Metro Plus: Casnewydd

Statws: Cyflawni
Datblygu gwell seilwaith ar ochr y ffordd er mwyn hwyluso mwy o ddefnydd o fysiau ac amseroedd teithio cyflymach ynghyd â chyfleuster parcio a theithio i’r dwyrain o Gasnewydd gyda gwefru Cerbydau Trydanol.

Beth yw'r prosiect?

Rhaglen gynllunio gwerth £50 miliwn (Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) Metro+ a fydd yn cefnogi gweithredu Metro De Cymru.

Drwy’r rhaglen ATRh Metro+ bydd pob Awdurdod Lleol yn ne ddwyrain Cymru yn cael cyfran £3miliwn i weithredu cynllun. Daw cyllid gan Lywodraeth Cymru (£15miliwn) a gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC) (£15miliwn) i weithredu’r rhaglen hon, a bydd yr Awdurdod Lleol a buddsoddiad preifat yn dod ag £20m arall.

Mae’r prosiect Metro+ hwn yn rhan o raglen lawer ehangach i ddarparu opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy amgen i ffordd liniaru’r M4.

Rhannu:

Yn benodol, bydd prosiect Metro+ yn cynnwys darparu coridor bws cyflym trafnidiaeth newydd rhwng Casnewydd a Chaerdydd. Bydd hyn yn ymgorffori cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig, gwefru trydanol ar gyfer bysiau, cyfleuster parcio a theithio mawr posibl, yn ogystal â mesurau teithio llesol i gael mynediad i’r coridor.

Cyd-destun

Mae Coridor Bysiau Casnewydd i Gaerdydd yn cysylltu nifer o atyniadau teithiau sylweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gynnwys:

 • Canol Dinas Caerdydd
 • Parc Manwerthu Heol Casnewydd
 • Parc Busnes Llaneirwg
 • Parc Cleppa/IQE a’r Gweithfeydd Lled-ddargludyddion
 • Swyddfa Ystadegau Gwladol / Swyddfa Batentau
 • Ysbyty Brenhinol Gwent
 • Canol Dinas Casnewydd.

 

Mae gwasanaethau ar y coridor hwn yn dioddef o amseroedd teithio estynedig (amserlenni cyfredol sy’n nodi amser o tua 1 awr i ymgymryd â’r daith 15 milltir), gyda gweithredwyr yn cadarnhau bod gwasanaethau’n destun amrywioldeb sylweddol o ran amser teithio.  Mae diffyg cysondeb hefyd mewn seilwaith ar ochr y ffordd, nad yw’n cynnig dewis cydlynol i ddarpar ddefnyddwyr.

Cwblhaodd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru eu hastudiaeth a rhyddhaodd ei Argymhellion ar 26ain Tachwedd 2020. Sefydlwyd y comisiwn i argymell ffyrdd o leihau tagfeydd ar draffordd yr M4 heb adeiladu ffordd liniaru newydd o amgylch Casnewydd.

Eu prif gynnig yw ‘rhwydwaith o ddewisiadau amgen’, gan ddarparu dewis trafnidiaeth gyhoeddus cynhwysfawr a chydgysylltiedig yn lle’r M4.  Mae’r rhwydwaith wedi’i gynllunio i roi opsiynau trafnidiaeth newydd i bobl a busnesau nad ydynt yn defnyddio’r draffordd – nac yn wir yn defnyddio car. Mae un o’r argymhellion yn cynnwys coridor bws cyflym newydd rhwng Casnewydd a Chaerdydd.  Mae Cyngor Casnewydd a Thrafnidiaeth Cymru wedi cael y dasg o ystyried y cynnig hwn.

Diben y prosiect hwn yw nodi a gweithredu cyfleoedd i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Buddsoddi a throsoledd

£1.5m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£3.5m

Cyllid cyfatebol

stats-chevron

£tbc

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron

Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a LlC ill dau yn buddsoddi arian yn y prosiect hwn i ddatblygu’r cynllun i gam sy’n angenrheidiol er mwyn denu cyllid ychwanegol o raglenni ehangach o’r fath.

Buddion a chanlyniadau disgwyliedig

Yn gynnar yn y broses ddatblygu, bydd darparu coridor bws cyflym trafnidiaeth newydd rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn cynnwys;

 • Cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig,
 • Gwefru trydanol ar gyfer bysiau
 • Cyfleuster parcio a theithio mawr posibl,
 • Mesurau teithio llesol i gael mynediad i’r coridor.

Bydd y cynnig yn rhan o gyfres o gynigion i symud ymlaen i’w cyflawni er mwyn atal tagfeydd ar yr M4 ac i gyflymu amseroedd teithio.

Y prif bethau y gellir eu cyflawni

Bydd y ffocws cychwynnol ar ddatblygu’r rhaglen yn ddigonol i’w galluogi i ddenu buddsoddiad ehangach i gyflawni’r rhaglen drafnidiaeth gyffredinol.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

.

CCR Partner Logo
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Welsh Government Partner Logo
Llywodraeth Cymru
partner-newport
Cyngor Dinas Casnewydd

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.
Skip to content