cymru a’n 10 awdurdod lleol i yrru’r buddsoddiadau hyn yn eu blaen i’w gweithredu.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais