Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Sut y bydd buddsoddiad yn codi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a sut i gymryd rhan

23.03.2020

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymwneud â thrawsnewid – ac mae’n drawsnewid y gall busnesau a sefydliadau eraill helpu i’w greu.

Mae’n ymwneud â rhanbarth yn ne-ddwyrain Cymru sydd wedi bod yn tanberfformio o’i gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig ers degawdau, a throi’r rhanbarth hwnnw i fod yn rhanbarth sy’n cau’r bwlch ar ei gystadleuwyr mwy llwyddiannus.  Mae’n ymwneud â helpu’r crwban i ddal ac efallai hyd yn oed goddiweddyd yr ysgyfarnog.

I’w roi mewn termau mwy plwmp a phlaen, nod y Fargen Ddinesig yw cyflawni 5% o godiad mewn gwerth ychwanegol gros (GVA) rhanbarthol a chreu 25,000 o swyddi ychwanegol dros ei hoes o 20 mlynedd.

Mae’n golygu buddsoddi i wneud hyn, ac mae gan Y Fargen Ddinesig tua £1.2 biliwn i’w fuddsoddi.  O hyn, mae £734 miliwn wedi’u neilltuo ar gyfer Metro De Cymru.  Mae hynny’n dal i adael £495 miliwn i’w fuddsoddi ym mlaenoriaethau allweddol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd wedi’u nodi fel arloesi, seilwaith, a her.

Beth mae’r rhain yn ei olygu?  Un o amcanion allweddol y Fargen Ddinesig yw gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fwy cystadleuol.  Mae hyn yn golygu arloesi, ac felly mae’r Fargen Ddinesig yn chwilio am brosiectau “sy’n canolbwyntio ar arloesi sy’n cynyddu cynhyrchiant, o’r economi sylfaenol i gynigiadau sy’n dangos eiddo deallusol unigryw, arweinyddiaeth yn y marchnadoedd, a chryfderau cystadleuol”.

Targedir y rhan hwn o’r fframwaith buddsoddi at fusnesau yn y sector preifat, sefydliadau Ymchwil a Datblygu, sefydliadau Addysg Uwch, a buddsoddwyr uniongyrchol tramor.  Gallai buddsoddiadau fod oddeutu £15-£50 miliwn, ac mae’r Fargen Ddinesig yn chwilio am adenillion uniongyrchol ar fuddsoddiad drwy offerynnau ad-daladwy.  Fodd bynnag, fel gyda’i holl fuddsoddiadau, nid yw’r Fargen Ddinesig yn ystyried cyfleoedd buddsoddi posibl mewn termau hollol fasnachol.

Yr ail faes blaenoriaeth yw seilwaith.  Gallai targedau ar gyfer buddsoddi fod yn brosiectau seilwaith dan arweiniad y sector cyhoeddus neu gyhoeddus-preifat, sy’n “creu amgylchiadau ar gyfer llwyddiant preifat a buddion dinesig”, megis trafnidiaeth, seilwaith digidol, sgiliau, a chasglu tir.

Nod y buddsoddiadau hyn yw, yn anuniongyrchol, hyrwyddo twf economaidd a swyddi drwy roi sylw i’r gwahaniaethau megis cysylltedd gwael, y diffyg digidol a phrinder sgiliau.  Mae’r Fargen Ddinesig yn disgwyl adenillion anuniongyrchol ar fuddsoddiad yma, gydag amrywiol opsiynau ad-dalu, megis mesurau cyllidol, ffrydiau incwm a buddion economaidd-gymdeithasol eraill.

Y maes blaenoriaeth olaf yw her, a dyma lle mae’r Fargen Ddinesig yn gobeithio gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy fuddsoddi mewn busnesau arloesi dwys a busnesau yn yr economi sylfaenol sy’n creu marchnadoedd newydd ac sy’n rhoi sylw i heriau a blaenoriaethau rhanbarthol.  Gallai buddsoddiadau o dan y pennawd hwn amrywio o £2 filiwn i £10 miliwn.

Ledled pob un o’r tri maes blaenoriaeth hyn, mae ar y Fargen Ddinesig eisiau i’w buddsoddiadau nid yn unig gynyddu cynhyrchiant a chystadleugarwch, ond hefyd hyrwyddo cynhwysiant economaidd, lleihau rhai o’r pethau sy’n llesteirio twf economaidd yn y rhanbarth a lleihau gwahaniaethau yn seiliedig ar leoedd, gan ledaenu buddion twf yn fwy cyffredinol ac yn deg mewn termau daearyddol a chymdeithasol.

Nid yw’r meysydd blaenoriaeth wedi’u diffinio’n bendant; fe allai buddsoddiad gydio dau faes, megis y £38.5 miliwn a fuddsoddwyd yn y ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd, neu brosiect a allai ddechrau mewn un maes a mudo i faes arall dros amser.

Os ydych yn credu y gall eich busnes neu’ch sefydliad helpu i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lle mwy cystadleuol, cysylltiedig a chadarn, neu os oes gennych y math o brosiect a allai elwa o’n buddsoddiad, cysylltwch â Rhys Thomas neu Nicola Sommerville ar +44 (0) 3000 040414 i drafod eich syniad, neu anfonwch e-bost atom yn info@cardiffcapitalregion.wales.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais