Metro Plus Cyfnewidfa Pentrebach

Statws: Cyflawni
Creu cyfleusterau cyfnewidfa effeithiol gan gynnwys Parcio a Theithio fel rhan o gynllun adfywio ehangach ar gyfer safle tir llwyd sylweddol.

Beth yw'r prosiect?

Rhaglen gynllunio gwerth £50 miliwn (Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) Metro+ a fydd yn cefnogi gweithredu Metro De Cymru.   Drwy’r rhaglen ATRh Metro+ bydd pob Awdurdod Lleol yn ne ddwyrain Cymru yn cael cyfran £3miliwn i weithredu cynllun. Daw cyllid gan Lywodraeth Cymru (£15miliwn) a gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC) (£15miliwn) i weithredu’r rhaglen hon, a bydd yr Awdurdod Lleol a buddsoddiad preifat yn dod ag £20m arall. Mae prosiect Cyfnewidfa Rheilffordd Merthyr Tudful yn ceisio creu gorsaf borth modern, addas o ansawdd uchel i’r dref a’r Fwrdeistref ehangach.  Mae’n brosiect allweddol o fewn rhaglen Metro De-ddwyrain Cymru ac mae wedi bod yn cael ei ddatblygu ers sawl blwyddyn.  Bydd y Gyfnewidfa newydd yn darparu mwy o hygyrchedd i ac o Ferthyr Tudful ac yn gwella cysylltedd â’r rhanbarth ehangach. Byddai’r prosiect yn darparu adeilad rheilffordd newydd ym Merthyr Tudful ar ddiwedd rheilffordd Cwm Taf o fewn y rhwydwaith Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd newydd.

Rhannu:

Effaith ar Adfywio Economaidd

Mae darparu gorsaf reilffordd porth newydd ym Merthyr Tudful yn ddyhead strategol allweddol i’r Uwchgynllun Canol Tref newydd sy’n datblygu, gan ddarparu effaith adfywio sylweddol o fewn y Fwrdeistref, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd i’r rhanbarth ehangach. Ynghyd â llwyddiant disgwyliedig y system reilffyrdd drawsnewidiol newydd ar rwydwaith Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd, bydd buddsoddi yng ngorsaf reilffordd Merthyr Tudful yn cynyddu hygyrchedd, cysylltedd a defnydd dulliau trafnidiaeth gynaliadwy ymhellach. Er gwaethaf lleoliad porth Merthyr Tudful a chysylltiadau trafnidiaeth cyffredinol, mae’r dref wedi profi amddifadedd cymdeithasol ac economaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda diweithdra, llai o ymwelwyr yng nghanol y dref a diboblogi. Mae effeithiau hyn yn amlwg yng nghanol tref Merthyr Tudful gydag ychydig o siopau gwag ym mhen isaf y Stryd Fawr. Mae darparu gorsaf reilffordd fodern newydd, ger cyfnewidfa fysiau newydd sbon Merthyr Tudful, yn rhoi cyfle unigryw i wella’r cyfleusterau cyfnewid rhwng gwasanaethau bysiau a rheilffyrdd yn sylweddol a chreu porth deniadol i ganol tref Merthyr Tudful.  Bydd hyn yn gwella cysylltedd yng nghanol y dref ac yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth di-dor, a all gynyddu nifer yr ymwelwyr a gweithredu fel catalydd ar gyfer adfywio a buddsoddi mawr ei angen ym Merthyr Tudful.   Bydd y gwelliannau i Reilffyrdd Craidd y Cymoedd a’r orsaf drenau yn agor i fyny amrywiaeth o opsiynau i breswylwyr o ran cyfleoedd cyflogaeth a mynediad at wasanaethau a chyfleusterau, ym Merthyr Tudful ac yn y rhanbarth ehangach. Bydd hefyd yn cael effaith drawsnewidiol ar drigolion, busnesau a chanol y dref ei hun drwy gynyddu nifer yr ymwelwyr, ac yn galluogi trigolion i fanteisio ar fuddsoddiadau eraill ar draws y Rhanbarth Cyfalaf a sicrhau’r effeithiau mwyaf posibl.

Buddsoddi a throsoledd

£1.5m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£3.5m

Cyllid cyfatebol

stats-chevron

£tbc

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron
Mae prosiect Cam 1 Metro+ ar gyfer Cyfnewidfa Rheilffordd Merthyr Tudful yn rhan o’r datblygiad safle strategol ehangach o fewn yr Uwchgynllun sy’n datblygu yng Nghanol y Dref. Cafodd hyn ei lywio gan astudiaeth Cam 1 Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) ac un o’i dyheadau allweddol oedd gwella’r orsaf reilffordd bresennol fel cyrchfan allweddol.  Mae gwaith hefyd wedi dechrau ar nodi capasiti rheilffyrdd ychwanegol ac ymestyn platfformau, gan ategu darparu adeilad gorsaf reilffordd newydd. Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a LlC yn buddsoddi arian datblygu yn y prosiect hwn i ddatblygu’r cynllun i gam sy’n angenrheidiol i ddenu cyllid ychwanegol o raglenni adfywio ehangach.

Manteision a chanlyniadau disgwyliedig

Byddai Cyfnewidfa Rheilffordd newydd Merthyr Tudful yn:
  1. Cynyddu’r manteision a gafwyd o ddarparu’r ychwanegiad presennol i rwydwaith Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd;
  2. Cael effaith drawsnewidiol ar fusnesau, a chanol y dref ei hun drwy gynyddu nifer yr ymwelwyr;
  3. Galluogi preswylwyr i fanteisio ar fuddsoddiadau eraill ar draws y Rhanbarth Prifddinas, a gwneud y mwyaf o’r effeithiau hynny;
  4. Darparu mwy o hygyrchedd i ac o Ferthyr Tudful a gwell cysylltedd â’r rhanbarth ehangach.

Y prif bethau y gellir eu cyflawni

Byddai’r prosiect yn darparu cyfleuster cyfnewidfa rheilffordd newydd ym Merthyr Tudful.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

CCR Partner Logo
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Welsh Government Partner Logo
Llywodraeth Cymru
transport-for-wales-partner-logo
Trafnidiaeth Cymru
partner-merthyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.