Cronfa Safleoedd

Status: Delivery
Mae’r Gronfa Safleoedd yn Gronfa gwerth £50m a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Diwydiannol ac Economaidd P-RC drwy ddatblygu safleoedd newydd a gofod llawr modern sy’n galluogi busnesau newydd i dyfu ac yna buddsoddi er lles y rhanbarth.

Beth yw'r prosiect?

Mae’r Gronfa Safleoedd yn Gronfa gwerth £50m a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Diwydiannol ac Economaidd P-RC drwy ddatblygu safleoedd newydd a gofod llawr modern sy’n galluogi busnesau newydd i dyfu ac yna buddsoddi er lles y rhanbarth.

Bwriedir i’r Gronfa fod mor hyblyg â phosibl mewn perthynas ag ardaloedd a sectorau targed, ond gyda’r gallu i fynd i’r afael â sectorau allweddol P-RC drwy ddarparu mathau penodol o ofod llawr mewn rhai lleoliadau gan ganolbwyntio’n glir ar gadwraeth cyfalaf a chynlluniau masnachol hyfyw.

Mae Cronfa fel hon sy’n cefnogi datblygiadau tybiannol, yn cynnig cyllid datblygu cam cynnar ac yn gweithio gyda chronfeydd cyllid grant neu ddatblygu strategol eraill yn hanfodol i bob rhan o P-RC wrth iddi geisio denu mewnfuddsoddiad a chefnogi cwmnïau lleol sy’n dymuno tyfu.

Rhannu:

Mae amcan y gronfa yn cyd-fynd â Blaenoriaethau Strategol P-RC:

 

  • Adfywio a Seilwaith – creu gofod gradd A neu ofod o safon gyfatebol, adfywio ac ailddefnyddio tir llwyd;
  • Arloesi – targedu prosiectau i gefnogi arloesedd yn ogystal â thwf busnes;
  • Sgiliau a Chyflogaeth – hyrwyddo gwaith creu swyddi a chyfleoedd cyflogaeth;
  • Covid-19 – cyflymu adferiad drwy roi hwb i waith datblygu a allai fod wedi arafu oherwydd y pandemig.

Mae’r allbynnau a ragwelir dros y 10 mlynedd nesaf yn cynnwys:

  • Gofod cyflogaeth (newydd neu wedi’i adnewyddu) – 120,000 metr sgwâr;
  • Swyddi (wedi’u creu neu eu diogelu) – 4,400 o swyddi;
  • Trosoledd – £85m.
How does the Strategic Sites and Premises fund work?

Private sector capital is drawn in as co-investment into schemes alongside the Fund. The fund will operate in a similar fashion to other UK regional funds (e.g. NW Evergreen Fund). It is anticipated that no more than 50% of the full funding requirement will be met by the Fund on each scheme, with an absolute limit of 70% on Public Sector money. The initial investment period for all funds to be invested and recycled at least once in 5 years from the effective date. Once this is achieved, there is a further 5-year investment period.  Investment period continues until the Final Repayment of Funds to CCR.

The Fund Advisor will work in partnership with wider public sector partners including the Welsh Government and the relevant local authority to structure a potential solution (where local government interest in the scheme exists), including exploring complementary funding streams.

Buddsoddi a throsoledd

£50m

Buddsoddiad P-RC

stats-chevron

£0

Cyllid Cyfatebol

stats-chevron

£85m

Trosoledd Rhagamcanol

stats-chevron

Manteision a chanlyniadau disgwyliedig

Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) – nodau’r Gronfa fydd creu mwy o GYC a gweithgarwch economaidd drwy gynnig lleoedd gwaith hyfyw o ansawdd uchel sy’n galluogi cwmnïau yn y Rhanbarth i ffynnu;

Trosoledd – cefnogi prosiectau sy’n fasnachol hyfyw. Un o ofynion y Gronfa fydd na cheir unrhyw fuddsoddiad y Sector Cyhoeddus fod dros 50% o gyfanswm gofynion ariannu pob prosiect;

Creu swyddi – Bydd swyddi’n cael eu creu drwy gydol cylch oes datblygu a gweithredu’r asedau sy’n cael eu datblygu;

Cysylltedd – drwy gefnogi prosiectau datblygu o ansawdd uchel sy’n cefnogi clystyrau a threfniadau partneriaeth yn y Rhanbarth;

Arloesi – bydd yn cefnogi’r Rhanbarth drwy osod targedau ynni ac amgylcheddol yn y datblygiadau y mae’n eu cefnogi; ac

Adfywio – bydd yn annog gwaith adfywio tir llwyd ac yn ceisio cyflwyno safleoedd y byddai’n anodd datblygu arnynt fel arall ac a allai gael eu gadael wedi’u danddefnyddio neu’n anghynhyrchiol.

Key Partners & People Involved

CCR Partner Logo
All 10 CCR Local Authorities
CBRE Partner Logo
CBRE

Project Updates

There are no project updates at present. Please check back later.
There are no project updates at present. Please check back later.
Skip to content