Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Triawd i Ymuno â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

07.06.2019 // Sefydliad Busnes

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi penodi tri aelod newydd i’w fwrdd, gan atgyfnerthu’i gynrychiolaeth o fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru.

Bydd Oliver Lancaster (Rheolwr Dyfodol Ynni yn Wales & West Utilities yn eu swyddfa yng Nghasnewydd), Karen Thomas (Pennaeth Corfforaeth De Cymru Barclays) a Justin Moore (Cyfarwyddwr yn Bouygues Construction) yn ymuno ag aelodau cyfredol y Bwrdd, gan ehangu’r tîm i ddeuddeg o gynrychiolwyr busnesau.

Daw aelodau’r Cyngor Busnes o bob cwr o’r rhanbarth cyfan, ac maent yn cwmpasu ystod eang o gefndiroedd a sectorau busnes. Ac yntau’n darparu llais cryf dros fusnesau, mae’r Cyngor yn nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau cymorth busnesau ac yn cynllunio rhaglenni cymorth busnesau’r dyfodol.

Mae gan Oliver Lancaster, Rheolwr Dyfodol Ynni yn Wales & West Utilities, dros 15 mlynedd o brofiad yn y sectorau ynni ac atgynhyrchu, ac mae wedi gwneud dyfodol ynni yn flaenoriaeth iddo.

Dywedodd Oliver: “Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ein helpu i ddarparu dyfodol llewyrchus, carbon isel a chynaliadwy a ddaw â budd i genedlaethau’r dyfodol. Rwyf yn gyffrous o fod yn helpu busnesau i gael at ynni fforddiadwy a dibynadwy tra eu bod yn gwneud eu rhan i gyflawni datgarboneiddio. Drwy ymuno â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, rwyf yn gobeithio helpu’r rhanbarth i oresgyn heriau amgylcheddol, yn enwedig yn yr ardaloedd economaidd ddifreintiedig sydd ei angen o fwyaf.”

Mae gan Karen Thomas, Pennaeth Corfforaeth De Cymru Barclays, dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector ariannol. Fe ddywedodd: “Fel gwraig fusnes falch o Gymraes, a dreuliodd y rhan fwyaf o’i gyrfa yn cynorthwyo entrepreneuriaid a busnesau Cymru, rwyf yn edrych ymlaen at y cyfle newydd cyffrous hwn. Mae datblygu sgiliau addas yn her allweddol i lawer o fusnesau yng Nghymru, a dyna pam, ynghyd â’r Cyngor Busnes, mae arnaf eisiau creu amgylchedd sy’n cefnogi ac yn annog cydweithredu a thwf unigolion a busnesau.”

Dywedodd Justin Moore, Cyfarwyddwr yn Bouygues Construction: “Rwyf yn llawn cyffro o fod wedi fy mhenodi i Gyngor Busnes Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. O ystyried fy nghefndir, fe edrychaf ymlaen at weithio ochr yn ochr â chyd-aelodau’r Bwrdd ac at gynrychioli busnesau yn y diwydiant adeiladu.”

Dywedodd Cadeirydd y Cyngor Busnes, Neil Brierley: “Rwyf wrth fy modd o groesawu Oliver, Karen a Justin i’r Cyngor Busnes. Mae’n hanfodol bod gan y gymuned fusnes lais cryf yn y rhanbarth a’i bod yn helpu i lunio’i ddatblygiad. Bydd ystod eang eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u harbenigedd yn cydategu’r rheiny sydd gan aelodau cyfredol y Bwrdd, ac fe edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda nhw i gymell y parhad yn nhwf y Brifddinas-Ranbarth.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais