Cronfa Safleoedd

Status: Delivery
Mae’r Gronfa Safleoedd yn Gronfa gwerth £50m a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Diwydiannol ac Economaidd P-RC drwy ddatblygu safleoedd newydd a gofod llawr modern sy’n galluogi busnesau newydd i dyfu ac yna buddsoddi er lles y rhanbarth.

Beth yw'r prosiect?

Mae’r Gronfa Safleoedd yn Gronfa gwerth £50m a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Diwydiannol ac Economaidd P-RC drwy ddatblygu safleoedd newydd a gofod llawr modern sy’n galluogi busnesau newydd i dyfu ac yna buddsoddi er lles y rhanbarth.

Bwriedir i’r Gronfa fod mor hyblyg â phosibl mewn perthynas ag ardaloedd a sectorau targed, ond gyda’r gallu i fynd i’r afael â sectorau allweddol P-RC drwy ddarparu mathau penodol o ofod llawr mewn rhai lleoliadau gan ganolbwyntio’n glir ar gadwraeth cyfalaf a chynlluniau masnachol hyfyw.

Mae Cronfa fel hon sy’n cefnogi datblygiadau tybiannol, yn cynnig cyllid datblygu cam cynnar ac yn gweithio gyda chronfeydd cyllid grant neu ddatblygu strategol eraill yn hanfodol i bob rhan o P-RC wrth iddi geisio denu mewnfuddsoddiad a chefnogi cwmnïau lleol sy’n dymuno tyfu.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mae amcan y gronfa yn cyd-fynd â Blaenoriaethau Strategol P-RC:

 

  • Adfywio a Seilwaith – creu gofod gradd A neu ofod o safon gyfatebol, adfywio ac ailddefnyddio tir llwyd;
  • Arloesi – targedu prosiectau i gefnogi arloesedd yn ogystal â thwf busnes;
  • Sgiliau a Chyflogaeth – hyrwyddo gwaith creu swyddi a chyfleoedd cyflogaeth;
  • Covid-19 – cyflymu adferiad drwy roi hwb i waith datblygu a allai fod wedi arafu oherwydd y pandemig.

Mae’r allbynnau a ragwelir dros y 10 mlynedd nesaf yn cynnwys:

  • Gofod cyflogaeth (newydd neu wedi’i adnewyddu) – 120,000 metr sgwâr;
  • Swyddi (wedi’u creu neu eu diogelu) – 4,400 o swyddi;
  • Trosoledd – £85m.

Caiff cyfalaf y sector preifat ei fuddsoddi ar y cyd mewn cynlluniau eraill ochr yn ochr â’r Gronfa. Bydd y gronfa'n gweithredu mewn modd tebyg i gronfeydd rhanbarthol eraill y DU (e.e. Cronfa Evergreen y Gogledd-orllewin). Rhagwelir na fydd mwy na 50% o'r gofyniad ariannu llawn yn cael ei fodloni gan y Gronfa ar bob cynllun, gyda therfyn absoliwt o 70% ar arian y Sector Cyhoeddus. Y cyfnod buddsoddi cychwynnol ar gyfer buddsoddi ac ailgylchu'r holl gronfeydd yw o leiaf unwaith mewn 5 mlynedd o'r dyddiad gweithredu. Ar ôl cyflawni hyn, bydd cyfnod buddsoddi pellach o 5 mlynedd.  Bydd y cyfnod buddsoddi’n parhau nes y bydd angen ad-dalu'r cronfeydd yn derfynol i P-RC.

Bydd Ymgynghorydd y Gronfa yn gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid ehangach yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol perthnasol i strwythuro ateb posibl (lle mae buddiant llywodraeth leol yn y cynllun), gan gynnwys ystyried ffrydiau ariannu ategol. 

Buddsoddi a throsoledd

£50m

Buddsoddiad P-RC

stats-chevron

£0

Cyllid Cyfatebol

stats-chevron

£85m

Trosoledd Rhagamcanol

stats-chevron

Manteision a chanlyniadau disgwyliedig

Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) – nodau’r Gronfa fydd creu mwy o GYC a gweithgarwch economaidd drwy gynnig lleoedd gwaith hyfyw o ansawdd uchel sy’n galluogi cwmnïau yn y Rhanbarth i ffynnu;

Trosoledd – cefnogi prosiectau sy’n fasnachol hyfyw. Un o ofynion y Gronfa fydd na cheir unrhyw fuddsoddiad y Sector Cyhoeddus fod dros 50% o gyfanswm gofynion ariannu pob prosiect;

Creu swyddi – Bydd swyddi’n cael eu creu drwy gydol cylch oes datblygu a gweithredu’r asedau sy’n cael eu datblygu;

Cysylltedd – drwy gefnogi prosiectau datblygu o ansawdd uchel sy’n cefnogi clystyrau a threfniadau partneriaeth yn y Rhanbarth;

Arloesi – bydd yn cefnogi’r Rhanbarth drwy osod targedau ynni ac amgylcheddol yn y datblygiadau y mae’n eu cefnogi; ac

Adfywio – bydd yn annog gwaith adfywio tir llwyd ac yn ceisio cyflwyno safleoedd y byddai’n anodd datblygu arnynt fel arall ac a allai gael eu gadael wedi’u danddefnyddio neu’n anghynhyrchiol.

Key Partners & People Involved

CCR Partner Logo
All 10 CCR Local Authorities
CBRE Partner Logo
CBRE

Project Updates

There are no project updates at present. Please check back later.
There are no project updates at present. Please check back later.