Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Penodi Nigel Griffiths yn Gadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

08.12.2020 // Sefydliad Busnes

Cadeirydd Newydd, Cyfnod Newydd

Penodi Nigel Griffiths yn Gadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Ar ôl proses lwyddiannus o chwilio am, a dethol swyddog gweithredol, mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch dros ben o gadarnhau penodiad Nigel Griffiths i’r rôl o Gadeirydd y Cyngor Busnes Rhanbarthol.  Mae gan Gyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd rôl allweddol o ran gweithio â Chabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau bod yna ymgysylltu eang a chynrychiadol â busnesau rhanbarthol i greu syniadau a chyfraniadau craff tuag at lunio cyfeiriad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  yn y dyfodol.

Daw Nigel â chyfoeth o ddoniau, arbenigedd ac awydd gydag ef i wneud defnydd da o’i brofiad o ran darparu arweinyddiaeth a llais busnes cryf i dywys y gwaith o gynllunio a chyflenwi gweithgareddau datblygu ac adfywio economaidd sylweddol.

Ac yntau’n wreiddiol o Ynysmeudwy yng Nghwm Tawe, mae gan Nigel Radd yn y Gyfraith o Brifysgol De Cymru ac mae wedi bod yn Gyfrifydd Siartredig ers 30 mlynedd, ac yntau wedi cymhwyso gydag EY.  Roedd ei rôl gyntaf ar ôl cymhwyso mewn gweithgynhyrchu yn Catnic Group, o ble’r aeth ymlaen i gyflawni rôl fasnachol â’r BBC.  Yn 1999, fe ddaeth yn gyd-sylfaenydd Fifth Dimension Systems, sef gwasanaeth ymgynghori systemau busnes.  Roedd y busnes yn un o’r busnesau oedd yn tyfu gyflymaf yng Nghymru, gan ehangu o fod yn fusnes newydd i fusnes 160 o staff mewn llai na 10 mlynedd.  Gwerthwyd y busnes wedyn i K3 CCC yn 2010.  Yn fwy diweddar, ef oedd Prif Swyddog Gweithredol Certus Technology Group, busnes a drawsnewidiwyd o fod yn fusnes Cymorth Technoleg Gwybodaeth bychan i fusnes gwasanaethau cwmwl blaenllaw, gan gyflawni 400% o dwf dros 6 blynedd.  Gwerthwyd y busnes i SysGroup CCC yn 2019.

Mae Nigel yn gweithio ar hyn o bryd â phortffolio o fusnesau lle mae’n helpu’r entrepreneuriaid sylfaenu i gyflymu twf a phroffidioldeb.  Mae’n Gyfarwyddwr Masnachol Lexington Corporate Finance, cwmni cyllid corfforaethol bach arbenigol, ynghyd â bod yn fuddsoddwr ac yn Gyfarwyddwr Vargo Group, gwasanaeth ymgynghori recriwtio a busnes technoleg a thechnoleg ariannol.  Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Doopoll, busnes technoleg gwneud arolygon ac yn Gyfarwyddwr buddsoddi Oyster Retail Consultants, gwasanaeth ymgynghori a thechnoleg e-fasnach newydd ei sefydlu.

Dywedodd Nigel: Fe dyfais i fyny mewn cymuned lofaol, ac fe gefais y fraint o fod wedi dod o deulu a gredai’n angerddol fod gwell dyfodol yn ganlyniad gwaith caled ac addysg dda.  Yn fy mywyd gwaith, rwyf wedi bod yn dyst i ddirywiad fy nghymuned fy hun a llawer o gymunedau eraill oherwydd cyni economaidd a diffyg uchelgais.  Rwyf wedi bod yn ffodus o fod wedi gwneud bywoliaeth dda yn y rhanbarth yn creu swyddi yn y sector technoleg, sydd yn awr yn rhan ffyniannus o’r economi rhanbarthol, nad oedd yr un ohonynt yn bodoli pan ddechreuais i ar fy Ngradd.  Os yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am ffynnu yn y dyfodol, fe fydd, yn fy marn i, o ganlyniad i entrepreneuriaeth leol a mewnfuddsoddi.  Mae arnom angen gwneud arwyr o’n harweinwyr busnes a bwrw goleuni ar ansawdd ein hamgylchedd a’r gweithlu dawnus sydd ar gael inni.  Rwyf yn falch iawn y gofynnwyd imi gadeirio’r Cyngor Busnes.  Rwyf yn hynod angerddol dros fusnesau a’r rhanbarth, fe wnaf weithio’n ddiflino i sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys pobl o’r un bryd sy’n benderfynol o gael effaith gadarnhaol.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne“Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad Nigel Griffiths i’r rôl o Gadeirydd y Cyngor Busnes Rhanbarthol.  Mae cael arweinwyr profiadol a dawnus i gadeirio’n partneriaethau yn hanfodol ac rwyf yn falch iawn o fod yn gallu croesawu i’r rhengoedd unigolyn o ansawdd Nigel.  Rydym yn hyderus y daw â lefel newydd o ffocws a diben i’n gweithgareddau ymgysylltu â busnesau, a sicrhau, wrth inni ddechrau ar gam nesaf ein taith, y bydd lleisiau’n busnesau rhanbarthol yn cael eu clywed ac y bydd ganddynt rôl lawer fwy canolog ym mhroses llunio penderfyniadau Prifddinas-Ranbarthol Caerdydd.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais