Graddedigion Venture

Statws: Cyflenwi
Cynorthwyo busnesau bach a chanolig lleol i gyrchu talent newydd drwy ddarparu proses chwilio a dethol graddedigion sydd yn rhad ac am ddim.

Beth yw'r prosiect?

Graddedigion Venture yw gwella cynhyrchiant, arloesedd a thwf economaidd drwy gysylltu graddedigion talentog â busnesau uchelgeisiol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rhannu:

Mae’r cynllun yn cynnig ystod o wasanaethau rhad ac am ddim i fusnesau i oresgyn rhwystrau i recriwtio, gan gynnwys cymorth adnoddau dynol a marchnata eu rôl ledled y rhanbarth, tra bydd graddedigion ar y cynllun yn cymryd rhan mewn cynllun cydlynol i raddedigion a chwblhau cymhwyster wedi’i ariannu’n llawn.

Gweler ein gwefan YMA.

Buddsoddi a throsoledd

£1.54m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£10.77m

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron

Buddion a chanlyniadau disgwyliedig

 • Amlygu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel cyrchfan deniadol ar gyfer graddedigion i gychwyn eu gyrfaoedd a chadw talent yn y rhanbarth.
 • Creu cronfa dalent o raddedigion sy’n barod i ymgysylltu â busnesau yn yr ardal leol.
 • Gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhagolygon gyrfaol graddedigion drwy brofiad ac ymgymryd â chymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi’i ariannu’n llawn.
 • Cymryd cyfleoedd yn y tymor agos i baru’r galw am sgiliau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd â thalent graddedigion.
 • Darparu gwasanaeth effeithlon a rhad ac am ddim i gyflogwyr lleol, gan dynnu’r rhwystrau i recriwtio ac ysgogi creu swyddi.
 • Darparu gweithgareddau rhwydweithio, mentora a chyngor i fusnesau sy’n tyfu a graddedigion uchelgeisiol drwy bartneru â GlobalWelsh.
 • Yn yr hirdymor, galluogi twf busnes yn y rhanbarth drwy gael gweithlu medrus a llawn cymhelliad.
 • Marchnad lafur fwy deallus, gan adeiladu ar y sylfaen sgiliau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
 • Cysylltiadau a chyfleoedd mewn perthynas â Chynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
 • Ychwanegu at ac ymestyn cylch gwaith presennol y Fframwaith Sgiliau Parod ar gyfer y Dyfodol.

Cyflawniadau allweddol

 • 500 o raddedigion i’w cyflogi ledled y rhanbarth erbyn mis Mawrth 2024, a datgloi £10 miliwn mewn trosoledd preifat.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

Mae’r rhaglen wedi’i datblygu mewn partneriaeth rhwng Swyddfa’r Fargen Ddinesig, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, y Brifysgol Agored yng Nghymru, grwpiau cynrychioliadol busnes, a thimau ymgysylltu busnes ac economaidd yr awdurdodau lleol mewn ymateb i’r gyfradd isel ar gadw graddedigion yn y rhanbarth.

venture partner logo
Graddedigion Venture
Cardiff University Partner Logo
Prifysgol Caerdydd
Cardiff Metropolitan Partner Logo
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Open Univesity Partner Logo
Y Brifysgol Agored yng Nghymru
University of South Wales Partner Logo
Prifysgol De Cymru

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

There are no project updates at present. Please check back later.
Skip to content