Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Pam mae’n rhaid inni ddod yn gyrchfan hynod ddeniadol am fewnfuddsoddiad

13.08.2020 // Partneriaeth Twf Economaidd

Ysgrifennwyd gan Frank Holmes, Cadeirydd Partneriaeth Twf Economaidd a Phanel Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym wrthi’n gyson yn meddwl ac yn siarad llawer am ein cynlluniau i ehangu’n heconomi rhanbarthol drwy ysgogi twf busnesau lleol, yn enwedig yn sectorau cryfder allweddol, yn nodedig lled-ddargludyddion cyfansawdd, technoleg ariannol, diagnosteg a dyfeisiadau meddygol, data, seiberddiogelwch a diwydiannau creadigol.

Heb unrhyw amheuaeth o gwbl, mae gennym lawer o fusnesau cartref llawn ysbrydoliaeth yn y sectorau hyn ac eraill y gallwn fod yn falch ohonynt.  Seilir ein strategaeth fuddsoddi yn rhannol ar ddefnyddio cronfeydd arian ein Bargen Ddinesig tuag at helpu busnesau i dyfu tra ein bod yn rhoi hwb i ddatblygu clystyrau yn y sectorau hynny sydd o fantais gystadleuol ar lwyfan y byd.

Cyrchfan hynod ddeniadol am fewnfuddsoddiad

Ond ni fu hyn erioed am ddim ond helpu busnesau lleol, er mor bwysig y bônt i economi rhanbarthol cynaliadwy a chadarn.  Mae arnom hefyd eisiau denu mewnfuddsoddiad fel ategiad hanfodol i’n twf cynhenid ein hunain.  Yn wir, mae’n anodd gweld sut y gallem mewn gwirionedd gael y naill heb y llall.  I gyflawni twf cynaliadwy, mae’n rhaid inni hefyd ddod yn gyrchfan hynod ddeniadol am fewnfuddsoddiad.

Codir pryderon yn aml am hudo cwmnïau neu sefydliadau ariannol o’r tu allan i fuddsoddi yng Nghymru, yn rhannol oherwydd diffyg parodrwydd buddsoddwyr, ofnau y bydd y refeniw yn llifo allan o’r wlad neu oherwydd y barnir nad oes ganddynt deyrngarwch hirdymor i’r rhanbarth.  Ond fe fyddai’n ffolineb anwybyddu’r buddion a ddaw gyda mewnfuddsoddi o ran creu swyddi, symbylu cadwyni cyflenwi, a mewnforiad hanfodol o wybodaeth ac arbenigedd.  Er ein bod yn gwneud ein gorau i annog twf mentrau brodorol, ni allwn fychanu’r angen i dynnu adnoddau i mewn o’r tu allan.

Rydym yn dechrau â llawer o fanteision

Mae’r allwedd i sicrhau bod ar fewnfuddsoddwyr eisiau, yn gyntaf, adneuo’u harian yma, ac yn ail i sefydlu ac i aros yn gofyn am gynnig cystadleuol sy’n amlygu atyniad ein rhanbarth.  Mae’n rhaid inni ddod yn llai gostyngedig, yn fwy uchelgeisiol oherwydd ein bod yn dechrau â llawer o fanteision.  Tra ein bod yn aml yn cwyno am ein problemau cysylltedd trafnidiaeth, gyda’r M4 yn enghraifft ddilys, mae ein prif ddinasoedd o fewn dwy awr o Lundain wrth deithio ar ffyrdd a rheilffyrdd.  Mae gennym faes awyr rhyngwladol yng Nghaerdydd, gyda chynlluniau i ehangu, a maes awyr arall gerllaw ym Mryste.  Rydym yn buddsoddi mewn gwella’n cysylltiadau mewnol gyda Metro De Cymru, y buddsoddiad unigol mwyaf yn y Fargen Ddinesig.  Rydym wedi’n cysylltu’n dda â gweddill y Deyrnas Unedig ac Ewrop.  Rhoddir sylw i’n seilwaith digidol drwy raglenni uchelgeisiol, ac fe wnawn addasu i strategaeth 5G y Deyrnas Unedig, fel pobman arall.

Mae gennym weithlu medrus, gyda miloedd yn fwy o raddedigion cymwysedig yn dod o’n prifysgolion bob blwyddyn, pobl y mae arnom eisiau cadw gafael arnynt.  Mae’r prifysgolion hyn hefyd yn cynhyrchu ymchwil o safon sy’n arwain y byd, sy’n elfen hanfodol o lwyddiant ein sectorau technoleg feddygol, digidol a lled-ddargludyddion.  Mae ein sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach, ynghyd â darparwyr eraill o hyfforddiant, yn cyflenwi hyfforddiant parhaus mewn sgiliau priodol i bobl o bob oedran.  Fodd bynnag, fe fydd ar y ddau sector addysg hyn angen cysoni’u darpariaethau â sgiliau’r dyfodol a’r byd gwaith sy’n newid, fel mae pobman arall yn y byd yn gorfod gwneud.

Mae gennym dai fforddiadwy, o ansawdd da mewn rhanbarth amrywiol sy’n gallu cynnig nodweddion unigryw fel lle i fyw, yn ogystal â darparu ystod eang o weithgareddau diwylliannol a chymdeithasol.  Mae’n rhanbarth anodd, a bod yn blaen, rhagori arno o ran ansawdd bywyd.

 

Mae cydweithredu’n allweddol

Mae’n rhaid inni, ac fe allwn, ymffrostio yn ein hapêl ddigamsyniol fel rhanbarth, ond wrth gwrs fe fydd rhanbarthau eraill yn gwneud datganiad cyffelyb.  Mae arnom hefyd angen dangos ein difrifoldeb a’n hymrwymiad i wneud llwyddiant o Dde-ddwyrain Cymru.  Bydd hyn golygu’r lefel uchaf o gydweithredu a chydlyniant rhwng gwahanol lefelau o lywodraeth, gan lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ac awdurdodau lleol, yn ogystal â rhwng partneriaid yn y sector cyhoeddus, y sector busnesau preifat, mentrau cymdeithasol, y byd academaidd ac addysg.  Mae arnom oll angen cydweithio, gan weithredu polisïau a strategaethau sy’n dadlau’r achos dros ymfudwyr i fuddsoddi, ochr yn ochr â’n busnesau a’n clystyrau ni’n hunain sy’n tyfu.  Cydweithredu yw gair mawr y 20au, yn enwedig gyda’r angen i dderbyn y ffordd normal newydd Covid-19 o fyw gan ailadeiladu’r economi.

Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym hefyd yn adeiladu ar gyfer yr hirdymor.  Mae strategaeth fuddsoddi ein Bargen Ddinesig yn canolbwyntio ar lwybr twf 20 mlynedd.  Fodd bynnag, yn y pen draw, fe welwn fod y Brifddinas-Ranbarth yn mynd y tu hwnt i’r Fargen Ddinesig, gan dyfu i mewn i Asiantaeth Ddatblygu ranbarthol, gan gynrychioli’r rhanbarth ym Mhorth y Gorllewin, sydd yn ein huno â Gorllewin Lloegr, ac yn gwerthu’r rhanbarth fel cyrchfan i fuddsoddi ledled y byd.  Mae arnom hefyd angen gwneud yn sicr nad yw’r lefelau uwch o lywodraeth, yn enwedig yn San Steffan, yn anwybyddu’r rhanbarth pan ddaw hi’n fater o ‘wastatàu’ a’r Gronfa Ffyniant Cyffredin.

Nid yw denu mewnfuddsoddiad ac ysgogi twf busnes yn ddewisiadau’r ‘naill neu’r llall’; maent yn ddwy ochr o’r un darn arian.  Heb economi rhanbarthol iach yn seiliedig ar glystyrau sy’n arwain y byd mewn sectorau arloesol, arbenigol o fewn diwydiannau’r dyfodol, sy’n cofleidio twf glân a’r symudiad i sero net, ni fyddwn yn denu buddsoddwyr o’r tu allan.  Heb dynnu adnoddau buddsoddi i mewn o’r tu allan, ni fydd y clystyrau hynny a’n heconomi rhanbarthol yn tyfu i’w potensial llawnach.  Dyna pam mae buddsoddiad uniongyrchol estron a throsoli cyllid allanol yn dargedau hanfodol, sy’n anhepgor ar gyfer dyfodol uchelgeisiol a lles Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i chyfraniad at Gymru fwy llewyrchus.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais