Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – llunio effeithiau arbennig o’r radd flaenaf, o Sblot i Sunset Boulevard

08.02.2021

Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cefndir. 

Symudodd Danny Hargreaves a Carmela Carruba o Lundain i Gaerdydd yn 2005, gan roi genedigaeth i gwmni Effeithiau Arbennig o garej yn Sblot.  Heddiw, cydnabyddir bod y busnes hwnnw – RealSFX – yn arweinydd byd-eang: yn enillydd 6 gwobr BAFTA, 2 Wobr y Gymdeithas Frenhinol ac Emmy. Mae Danny a Carmela wedi adeiladu eu tîm drwy gynnig prentisiaethau i bobl leol o bob cefndir; ac maen nhw’n esbonio pam mai llwyddiant cynyddol o’r gwaelod i fyny yw’r ffordd gywir i fynd…

“Deuthum yn brentis fy hun yn 1995, gan weithio ar bopeth o ‘London’s Burning’ i ‘Star Wars’.

“Dwi wedi bod yn angerddol am fod â rhan mewn  ffilmiau ers i mi fod yn 13 oed”, meddai Danny. “Llwyddais i fynd i weld Terminator 2 yn cael ei ffilmio a sylweddolais mai peirianneg ffilm oedd y peth i mi. Bryd hynny, roedd fy rhieni yn rhedeg tafarn mewn pentref bach ychydig y tu allan i Lundain, felly roedd cael gyrfa yn gwneud modelau, yn creu atmosfferau a phyrotechnegau ddim yn edrych yn arbennig o hygyrch i mi – ond dilynais fy niddordeb a dod y prentis effeithiau arbennig – SFX – cyntaf erioed drwy raglen hyfforddi o’r enw Skillset; a chyn i mi sylweddoli roeddwn i’n gweithio ar setiau cynyrchiadau teledu mawr fel London’s Burning a ffilmiau’n cynnwys Sexy Beast a Star Wars.

“Cynigiodd Cymru gyfle i mi sefydlu fy musnes fy hun  yn 29 oed.”

“Deuthum i Gymru am y tro cyntaf pan gefais gyfle i weithio ar Dr Who.  Sylweddolais yn fuan fod hwn yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo, mewn diwydiant creadigol oedd yn fach ond yn tyfu’n gyflym, yn llawn o bobl wych. Fe wnaeth Cymru fy nghefnogi hefyd – gyda BBC Cymru yn cynnig cyfle i mi sefydlu fy nghwmni fy hun yn 29 oed, dim ond ar gryfder y gwaith roeddwn i’n ei wneud ar Dr Who. 

“Sefydlais y busnes mewn garej yn Sblot – gan fyw a gweithio yn y garej” 

“Sefydlwyd y busnes hwnnw mewn garej yn Sblot, lle’r oeddwn yn byw ac yn gweithio ill dau. Roedd yn gyfnod swreal – yn byw ar ychydig iawn o arian ond yn rhedeg yr effeithiau arbennig ar gyfer y sioe fwyaf ar y teledu bryd hynny. Yn ffodus, roeddwn wedi cwrdd â Carmella erbyn hynny; a helpodd hi mi i gael dau ben llinyn ynghyd drwy weithio fel triniwr gwallt yn ei hamser hamdden, ar ben ei swydd fel rheolwr hyfforddi ar gyfer cwmni hedfan.

Llwyddiant i mi yw adeiladu cwmni SFX o’r radd flaenaf  wedi’i seilio ar dalent o Gymru.”

“Delio â’r heriau hynny wnaeth wneud i ni lwyddo mewn sawl ffordd. Doedden ni ddim yn gallu fforddio dod â thechnegwyr o Lundain i mewn, felly fe wnaethom dyfu ein tîm ein hunain – a diwydiant cwbl Gymreig – yng Nghaerdydd. Roedd arbenigedd hyfforddi Carmella yn ganolog i hynny. Dros yr wyth mlynedd diwethaf rydym wedi llwyddo i ddatblygu 12 prentis drwy’r busnes – ac rydym yn hynod falch bod un o’n cyn-Brentisiaid Effeithiau Arbennig, Danny Snelling, wedi ennill Prentis Diwydiannau Creadigol y Flwyddyn yng Ngwobrau  QSA 2020. Gweithiodd Danny gyda ni ar Coronation Street a Peaky Blinders; ac mae’n enghraifft wych o’r hyn y gall pobl o bob cefndir ei gyflawni yn y diwydiant hwn.

“Yn hynod falch o fod wedi hyfforddi 12 prentis gwych,  gan gynnwys Prentis y Flwyddyn 2020″

“Nid ennill y BAFTA a gwobrau eraill yw’r rheswm pam rwy’n mynd i’r gwaith bob dydd” mae Danny am bwysleisio. “Nid yw’n ymwneud â gwobrau nac arian.  Llwyddiant i mi yw tyfu cwmni SFX o’r radd flaenaf ar sail talent leol; a gallu eu hanfon i weithio ar unrhyw gynhyrchiad unrhyw le yn y byd, gan wybod y bydd eu gwaith yn disgleirio. Mae ein tîm wedi cyflawni gwaith eithriadol ar bopeth o Peaky Blinders a Dark Materials i Sherlock a Dracula’r BBC. Dyna sy’n rhoi boddhad i mi.”

“Rydyn ni’n credu mewn rhoi sgiliau newydd i bobl sydd eisoes mewn gwaith, yn ogystal â darparu prentisiaethau i’r rhai sy’n gadael yr ysgol” 

Fel yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r ddarpariaeth brentisiaethau, mae Carmella’n credu’r un fath mewn datblygu pobl sydd ag ymrwymiad ac angerdd gwirioneddol.  “Dydyn ni ddim yn derbyn y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig – rydyn ni’n credu mewn rhoi sgiliau newydd i bobl sydd wedi sylweddoli eu bod nhw eisiau gwneud gwaith maen nhw wir yn ei garu. Mae ein tîm wedi cynnwys pobl a oedd yn werthwyr  ceir, yn weithwyr siopau, yn gweithio ar rigiau, yn drydanwyr, yn seiri coed ac yn raddedigion hanes – ac maent i gyd bellach yn creu effeithiau arbennig ar gynyrchiadau mawr.

Mae hwn yn ddiwydiant i bawb sydd â’r ddawn a’r awydd i weithio ynddo.  Mae fy neges yn syml: peidiwch â bod ofn, dewch i siarad â’r cwmnïau o’r radd flaenaf yma yn y rhanbarth – dewch i fod yn rhan ohono.”     

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais