Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Lle gall ‘mynd amdani’ fynd â chi’n bell.

29.01.2021

Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned. 

Mae Richard Moss wedi meithrin gyrfa ddiddorol – dechreuodd fel Negesydd a Golygydd (gan ennill gwobrau tra roedd wrthi) cyn symud ‘mlaen i fod yn Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla Productions. Ar hyd y ffordd, mae Rich wedi gweithio ar bopeth o chwaraeon a digwyddiadau brys i raglenni dogfen – ac mae’n angerddol am ehangu mynediad i’r amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael, gan esbonio sut mae ei daith ei hun yn taflu goleuni ar yr hyn sy’n bosibl …. 

“Bachan o Bonty a ddaeth i Gaerdydd i fod yn Negesydd”

“Dechreuais i fy ngyrfa mewn ffordd eithaf clasurol – bachan o Bonty o ysgol gyfun yn y Cymoedd a ddaeth i Gaerdydd i fod yn Negesydd. Diwedd yr 80au oedd hi – dyddiau technoleg drom a bocsys drud – pan oedd y rhan fwyaf o gynyrchiadau’n dibynnu i raddau helaeth ar olygu tâp fideo. Roedd diwydiant ôl-gynhyrchu llewyrchus yma yn barod, ond roedd y math o waith ro’n ni’n ‘neud bryd hynny yn gofyn am dair neu bedair ystafell olygu, tra bod angen 100 neu fwy o ystafelloedd heddiw. Mae’n dangos sut mae’r galw am gynnwys wedi cynyddu’n sylweddol – ac mae’n rhoi syniad i chi o sut mae cyfleoedd yn y diwydiant wedi tyfu hefyd.

“Os ydych chi’n disgleirio ac yn rhoi 200%, cewch eich mentora a’ch cefnogi”

“Fe wnes i gymaint ag y gallwn i yn fy nyddiau cynnar, gan ofyn yr holl gwestiynau, cysgu ar soffas yn y gwaith, mynd yr ail filltir bob amser, symud i Lundain ar fyr rybudd. Mae’n rhaid i chi roi 200% ym mhopeth ry’ch chi’n ‘neud. Mae’n rhaid i chi ddisgleirio a bod yn gadarnhaol bob dydd, gan ymgysylltu â phawb a phopeth, gan ofyn bob amser ‘Sut alla i helpu?’ Mae pobl yn y diwydiant hwn yn ymateb i frwdfrydedd a byddan nhw’n rhoi’r amser a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch os gwelan nhw eich bod chi o ddifri. Gwnaeth llawer o olygyddion gorffen gwych fy nghymryd i o dan eu hadain a’m mentora, ac mae’r ansawdd ‘na o gefnogaeth ac anogaeth yn rhywbeth rwy’n ei weld yma heddiw ym mhob un o gwmnïau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu creadigol Cymru.

“Dwi wedi gwylio ein dramâu sgript yn dod yn dda iawn, iawn ar lwyfan byd-eang”

“Dwi wedi gwylio rhai rhannau o’n diwydiant yng Nghymru, fel yr ochr dramâu sgript, yn dod yn dda iawn, iawn ac yn sefydledig ar lwyfan byd-eang. Mae hynny’n mynd yn ôl at Dr Who yn ymgartrefu yng Nghaerdydd – ac mae’n dangos pa mor bwysig yw gallu cyfeirio at brif gynhyrchiad. Mae cwmnïau fel Bad Wolf ac Urban Myth wedi newid y gêm yn sgil hynny – ry’n ni i gyd yn gweld mantais hynny – ac rwy’n disgwyl pethau da o ddatblygiad y stiwdio newydd ‘Seren’ hefyd. Mae’r argyfwng COVID wedi dangos y gallwn barhau i reoli pethau mewn stiwdio, hyd yn oed mewn pandemig, ac mae hynny’n argoeli’n dda ar gyfer y ddrama ‘pen uchaf’ ry’n ni’n ei chynhyrchu yma – a’r sgiliau newydd y gall ein pobl eu dysgu’n barhaus, gyda chwmnïau fel HBO a Sky yn dod aton ni gyda thechnoleg newydd a phrosesau newydd.

“Nid diwedd y gân yw’r geiniog bob tro. Mae angen mwy o gyfleoedd arnom ni.”

“Mae ochr ddi-sgript ein diwydiant wedi cael ei tharo’n galed gan COVID ac mae angen mwy o gydbwysedd. Mae angen i ni ofalu am ein cwmnïau cynhyrchu presennol, oherwydd nhw yw’r rhai sydd bob amser wedi meithrin a buddsoddi mewn talent leol. Yn y cyd-destun hwnnw mae S4C a’r cynyrchiadau Cymraeg wedi bod yn hanfodol i’n hygrededd diwylliannol a chreadigol – gan ddarparu’r llwyfan sydd wedi ein galluogi i ddatblygu’r capasiti ‘pen uchaf’. Mae ennill comisiynau’n bwysig yn y busnes hwn – ac rwy’n dal i gredu y gallai ein llais fod yn uwch yn y broses honno. Mae gennym gwmnïau gwych, ond mae angen i ni ehangu ein gallu i ennill mwy o gomisiynau ledled y DU a chomisiynau rhyngwladol. Nid diwedd y gân yw’r geiniog bob tro – mae angen mwy o gyfleoedd arnom ni.”

“Gallwch ddatblygu o fod yn Gynorthwy-ydd i fod yn Olygydd i fod yn Brif Olygydd mewn tair blynedd”

“Mae gennym ddegawdau o ddoniau profiadol yma yng Nghymru. Nawr mae angen i ni adeiladu cyflenwad cynhyrchu sy’n caniatáu i’n pobl dyfu. Mae angen cyfresi sy’n dychwelyd arnom, lle gallwn fentora Cynorthwy-ydd ym Mlwyddyn 1 i fod yn Olygydd ym Mlwyddyn 2 ac yna’n Brif Olygydd ym Mlwyddyn 3. Y cysondeb ‘na sy’n ein galluogi i dyfu’r dalent, yn hytrach na’r wledd a’r newyn. Ac mae angen i ni fod yn ehangu mynediad i gynnwys pawb hefyd. Rwy’n cynnal trafodaethau rheolaidd gyda’n Rheolwr Adnoddau Dynol am hyn ac yn siarad ar hyn o bryd ag Urban Myth Films yng Nghasnewydd, sy’n cynnal digwyddiad amrywiaeth mawr eleni. Beth sy’n bwysig yw ‘mynd mas ‘na’ – i mewn i’r holl gymunedau – cwrdd â phobl a dweud wrthyn nhw, ‘Ni ishe chi. Ni wir ishe chi. Dewch i siarad â ni.’ Dyna’r ffordd orau o wella amrywiaeth yn ein diwydiant; a dyna pam dwi’n ffan mor fawr o’r gwaith sy’n cael ei ‘neud gan Gynghrair Sgrin Cymru.”

“Ewch amdani, ffeindiwch beth ry’ch chi’n ei fwynhau, a joiwch y daith.”

“Weithiau rwy’n edrych yn ôl ar y dyn ifanc ‘na ym Mhonty ac yn meddwl tybed pa gyngor y byddwn i’n ei roi iddo. Yn wreiddiol ro’n i eisiau bod yn ddylunydd graffeg, a arweiniodd at adrodd straeon, a arweiniodd at fod yn olygydd. Anaml y mae’n mynd mewn llinell syth. Felly mae fy nghyngor i bawb yn syml: “Ewch amdani, ffeindiwch beth ry’ch chi’n ei fwynhau, a joiwch y daith.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais