Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ymunwch â Chynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel Busnes neu fel Person Graddedig

10.06.2019 // Partneriaeth Sgiliau

Annwyl Syr / Fadam

Rwyf yn ysgrifennu i annog busnesau a graddedigion i ystyried cymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Mae’r rhesymeg wrth wraidd y cynllun yn syml: mae busnesau o fewn ardaloedd ein deg awdurdod lleol wedi bod yn ei chael hi’n anodd recriwtio a chadw gafael ar staff dawnus, tra bod llawer o’n graddedigion hynod fedrus yn gadael y rhanbarth – gan borthi’r ‘draen dawn’ bondigrybwyll. Nod Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw rhoi sylw i’r heriau hyn drwy gynnig ystod o wasanaethau am ddim i fusnesau i ysgogi recriwtio ychwaneg o raddedigion yn Ne-ddwyrain Cymru, ac felly pontio’r bwlch rhwng anghenion cyflogwyr a chyflenwad o lafur graddedigion.

Mae’r cyfryw wasanaethau yn cynnwys cymorth i ddiffinio rolau graddedigion, cynorthwyo busnesau yn y broses o ddethol a marchnata swyddi drwy’r rhanbarth i gyd, mewn partneriaeth â’r pedwar sefydliad Addysg Uwch sy’n gweithredu yn y rhanbarth – Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Drwy gysylltu graddedigion dawnus â busnesau uchelgeisiol, nod y cynllun yw adeiladu ar bresenoldeb academaidd cryf y rhanbarth, gan werthu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel cyrchfan ar gyfer graddedigion dawnus. Yn ogystal â hyn, fe fydd cynyddu nifer y bobl hynod fedrus yn y gweithle yn helpu i ddarparu gwell arloesedd, cynhyrchiant a thwf economaidd yn y sector preifat ledled rhychwant cynyddol o fathau o fusnesau.

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn gallu cic-danio’u gyrfaoedd gyda gwaith lefel graddedigion â thâl, cymhwyster a ariannir yn llawn ac ystod o gyfleoedd rhwydweithio.

Tra bod dros saith deg o fusnesau a thri chant o raddedigion wedi ymgysylltu â’r cynllun hyd yn hyn, dim ond crafu’r wyneb ydyw. Mae yna filoedd o fusnesau ledled y rhanbarth, ac mae llawer ohonynt wedi rhoi gwybod am rwystrau sy’n llyffetheirio recriwtio, megis cyfyngiadau amser ac anhawster cyrraedd graddedigion. Mae Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn sefyllfa gref i gynorthwyo gyda’r cyfryw heriau.

Byddwn yn annog unrhyw fusnesau neu raddedigion sydd â diddordeb yn y cynllun i fynd i’n gwefan – https://www.ccrgraduatescheme.wales/ neu i gysylltu â Geraldine O’Sullivan – Geraldine.OSullivan@cardiff.gov.uk

Yr eiddoch yn gywir
Y Cynghorydd Debbie Wilcox
Aelod Cabinet dros Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais