Metro Plus: Cyfnewidfa Caerffili

Statws: Cyflawni
Cyflwyno cyfnewidfa rhwng y rheilffyrdd a’r bws, gan gynnwys cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel, gwybodaeth electronig, mwy o gapasiti o’r 280 o leoedd parcio a theithio presennol, a gwefru trydanol ar gyfer bysiau a cheir preifat.

Beth yw'r prosiect?

Rhaglen gynllunio gwerth £50 miliwn (Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) Metro+ a fydd yn cefnogi gweithredu Metro De Cymru.

Drwy’r rhaglen ATRh Metro+ bydd pob Awdurdod Lleol yn ne ddwyrain Cymru yn
cael cyfran £3miliwn i weithredu cynllun. Daw cyllid gan
Lywodraeth Cymru (£15miliwn) a gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC) (£15miliwn)
i weithredu’r rhaglen hon, a bydd yr Awdurdod Lleol a buddsoddiad preifat yn dod ag £20m arall.

Rhannu:

Mae prosiect penodol Metro+ ar gyfer darparu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar gyfer Caerffili, ar safle’r gorsafoedd bysiau a rheilffyrdd presennol. Bydd y gyfnewidfa’n cynnwys cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig, gwefru trydanol ar gyfer bysiau a chyfleuster parcio a theithio mwy. Fodd bynnag, mae’r prosiect hwn yn rhan o raglen adfywio ar gyfer yr ardal sy’n ceisio cyflawni:-

 1. CYRCHFAN ENWOG I DWRISTIAID sy’n manteisio’n llawn ar bresenoldeb Castell Caerffili i ddarparu profiad unigryw i ymwelwyr y mae pobl i’w ail-ymweld.
 2. TREF GYSYLLTIEDIG gyda chyfnewidfa drafnidiaeth fodern sy’n darparu mynedfa nodedig i’r dref, yn cysylltu’r dref â’r rhanbarth ehangach ac yn darparu canolfan i fynd ati i archwilio’r dirwedd o’i hamgylch
 3. CYRCHFAN BUSNES gyda chanolfan economaidd nodedig yn y gyfnewidfa drafnidiaeth, coridor datblygu pwrpasol sy’n cysylltu’r gyfnewidfa â Pharc Busnes Caerffili gyfunol,
  a chyfres o weithfannau hyblyg yng nghanol y dref.
 4. LLE GWYCH I FYW gydag amgylchedd ardderchog ar gyfer preswylwyr presennol a newydd sy’n seiliedig ar ddewis o gartrefi newydd, gweithleoedd hygyrch, a dewisiadau hamdden amrywiol.
 5. TREF HAMDDEN sy’n darparu cynnig manwerthu a hamdden amrywiol sy’n bodloni gofynion bob dydd, ond sydd hefyd yn cynnwys cynhyrchion pwrpasol a bwyd a lluniaeth gwych ddydd a nos.
 6. PARTH CYHOEDDUS CYNHWYSOL A DENIADOL mewn tref sydd â rhwydwaith o strydoedd a mannau gwyrdd unigryw, sy’n sicrhau’r golygfeydd gorau o’r Castell, sy’n darparu lle ar gyfer gweithgareddau awyr agored ac sy’n ddiogel ac yn hygyrch.

Buddsoddi a throsoledd

£1.5m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£3.5m

Cyllid cyfatebol

stats-chevron

£tbc

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron

Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a LlC ill dau yn buddsoddi arian yn y prosiect hwn i ddatblygu’r cynllun i gam sy’n angenrheidiol er mwyn denu cyllid ychwanegol o raglenni ehangach o’r fath.

Buddion a chanlyniadau disgwyliedig

Bydd cysylltiad annatod rhwng y buddion hyn a buddion y rhaglen adfywio ehangach.  Yn benodol bydd prosiect Metro+ yn cynnwys:

 • Darparu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar gyfer Caerffili, ar safle’r gorsafoedd bysiau a rheilffyrdd presennol. Bydd yn cynnwys
 • Cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig,
 • Gwefru trydanol ar gyfer bysiau
 • Cyfleuster parcio a theithio mwy.
 • Bydd y datblygiad hefyd yn ystyried cyfleoedd ehangach y ganolfan busnes a thechnoleg werdd.

Y prif bethau y gellir eu cyflawni

Mae’r cyraeddiadau cychwynnol yn gynlluniau datblygu a fydd yn hwyluso’r gwaith o sicrhau buddsoddiad ehangach i gyflawni’r rhaglen adfywio gyffredinol.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

.

CCR Partner Logo
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Welsh Government Partner Logo
Llywodraeth Cymru
partner-caerphilly
Cyngor Sir Caerffili

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.