CSconnected

Statws: Achos busnes
Integreiddio rhagoriaeth ymchwil o brifysgolion y rhanbarth â chadwyni cyflenwi unigryw’r rhanbarth mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion uwch.
CSConnected

Beth yw'r prosiect?

Mae CSConnected (SIPF) yn brosiect mawr o fewn y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn ffurfio rhan o ffocws strategol y rhanbarth ar led-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae’r prosiect CSConnected wedi’i seilio ynghylch integreiddio rhagoriaeth ymchwil o brifysgolion y rhanbarth

Rhannu:

Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn gydrannau hanfodol ar draws ystod eang o dechnolegau newydd, a phrif nod y prosiect CSconnected yw datblygu mantais gystadleuol mewn technolegau galluogi allweddol, a fydd yn caniatáu i’r DU gynyddu masnach yn fyd-eang mewn sectorau hanfodol fel cyfathrebu, 5G, cerbydau annibynnol a thrydan, a dyfeisiau meddygol.

Bydd CSconnected hefyd yn darparu twf pellach i lawr y gadwyn gyflenwi, gweithgarwch cwmnïau newydd a chwmnïau deilliannol, ac uwchsgilio cyffredinol o sylfaen gweithgynhyrchu Cymru.

Buddsoddi a throsoledd

£3.3m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£40.4m

Cyllid cyfatebol

stats-chevron

£300m

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron

Beth sydd ynghlwm wrth y prosiect CSconnected?

Mae’r prosiect yn cynnwys pedair elfen o weithgarwch a buddsoddiad:

Ymchwil a datblygu cydweithredol

Mae’r gweithgareddau ymchwil a datblygu ac arloesi arfaethedig wedi’u hymgorffori o fewn pedwar prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol a gafodd eu dewis yn ofalus i fynd i’r afael â chyfleoedd cadwyn gyflenwi blaenoriaethol sy’n manteisio ar arbenigedd ymchwil a datblygu’r brifysgol:

  • Cyfathrebu optegol y genhedlaeth nesaf
  • Gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd ar raddfa fawr
  • Offer gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd y genhedlaeth nesaf
  • Uwch-broses ar gyfer 5G a gyrwyr modur cerbydau trydan bychain
Y Rhaglen Sgiliau

Mae cydran y Rhaglen Sgiliau yn canolbwyntio ar y cwricwlwm dyfnach ac ehangach o ddatblygiad proffesiynol parhaus a’r gwaith cychwynnol o ddatblygu a phrofi Gradd-brentisiaethau ac, o bosibl, Brentisiaethau a Rennir. Mae hyn yn gyson â chanfyddiadau yr arolwg sgiliau diweddaraf gan CS Connected a mewnbwn y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, a fydd yn gydweithredwr allweddol yn y gwaith o gyflawni’r rhaglen hon. Mae gan hyn hefyd y potensial i gysylltu â dyheadau a nodwyd yn flaenorol ar gyfer Academi Sgiliau ar y safle yn Imperial Park.

CSconnected Ltd

Nod yr elfen hon o’r rhaglen yw sefydlu CS Connected fel ‘corff masnach’ ar gyfer y clwstwr. Bydd hyn yn darparu mecanwaith llywodraethu allweddol a ffocws ar gyflawni allgymorth, digwyddiadau ac arweinyddiaeth feddyliol yn ogystal â darparu cymorth busnes i gwmnïau a phartneriaid clwstwr.  Bydd hyn yn cymell cyfleoedd byd-eang a amlinellwyd yn Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru, yn benodol o ran ysgogi Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor a chyfleoedd mewnfuddsoddi. Bydd CS Connected yn gweithio ar sail model aelodaeth a’i nod yw bod yn endid hunangynhaliol ar ôl i gyllid SIPF ddod i ben.

Pencadlys CSconnected – Derbynfa yn Ffowndri Casnewydd

Mae’r cyfraniad buddsoddi sy’n ofynnol gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymwneud â gwaith derbynfa CSC Foundry, a fydd yn gweithredu fel canolfan a phencadlys ar gyfer CS Connected, ac mae’n ofyniad gwariant cyfalaf o £3.3 miliwn. Mae hyn yn gyfraniad o 50% tuag at y gost lawn o’i addasu, sef gosod ystafell marchnata, gofod swyddfa a ‘drws ffrynt mewnfuddsoddi’ o fewn y Ffowndri.

Bydd prosiect Pencadlys CS Connected yn cynnwys y gwaith o gaffael, cynllunio, ac adeiladu a gosod y lle ar lawr yn adeilad y Ffowndri Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yng Nghasnewydd. Bydd hyn yn darparu CSConnected â chyfleusterau swyddfa wedi’u brandio sydd wedi’u neilltuo ar gyfer datblygu’r agenda ranbarthol ynghylch: derbyn Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor, datblygiad proffesiynol parhaus, deori busnesau bach a chanolig, lledaenu, marchnata ac allgymorth, a chanolfan ymwelwyr ffyniannus.

Bydd y prosiect yn ymddwyn fel hedyn ar gyfer datblygiad pellach o ddyheadau ar gyfer parc busnes a thechnoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Imperial Park ac ar gyfer hwyluso clwstwr cydnabyddedig sy’n ehangu ac sydd yn cael ei ymgorffori, ei werthfawrogi a’i weld yn y gymuned. Gobeithir y bydd hyn yn golygu ysbryd cyfunol parhaus o gydweithrediad a manteisio ar gyfleoedd byd-eang yn y dyfodol mewn gweithgynhyrchu cynhyrchiant uchel.

Buddion a chanlyniadau disgwyliedig

Mae buddion sylweddol sy’n gysylltiedig â’r rhaglen – nid lleiaf y rhai sy’n cydnabod yr ymrwymiad i weithgynhyrchu gwerth uchel sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, arweinyddiaeth ar ddiwydiant galluogi allweddol y dyfodol, a’r cyfle sy’n bodoli i adeiladu galluedd technolegol sofran yn y rhanbarth.

O ran un o’r cyfleoedd mwyaf sylweddol – cyflogaeth gwerth uchel – mae cynnig SIPF yn gosod y potensial ar gyfer:

  • 1,161 o swyddi gwerth uchel uniongyrchol newydd i atodi’r 1,483 sy’n bodoli eisoes yn y clwstwr
  • cyflogaeth newydd sylweddol (~595 swydd) mewn rhannau eraill o economi Cymru
  • gwerth ychwanegol gros ychwanegol o £140 miliwn y flwyddyn erbyn >2025
  • cynyddu gwariant buddsoddiad ymchwil a datblygu yn y rhanbarth o £55 miliwn
  • elw cryf ar fuddsoddiadau cyhoeddus o x30 dros bum mlynedd

Ar ben hyn, y syniad o Academi Sgiliau, prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol yn hwyluso ystod o fathau o gynnyrch newydd sydd â photensial cryf i gael eu gweithgynhyrchu yn y rhanbarth, yn ogystal â rhwydwaith cyfan yn cael ei sefydlu o amgylch cyfleoedd mewnfuddsoddi sylweddol – mae ‘stori’ SIPF yn un o greu’r diwylliant busnes ar gyfer gweithgynhyrchu gwerth uchel ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd sicrhau bod strategaeth gyfathrebu gryf o amgylch hyn yn hanfodol i arddangos cyfoethogrwydd y stori. Mae’n rhaid ystyried effaith COVID-19 fel rhan o hyn hefyd. Nid yw COVID-19 yn newid pwysigrwydd y rhaglen hon mewn unrhyw ffordd. Ym mhob ffordd, mae’n pwysleisio pam ei bod yn fwy pwysig. Fodd bynnag, mae’r effaith economaidd a’r dirwasgiad a ragwelir yn debygol o gael effaith a bydd angen cadw hyn o dan adolygiad agos.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

Mae’r sefydliadau canlynol yn bartneriaid yn y prosiect:

Cardiff University Partner Logo
Prifysgol Caerdydd
Catapult Partner Logo
Catapult
CCR Partner Logo
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Compound Semiconductor Partner Logo
Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
IQE Partner Logo
IQE
Microchip Partner Logo
Microchip
MicroLink Devices, Inc. Partner Logo
MicroLink Devices, Inc.
Newport Water Fab Partner Logo
Newport Wafer Fab
Rockley Partner Logo
Rockley Photonics
SPTS Partner Logo
SPTS
Swansea University Partner Logo
Prifysgol Abertawe
Welsh Government Partner Logo
Llywodraeth Cymru

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

There are no project updates at present. Please check back later.
Skip to content