Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – rhoi llwyfan i dalent o bob cefndir.

08.02.2021

Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned. 

Dechreuodd Graham Beswick, Prif Swyddog Gweithredol Mad Dog 2020 Casting, ei yrfa hynod fel cyfrifydd hyfforddedig gyda Deloitte, cyn mynd ar drywydd galwedigaeth yn y diwydiant ffilm …  dod yn un o’r ‘entrepreneuriaid rhyngrwyd’ cynnar … perchennog cwmni o ymgynghorwyr ar Ddeallusrwydd Artiffisial … ac ar ôl ymelwa ar ei holl gwmnïau cyn cwymp 2008, caffael yr hyn sydd wedi dod yn arweinydd yn y diwydiant, Mad Dog 2020 Casting ….   

“Cyn gynted ag y cymhwysais o Deloitte es i mewn i’r diwydiant ffilm, ond gadewais yn 29 oed i ddechrau fy musnes fy hun – ymgynghoriaeth Deallusrwydd Artiffisial – cyn caffael is-gwmni i’r Daily Telegraph i sefydlu’r hyn a ddaeth yn rhwydwaith Angel Busnes arloesol.  Yn 1995 dechreuais fy musnes rhyngrwyd fy hun, a werthais cyn cwymp y diwydiant dotcom yn 2001. Erbyn hynny, roeddwn wedi meithrin rhywfaint o enw da am greu busnesau newydd ac ar gyngor da a ges gan ffrind, fe werthais nhw i gyd cyn cwymp mawr 2008, a roddodd y cyfalaf i mi brynu rhai cwmnïau diddorol, gan gynnwys Mad Dog.

“Mae’r hyn mae Llywodraeth Cymru a chwmnïau fel Bad Wolf wedi ei gyflawni yn hollol ryfeddol”

“Mae Mad Dog bellach yn 21 oed ac rydym yn cael ein gweld fel yr asiantaeth ‘Extras’ mwyaf proffesiynol yn y DU. Mae gennym swyddfeydd yn Llundain, Glasgow a Manceinion – a Chaerdydd wrth gwrs, sef ein swyddfa fwyaf bellach, mwy hyd yn oed na Llundain. Rwyf wedi gwylio twf de Cymru fel canolfan greadigol ac mae wedi bod yn rhyfeddol. Yn wir, am y tro cyntaf yn fy mywyd, cefais fy nghymell i ysgrifennu e-bost at lywodraeth – Llywodraeth Cymru – yn eu llongyfarch ar y ffordd y maent wedi bod yn gatalydd ar gyfer cyflwyno diwydiant teledu a ffilm o’r radd flaenaf i’r rhanbarth. Mae’n rhyfeddol – ynghyd â’r gwaith eithriadol sy’n cael ei wneud mewn lleoedd fel Bad Wolf Studios.

“Mae talent Cymru cystal ag y mae unrhyw le ac mae’r dyfodol yno i’w fachu” 

“Y teimlad yw bod y stori wych hon ond newydd ddechrau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau – ac mae’r dyfodol yno i’w fachu. Mae’r byd yn mynd drwy newid go iawn ar hyn o bryd – yn gymdeithasol, yn dechnolegol ac yn hinsoddol – ac mae’n ymddangos bod twf y clwstwr creadigol o amgylch Caerdydd yn rhan o’r oes newydd hon. Mae gan Gymru’r ddawn greadigol i gyfateb i hynny yn unrhyw le – ond mae angen iddi gredu ynddi’i hun. Gyda’r prif gynyrchiadau Netflix, Amazon a chynhyrchiadau eraill yn arllwys i mewn, rwy’n credu y bydd y rhanbarth yn gweld twf o 40% mewn swyddi teledu a ffilm dros y blynyddoedd nesaf. Yr her a’r cyfle mawr yw hyfforddi digon o bobl i ateb yr holl alw hwnnw am Gyfarwyddwyr, Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, Golygyddion Sgriptiau, Gwisgoedd a Dylunwyr Set; a’r holl swyddi eraill y tu ôl i’r camera.

“Rwy’n credu y bydd cynnydd o 40% mewn swyddi teledu a ffilm yn y rhanbarth ac mae angen iddo hyfforddi’r bobl i wneud y swyddi hynny”

“Rydyn ni’n gwneud ein rhan i helpu i agor y diwydiant i grŵp mwy amrywiol o bobl – gan gynnwys hyfforddi ein tîm ein hunain mewn Rhagfarn Ddiarwybod. Rydym hefyd yn castio oddi ar y strydoedd yng Nghymru, gan fynd at bobl nad ydynt erioed wedi bod yn Artist Cefnogol mewn ffilmiau; ac rydym yn herio norm yr hyn sy’n ‘gynrychioliadol’ a’r hyn sy’n ‘hardd’ yn fwriadol. Rydym yn sylweddoli bod Ffilm a Theledu mewn sefyllfa bwerus iawn mewn cymdeithas ac fel nifer o sefydliadau fel BAFTA, rydym wedi ymrwymo i fynd i chwilio am dalent newydd yn hytrach na chastio cefnder rhywun rydyn ni’n ei adnabod. Bydd y bobl rydyn ni’n eu rhoi ar y sgrin nawr yn cael eu gweld fel y norm mewn cymdeithas ymhen ychydig flynyddoedd – felly gallwn ni wir ysgogi newid.

“Os bydd Cymru’n cymryd yr awenau ac yn gwella ei sgiliau, gall gynrychioli’r cyfan”

“Rydyn ni’n gweld ein hunain fel cwmni o Gymru – mae ein swyddfa gofrestredig yn y Gogledd – ac yn fy meddwl i does dim dwywaith y gall Cymru fod yn chwaraewr pwysig ar lwyfan y byd mewn Ffilm a Theledu. Mae’n gofyn am arweiniad – mae hynny’n wir bob amser – ac mae angen sgiliau i ateb y galw. Gwnewch hynny a gallai Cymru gipio’r cyfan.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais