Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol: gweithio tuag at Brifddinas-Ranbarth hunangynhaliol

05.11.2018 // Partneriaeth Twf Economaidd

Frank Holmes, partner sefydlu yn Gambit Corporate Finance, sy’n cadeirio’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP) sy’n cynghori Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ac yn arwain ar y cynllun twf economaidd sy’n tanategu’r Fargen Ddinesig.  Heddiw, mae’n ystyried y cynnydd a gyflawnwyd, gan daflu goleuni ar uchelgais y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth.

 

 1. Efallai y gallem ddechrau ar y cyfweliad hwn gydag eglurhad cryno o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r cyrff llywodraethu sy’n gysylltiedig?

  Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen twf economaidd â therfyn amser sy’n rhychwantu 20 mlynedd, ac sy’n denu £1.2 biliwn o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a 10 o Awdurdodau Lleol ledled rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

  O’r £1.2 biliwn sydd ar gael, mae £738 miliwn wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer Metro De Cymru ac mae’r £495 miliwn sy’n weddill wedi’i briodoli i Gronfa Buddsoddi Ehangach.  Caiff Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei goruchwylio a’i harwain gan Gyd-Gabinet y Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys Arweinwyr 10 Awdurdod Lleol, ac fe’i cynghorir gan amryw o fyrddau, yn cynnwys y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, y Cyngor Busnes Rhanbarthol a’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau, gyda golwg i gymell a gwthio pedair thema sydd â blaenoriaeth: busnes ac arloesi, adfywio, cysylltedd, a sgiliau a chyflogaeth.

 2. Felly, beth yw prif feysydd ffocws Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol?

  Mae aelodaeth amrywiol bwrdd Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholwedi’i ffurfio o unigolion o fyd busnes, dau Arweinydd o Gyngor Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy yn ôl eu trefn, a chynrychiolwyr o fyd Addysg Uwch ac Addysg Bellach, Cyflogaeth a Menter Gymdeithasol.

  Ein prif rôl yw arwain ar ddatblygu cynllun twf economaidd dros 20 mlynedd, cynghori ar gynigion buddsoddi ar gyfer y Gronfa Buddsoddi Ehangach, yn ogystal â bod yn eiriolwyr dros hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y tu mewn a’r tu allan i’r rhanbarth a denu mewnfuddsoddiad, ar gyfer adleoli cwmnïau a chyllid y sector preifat.

  Cafodd bwrdd Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholei gyfansoddiad ddiwedd mis Ionawr 2018 ac yn y cyfamser, mae wedi asesu protocolau’r Fargen Ddinesig, prosesau cyflwyno ac asesu buddsoddiadau, yn ogystal ag adolygu cynigion buddsoddi ynghylch cysylltedd digidol, seilwaith y Metro, addysg a sgiliau, yn enwedig rhaglenni prentisiaethau, a Chronfa Buddsoddi Tai arfaethedig.  Mae yna restr gynhwysfawr o brosiectau gwerth cyfanswm o dros £800 miliwn wedi’i hepgor gan Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, gan nad yw dull buddsoddi tameidiog, digyswllt, wedi’i seilio ar brosiectau yn dderbyniol.

  Hyd yn hyn, mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi buddsoddi yn y Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd (£38 miliwn), ecosystem fwyaf blaenllaw’r byd ac sydd wedi ennill gwobrau, ac fe argymhellodd fod y prosiect Metro Canolog gwerth £180 miliwn i foderneiddio gorsafoedd Caerdydd Canolog a Stryd y Frenhines yn mynd rhagddo i fod yn gynigiad achos busnes ar gyfer £40 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig i fynd ochr yn ochr â buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Sector Preifat.

  Mae Kellie Beirne, a gymerodd yr awenau fel Cyfarwyddwr Rhaglenni newydd y Fargen Ddinesig yr haf hwn, wedi rhoi hwb i’r lefelau egni ar gyfer gweithredoedd a dderbynnir gan Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.  Mae’r Cynllun Datblygu Twf Economaidd wedi’i ddechrau a dyma’n ffocws allweddol, gan y byddwn yn nodi’r meysydd buddsoddi hynny a ddylai ddylanwadu fwyaf ar dargedau’r Fargen Ddinesig o gyflawni 5% o godiad mewn Gwerth Ychwanegol Gros, gan greu 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat.

 

 1. Beth yw’r prif gyfleoedd a heriau sy’n wynebu bwrdd Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol?

  Mae’rBartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholyn ymwybodol iawn y gellid cyflawni’r targedau twf a chyflogaeth dangosol a amlinellir ar eu pen eu hunain neu’n gyfunol, ond gyda’r anfantais ddichonol o ddarparu twf anghynaladwy, yn hytrach na datblygu economi ffyniannus sy’n gynhwysol ac yn atgynhyrchiol.

  Mae ar ein strategaeth angen rhoi sylw i’r rhwystrau diwylliannol o ran uchelgais a dibyniaeth, yn ogystal â blynyddoedd o ymagwedd gor-annibynnol a hunanol tuag at fuddsoddi mewn sectorau a phrosiectau, drwy fabwysiadu cynllun cystadleuol, dan arweiniad diwydiant, ac a gefnogir gan y llywodraeth (sy’n mynd ymhellach na “galluogi”) sy’n rhoi sylw i anghydraddoldebau cymdeithasol a rhanbarthol ac sy’n canolbwyntio ar greu gwerth yn hytrach nac echdynnu gwerth.

  Nid yw’r Fargen Ddinesig yn ddim mwy na chatalydd ar gyfer adfywio economaidd hirdymor sy’n galluogi’r rhanbarth i ddod yn hunangynhaliol, yn hytrach na newid o’r ddibyniaeth hanesyddol ar ddiwylliant o gael grantiau i ddilyn Bargen Ddinesig arall, gan nad yw £1.2 biliwn yn llawer o arian yng nghyd-destun y buddsoddiad sydd ei angen i adfywio rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

 2. Ymhle rydych yn gweld ffocws yr ychydig flynyddoedd nesaf?

  Ein blaenoriaeth uniongyrchol yw ymchwilio, dadansoddi, adolygu a choladu data rhanbarthol o nifer o ffynonellau, cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd, fydd yn datgelu’n hollol gywir yr heriau sy’n wynebu twf a blaenoriaethau economaidd cymdeithasolPrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Bydd hyn yn nodi’r ymyriadau mwyaf priodol i roi hwb i gystadleugarwch a chynhyrchiant. Anaml iawn y mae iachâd yn deillio o gamddiagnosis, ac mae safbwynt wedi’i seilio ar ffeithiau yn fwy defnyddiol ar gyfer llywio a’n galluogi i weld yr hyn y mae arnom angen ei wneud er mwyn ei wneud yn well.

  Mae ar yr economi sydd wedi’i seilio ar Fusnesau Bach a Chanolig angen ei aelodau mwy uchelgeisiol gael eu cymell i dyfu i fod yn fentrau canolig eu maint a chanddynt orwelion masnachu y tu hwnt i’r Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae’n rhaid i sylfaen y sector cyhoeddus drawsnewid i fod yn ased drwy gynhyrchu mentrau caffael, gan alluogi rhannu data gwerthfawr, gan greu gwaith o ansawdd, ac ymuno â busnesau i hybu llewyrch. Mae ar ein sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach angen paratoi sgiliau cenedlaethau’r dyfodol ar gyfer y byd gwaith sy’n newid, gan annog arloesi a masnacheiddio Eiddo Deallus drwy raglenni entrepreneuriaeth sydd wedi’u haddasu ac ymgysylltu go iawn â busnesau.

  Mae seilwaith a chysylltedd, mewn technolegau trafnidiaeth a digidol, yn flaenoriaethau i alluogi’n pobl i gyrraedd eu gwaith o fan y maent yn ei ddewis.  Mae gennym gyfle i drosoli ac ailadrodd y rhagwelediad o greu ecosystem o Glystyrau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gyda chyfleoedd eraill mewn technoleg bancio ac ariannol, biowyddorau ac arbenigedd peirianyddol mewn gweithgynhyrchu trenau, cerbydau ac awyrennau, gan gofleidio cysylltedd y Metro i wneud hyn yn ymarferol.

  Ni chaiff dyfodol economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei bennu dim ond gan arloesi a thechnoleg, ond hefyd drwy integreiddio busnes ac addysg â chefnogaeth sefydliadol wleidyddol a chymdeithasol.

 3. Beth yw uchelgais Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, yn y cyfnod byr a’r cyfnod canolig?

  Mae’n rhaid i’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholfod yn uchelgeisiol ac yn cymell cynigion buddsoddi doeth fydd yn gwella cynhyrchiant, gan droi gwendid economaidd yn gyfle.  Bydd hyn yn gofyn am lawer mwy na’r £495 miliwn o dan ei stiwardiaeth gynghorol.  Felly, rydym o ddifri’ yn bwriadu sefydlu partneriaethau â’r gymuned o fuddsoddwyr i greu Cronfa Fuddsoddi, Seilwaith ac Arloesi a anelir at gyflenwi cyfalaf hirdymor, cyd-fuddsoddi â chwmnïau sy’n symud i mewn, gan geisio gwneud lefel dderbyniol o enillion, ailgylchu’r cyfalaf a byw ar y llog, yn hytrach na defnyddio grantiau.

  Bydd y gronfa hon yn canolbwyntio ar gysylltedd a seilwaith, gan gofleidio cyfleoedd arloesi radical yn ogystal â rhoi sylw i heriau deallusrwydd artiffisial ac economi data, twf glân, dyfodol symudedd a chymdeithas sy’n heneiddio, y bydd y cyfan ohono’n llunio’n hanghenion o ran addysg a sgiliau.

  Mae gan Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholhefyd uchelgais i arwain ar waith cyflawni drwy fentrau sy’n seiliedig ar ddata, a gefnogir gan ddiwydiant, sy’n rhyngranbarthol a rhyngwladol a chreu marchnadoedd newydd o fewn y rhanbarth drwy gyd-bartneru â’r sector cyhoeddus drwy Offer Profi Gwasanaethau Cyhoeddus, gan ddatgloi cyllid arloesol a chymryd risgiau sy’n gymesur â gwobrau ac enillion a aseswyd yn drylwyr.  Rydym hefyd yn bwriadu datblygu dulliau mwy cyfranogol ar gyfer ymgysylltu, fel Gwobrau a Galwadau Her.

  Ar yr un pryd, nod Y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbartholyw magu ymddiriedaeth, gwella sicrwydd ac ymarfer trefn lywodraethu fydd yr orau o fewn y dosbarth.  Ar ôl Brexit, fe all y Fargen Ddinesig hefyd ddod yn sianel ar gyfer cyllidau eraill oddi wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig.  Ni all Cymru fforddio i golli’i chyfran deg o arian y Trysorlys, ac rydym yn codi’n llais ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

CCR Chevron

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais