Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Zip World y Tŵr: ar fin cael ei lansio a dod â’r byd i Dde Cymru

17.02.2021

Yn gartref i Weiren Wib y ‘Phoenix’ a Char Gwyllt unigryw y Tŵr, Zip World y Tŵr yw’r pedwerydd safle Zip World i agor – a’r cyntaf i sefydlu yng nghymoedd De Cymru. Wedi’i leoli yng nghanol mynydd-dir y Rhigos a chyda golygfeydd panoramig trawiadol i’w gweld oddi yno, mae’r ganolfan antur anhygoel hon ar safle hen bwll glo’r Tŵr – gan ddod â bywyd newydd i fan hanesyddol sy’n agos at galonnau’r genedl. 

Ym mis Rhagfyr, buddsoddodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd £4.4 miliwn i helpu i ddatblygu’r gyrchfan antur fawr hon – a chyda’r weiren wib gyntaf yn dechrau cael ei thynnu i fyny’r mynydd yr wythnos hon, roedd yn amser da i siarad â Chyfarwyddwr Masnachol Zip World UK, Andrew Hudson, i glywed am ei weledigaeth ar gyfer y ffenomena hon yn y Cymoedd a thu hwnt …

“Yn gartref i’r weiren wib gyflymaf yn y byd; ac yn gar gwyllt na welir ei thebyg yn unman arall

“Mae Zip World yng Nglofa’r Tŵr yn Stori Newyddion Dda ar adeg yr oedd ei hangen fwyaf mwy na thebyg.  Pan fyddwn yn agor ym mis Mawrth (gobeithio), bydd cymoedd y De yn gartref i’r weiren wib gyflymaf yn y byd; a char gwyllt na welir ei debyg yn unman arall, lle gall dau berson reidio ochr yn ochr â’i gilydd a rheoli cyflymder y car bach, wrth iddo deithio dros 1000 metr o ystafell lamp wreiddiol y Glöwr, heibio i ben y Pwll Mawr ac i ganol tirwedd drawiadol glofa’r Tŵr.

“Mae’r gefnogaeth leol i rywbeth fel hyn yn y Cymoedd wedi bod yn aruthrol”

“Mae’r gefnogaeth leol wedi bod yn aruthrol – o Tyrone O’Sullivan a Thîm Glofa’r Tŵr i’r gymuned gyn-lofaol gyfan, heb sôn am gyflenwyr lleol sydd wir yn ‘deall yr hyn rydyn ni’n ceisio’i wneud’. Maent i gyd wedi bod yn anhygoel wrth gyflawni’r hyn sydd ei angen arnom. Gobeithiwn wahodd llawer o’r glowyr gwreiddiol, sy’n gyfranddalwyr yn y Lofa, i fod y cyntaf i hedfan weiren wib y Phoenix. Dyma’r peth lleiaf y gallem ei wneud ac mae’n ffordd addas o agor yr atyniad newydd.  Roedd Tyrone a’i dîm wir eisiau creu a gadael etifeddiaeth – a bydd y gyrchfan antur hon yn rhoi’r lleoliad yn gadarn ar y map i’r byd i gyd ei weld.”

“Fydd dim byd tebyg iddo yn y DU, na’r byd.”

“Rydym yn creu mwy na chyrchfan antur yn unig, a llawer mwy na ‘dim ond’ efail i Zip World yng Ngogledd Cymru. Mae pob safle Zip World yn wahanol, gyda’i dirlun a’i bersonoliaeth unigryw ei hun sy’n adlewyrchu’r ardal a’r ymdeimlad o le – ni chewch unrhyw beth llawer mwy unigryw na lleoliad Glofa’r Tŵr.

I gydnabod hyn, bydd Bistro a Bar y Tŵr hefyd yn lle i fwyta a mwynhau gwylio’r antur, gydag awyrgylch hamddenol ac olwyn ben pwll wreiddiol fel canolbwynt. Byddwn yn gallu gweini i hyd at 180 o bobl a fydd yn gallu mwynhau ein bwyd blasus o ffynonellau lleol, gan gynnwys rhai ffefrynnau enwog. Gyda’i olygfeydd a’i leoliad ysblennydd, ni fydd unrhyw le tebyg i fwyta yn y rhanbarth, na llawer o leoedd eraill yn y byd y gallwch feddwl amdanynt.”

“Gallai hyn fod yn gatalydd i roi Rhondda Cynon Taf  ar lwyfan byd-eang.

“Mae’r awydd i weld yr agoriad wedi bod yn anhygoel. Rydym wedi mynd yn groes i’r holl dueddiadau presennol ac wedi codi nifer ein dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, ar draws TikTok, FaceBook ac Instagram – ac mae hynny’n rhannol oherwydd ein bod eisoes yn cael ein gweld fel brand arloesol; rhywbeth a rhywle y mae pobl yn teimlo’n angerddol amdanynt. Bydd gan Dde Cymru ei hunaniaeth Zip World ei hun wrth gwrs – ac rydym wedi’n cyffroi ynglŷn â dod â 58 o swyddi llawn-amser i’r lleoliad i ddechrau, yn ogystal â gwaith tymhorol, a mwy o gyfleoedd gwaith yn y dyfodol agos. Rydym wedi cael nifer fawr o geisiadau gan bobl o bob oed a chefndir a bydd rhoi Croeso Cymreig i’n hymwelwyr yn bwysig iawn; gan fy mod yn credu y gallai hyn fod yn sbardun ar gyfer adeiladu ecosystem dwristiaeth lawer mwy yma yn y Cymoedd.

Yn wir, rydym yn gobeithio bod yn gatalydd ar gyfer dod â Rhondda Cynon Taf i’r byd i gyd.”    

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais