Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mynd o “Da” i “Gwych” drwy strwythur a strategaeth ranbarthol.

15.12.2020

Yn ystod hydref 2020 cyhoeddwyd adroddiad annibynnol SQW ar y gwaith sydd wedi ei wneud gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ers ei sefydlu bedair blynedd yn ôl – adroddiad allweddol fydd yn cael ei gyflwyno i lywio Adolygiad Gateway Llywodraeth y DU yn gynnar yn 2021. Gwerthuswyd y cynnydd a wnaed a’r canlyniadau a gyflwynwyd gan P-RC yn dda ar y cyfan gan yr asesiad.

Gofynnon ni i Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig P-RC a Frank Holmes, Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Ranbarthol, am eu gweledigaeth ar gyfer 2021 a sut maen nhw’n credu y bydd P-RC yn adeiladu seilwaith ac yn sbarduno ffyniant ledled Rhanbarth fydd yn adfer o sioc Covid.  

“Rydyn ni wedi cael ein cydnabod am gyflawniadau cynnar addawol fel Dinas-ranbarth.” 

“Roedd y gwerthusiad yn galonogol iawn” dywedodd Kellie, “yn enwedig gan ei fod yn cydnabod nad oes gan unrhyw Ddinas-ranbarth arall Gronfa Fuddsoddi sy’n disgwyl gweld dychweliad ar ein buddsoddiad neu sydd â’r lefel uchel o ddylanwad yr ydyn ni wedi’i chreu drwy fuddsoddi Cyhoeddus/Preifat. Roedd yr adolygiad hefyd yn canmol aeddfedrwydd ein Cabinet, y ffordd y mae 10 o arweinwyr Awdurdodau Lleol wedi bondio i feithrin ymddiriedaeth a gwneud penderfyniadau dewr ar y cyd er lles y Rhanbarth cyfan. Soniwyd yn arbennig hefyd am gryfder ac ansawdd y partneriaethau rydym wedi’u meithrin, gan gynnwys cyflawniadau sylweddol Frank a’r Bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd.  Y testun balchder pennaf mae’n siŵr yw’r gwaith anhygoel sydd wedi ei wneud i sicrhau bod ein Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi cyrraedd lefel o’r radd flaenaf, a chyflawni ei amcanion – gan chwarae rhan bwysig i sicrhau buddsoddiad Strength in Places pellach ar gyfer ein clystyrau eraill.”

“Ynghanol ein siwrnai yr ydyn ni, a rhaid i ni fachu ar y cyfle  gydag uchelgais go iawn”

Yn yr un modd, mae Frank yn gweld canfyddiadau’r Adolygiad yn “ddechrau da gan dîm P-RC cymharol fach. Ynghanol ein siwrnai yr ydyn ni, yn dal i ddysgu a darganfod wrth i ni ddwyn holl botensial y Rhanbarth ynghyd. Yr hyn sy’n amlwg yw bod y potensial hwn yn enfawr, mae ein strategaeth 20 mlynedd wedi ein rhoi ar y trywydd iawn ac mae’r cyfle yno i adeiladu hunanddibyniaeth a chystadleurwydd fydd yn  gallu datblygu economi gynaliadwy a gwydn a sicrhau twf cynhwysol. Mae’n amlwg hefyd bod yn rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn gydag uchelgais go iawn – a hyder bod gennym, fel Rhanbarth, y wybodaeth a’r arbenigedd i fod yn fwy ac yn well nag yr ydym wedi’i ddychmygu o’r blaen efallai.”

“Strategaeth ar gyfer daearyddiaeth economaidd gyfan yn hytrach nag un rhaglen”  

Mae barn gadarn Frank ynghylch “meddwl gyda gweledigaeth a gweithredu gydag uchelgais” yn cael ei rhannu gan Kellie:

“Rydym ar y pwynt lle rydym wedi rhedeg y Fargen Ddinas ers pedair blynedd.  Mae hynny’n garreg filltir bwysig.   Ond yr hyn rydym yn ei wneud yma mewn gwirionedd yw adeiladu Dinas-ranbarth.  Ac mae hynny’n sylfaenol – cwmpas a graddfa hollol wahanol o her i’r ddaearyddiaeth economaidd.  Mae’n digwydd ar adeg o newid go iawn lle rydym wedi cyrraedd croesffordd.  Mae angen i ni ddewis y cyfeiriad cywir i ateb her COVID a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ailstrwythuro yn ei sgil.  Y tu hwnt i hynny – ac yn fwy na hynny – mae angen i ni ddelio â’r Argyfwng Hinsawdd sydd ohoni, gan gyflwyno trefniadau newydd ar gyfer fframwaith dilynol ar ôl yr UE; a chroesawu argymhellion llywodraethu economaidd yr OECD sy’n dweud bod angen llywodraethu a threfn diwydiannol ac economaidd mwy rhanbarthol i allu sicrhau’r buddsoddiad cyhoeddus rhanbarthol mwyaf posibl. Fu erioed adeg fel hyn o’r blaen.”

“Allwn ni ddim gadael i’r rhanbarth hwn wrthod unrhyw gyllid sydd ar gael iddo.” 

“Allwn ni ddim gadael i’r rhanbarth hwn wrthod unrhyw gyllid sydd ar gael iddo,” dywed Frank.  “Mae hynny’n cynnwys Cronfa Lefelu’r DU, Cronfeydd Ymchwil a Datblygu, Cronfeydd Seilwaith, Cronfeydd Horizon 2020 ar ôl yr UE, Cronfeydd Partneriaeth Ymchwil Academaidd Rhyngwladol, Cronfeydd Cyfoeth Sofran neu hyd yn oed y Bond Gwyrdd sydd newydd ei gyhoeddi gan y Canghellor.  Mae angen i’r holl botensial hwnnw fod ar gael a fyddwn ni ddim yn sicrhau hynny drwy Fargen Ddinesig yn unig.”

“Bydd deall ble y gallwn dyfu yn hanfodol i’n llwyddiant yn y dyfodol” meddai Kellie “yn enwedig mewn byd fydd angen amser i wella o effaith Covid; a gweithio o amgylch rhyfeloedd masnach sydd wedi effeithio’n fawr ar farchnadoedd mewnforio ac allforio, yn enwedig i’n gweithgynhyrchwyr datblygedig a’n sylfaen Ymchwil a Datblygu rhyngwladol. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau’r platfform hwnnw a gwthio ein cryfderau diwydiannol eginol a’r cryfderau diwydiannol sy’n dod i’r amlwg mewn meysydd fel yr economi wledig, yr economi werdd a buddsoddi moesegol.”  Mae Frank yr un mor gadarnhaol yn ei werthusiad o gyfleoedd a allai newid y byd:  “Rydym eisoes wedi dangos yn y clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y gall Cymru chwyldroi ffynonellau ynni a phŵer ar gyfer y byd i gyd.  Ym maes Hydrogen, mae gan ein Rhanbarth gyfle go iawn i newid y gêm i bawb ar y blaned.  Unwaith eto, mae’r cyfan yn ymwneud â bod â gweledigaeth a’r strwythur yn eu lle i wneud i hynny ddigwydd.” 

“Bydd deall i ble y gallwn dyfu yn hanfodol i’n llwyddiant yn y dyfodol”  

Fel y nododd adolygiad SQW, mae llawer o’r gwaith cychwynnol ar gyfer y ‘cam nesaf’ eisoes wedi’i wneud gan P-RC, yng Nghymru a’r tu hwnt. “Rydym wedi creu partneriaethau gwych gyda’r diaspora Cymreig a chysylltiadau Cymreig ledled y byd” dywed Frank “a byddwn yn parhau â’n hymchwil arloesol gyda Phrifysgolion yn Taiwan a’r sector Medtech yn Iwerddon yn 2021, fydd yn dod yn farchnad allweddol ar ôl yr UE.  Mewn rhai mannau mae gennym eisoes y potensial i gael effaith fawr ledled y byd – gyda’r clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi’i gysylltu’n gadarn â chanolfannau Ymchwil a Datblygu yn yr Unol Daleithiau a’n cwmnïau Insurtech wedi eu nodi fel USP byd-eang gan y Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol sy’n cael ei rhedeg gan lywodraeth Cymru.”

“Rydym yn profi ein Prifysgolion i greu effaith yn y byd go iawn”

“Yn nes at gartref, mae ein ceisiadau Strength in Places yn profi ein Prifysgolion i greu effaith yn y byd go iawn” meddai Kellie “ac yn 2021 rydym yn hyderus y byddwn yn dyblygu ein llwyddiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd mewn Seiber a Medtech, yn ogystal ag yn y diwydiannau Creadigol, lle mae menter y Clwstwr wedi dangos y gallwn wneud yn fawr o’r safle manteisiol sudd wedi ei greu drwy waith gyda Bad Wolf, Disney a’r cwmnïau cynhyrchu rhyngwladol. A gadewch i ni beidio ag anghofio am ein Porth Gorllewinol ar hyd  Gorllewin Lloegr, lle rydym yn adeiladu partneriaethau proffidiol yn lleol a gyda’r DTi – gan ddefnyddio’r ymdeimlad o ddaearyddiaeth gyfunol i oresgyn y ffaith ein bod yn gymharol fach o’n cymharu â Phwerdy’r Gogledd ac ardal Canolbarth Lloegr.

“Efallai nad ni yw’r mwyaf ond rydym eisoes yn sefyll allan fel Rhanbarth” dywed Kellie “drwy ddatblygiadau arloesol fel y Gronfa Her, a allai yn 2021 fod yn ffordd ddiddorol iawn ac yn strwythur cwbl newydd ar gyfer grymuso pobl, busnesau a chymunedau – gan ein helpu ni i gyd i fynd i’r afael â materion mawr y ddynol ryw fel Symudedd, Heneiddio’n Iach, datblygu Deallusrwydd Artiffisial a hyd yn oed y Newid yn yr Hinsawdd. Mae ein gwaith yn gymdeithasol yn ogystal ag yn economaidd; ac mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo ac i adeiladu arno.”   

“Os byddwn yn rhoi’r strwythur a’r eglurder hwnnw ar waith, bydd y buddsoddiad a’r cyfleoedd yn dilyn.”

Beth sy’n cyffroi Frank a Kellie fwyaf am 2021?

I Frank: “Mae’n ymwneud â gwneud y Rhanbarth yn fwy buddsoddadwy. Drwy dyfu ein sylfaen sgiliau, creu cyflogaeth gynaliadwy uchel ei gwerth, parhau i adeiladu ein seilwaith a chysylltu ein rhanbarth drwy raglenni mawr fel Metro De Cymru a Band Eang 5G.

A Kellie? “Yr hyn rwy’n edrych ymlaen ato fwyaf yn 2021 yw datblygu’r trefniadau i gryfhau’r P-RC. Bydd y Fargen Ddinesig yn un o gonglfeini hynod pwysig y gwaith hwnnw, wrth gwrs – rhan o ddull llawer ehangach a strategol sy’n seiliedig ar ddaearyddiaeth economaidd y rhanbarth cyfan yn hytrach na dim ond un rhaglen dwf.  Os gallwn roi’r strwythur a’r eglurder hwnnw ar waith, i adlewyrchu’r realiti economaidd ar gyfer rhanbarth cyfan, yna rwy’n argyhoeddedig y bydd y buddsoddiad a’r cyfleoedd yn dilyn.”   

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais