Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Y Cynghorydd Keith Reynolds

11.04.2017 // Cyffredinol

Mae’n destun tristwch mawr inni ein bod wedi’n hysbysu bod y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Caerffili, ac aelod o Gabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, wedi marw.

Roedd y Cynghorydd Reynolds wedi bod yn arweinydd yr awdurdod lleol er 2014.  Dechreuodd ar ei yrfa wleidyddol yn 1979, ac fe dreuliodd 38 mlynedd mewn llywodraeth leol, yn cynrychioli’i gymuned am bron i bedair degawd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Hoffai fy nghydweithwyr a minnau gynnig ein cydymdeimladau didwyll i wraig y Cynghorydd Reynolds, Sheila, ei ddau fab a’i wyrion.  Sicrhaodd ei brofiad sylweddol mewn llywodraeth leol ei fod wedi chwarae rôl hanfodol ym mhroses y Fargen Ddinesig dros y 18 mis diwethaf. Mae wedi bod yn fraint gweithio ochr yn ochr ag ef ar y Fargen Ddinesig , ac fe ragwelwn y teimlir gwaddol ei gyfraniad ledled y rhanbarth am flynyddoedd lawer i ddod”

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y Cynghorydd Reynolds y byddai’n ymddeol yn etholiadau’r Cyngor sydd ar ddod ym mis Mai, gan nodi materion iechyd.

Mewn datganiad ar y pryd, fe ddywedodd: “Rwyf yn eithriadol falch a breintiedig o fod wedi cael cynrychioli cymuned Aberbargoed am y pedair degawd ddiwethaf, ac fe hoffwn ddweud ‘Diolch’ enfawr i bawb a’m cefnogodd drwy gydol yr amser hwn.
“Rwyf hefyd wedi cael yr anrhydedd o wasanaethu fel arweinydd y Cyngor am y tair blynedd diwethaf, ac fe hoffwn ddiolch i fy nghyd-gynghorwyr, i staff ledled yr awdurdod ac i’r sefydliadau sy’n bartneriaid inni am eu cefnogaeth, hefyd.”

Dywedodd dirprwy arweinydd Cyngor Caerffili, David Poole: “Roedd Keith yn was cyhoeddus eithriadol a chanddo egni a phenderfyniad diflino i wneud ei orau glas dros ei gymuned leol a thros ein bwrdeistref sirol.

“Roedd o’n gydweithiwr ac yn gyfaill bendigedig, ac fe wn y bydd pawb yn ymuno â mi i gynnig ein cydymdeimladau didwyll i wraig Keith, Sheila, ei feibion, ei wyrion, ei deulu a’i gyfeillion ar yr adeg eithriadol drist ac anodd hon.”

CCR Chevron

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais