Parcio a Theithio y Pîl

Statws: Cyflawni
Gweithredu cyfleuster Parcio a Theithio yn rhan o’r gwaith datblygu canolfan drafnidiaeth integredig sy’n gwasanaethu cymuned leol y Pîl ac aneddiadau cyfagos Porthcawl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr a Chorneli.

Beth yw'r prosiect?

Rhaglen gynllunio gwerth £50 miliwn (Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) Metro+ a fydd yn cefnogi gweithredu Metro De Cymru.

Drwy’r rhaglen ATRh Metro+ bydd pob Awdurdod Lleol yn ne ddwyrain Cymru yn
cael cyfran £3miliwn i weithredu cynllun. Daw cyllid gan
Lywodraeth Cymru (£15miliwn) a gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC) (£15miliwn)
i weithredu’r rhaglen hon, a bydd yr Awdurdod Lleol a buddsoddiad preifat yn dod ag £20m arall.

 

Mae tair elfen i’r rhaglen waith hon, cyfleuster Parcio a Theithio yn y Pîl, terfynfa fysys ym Mhorthcawl ac ystyriaeth i ddileu’r groesfan wastad ym Mhencoed

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys gweithredu cyfleuster Parcio a Theithio yn rhan o’r gwaith o ddatblygu hyb trafnidiaeth integredig i wasanaethu cymuned leol y Pîl ac aneddiadau cyfagos Porthcawl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr a Chorneli. Gan fod yr orsaf yn agos at dref Porthcawl, mae mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu mynediad at rwydwaith Metro De Ddwyrain Cymru ar gyfer trigolion presennol, a’r rhai a gaiff eu denu yno yn sgil cynigion adfywio’r dref. Mae’r maes parcio 23 lle presennol yn y Pîl, sy’n cynnwys 2 fan parcio i’r anabl, ar ochr orllewinol y rheilffordd ac mae man parcio anffurfiol ar gael ar yr ochr ddwyreiniol, yn gwasanaethu Clwb Rygbi’r Pîl. Cynhaliwyd asesiad achos busnes cychwynnol yn 2013 a awgrymodd fod y maes parcio ffurfiol yn gweithredu dros ei gapasiti, ac y dylid ystyried mannau ychwanegol yn rhan o’r gwaith o ddatblygu unrhyw gynigion yn y dyfodol.

 

Mae’r ffigurau diweddaraf defnyddio gorsaf y Pîl, o 2016/17, yn dangos bod 118,910 o deithiau wedi’u gwneud o’r orsaf, sy’n 35% yn fwy nag a gofnodwyd yn 2011/12. Felly, bydd y cynllun yn cynnwys dylunio a darparu cyfleuster Parcio a Theithio ychwanegol a all ddarparu ar gyfer y galw presennol a thwf yn y dyfodol yn seiliedig ar achos busnes diweddar. Bydd y cyfleusterau Parcio a Theithio ehangach hefyd yn rhoi ystyriaeth lawn i gynnwys pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan, a darparu cyfleusterau parcio beiciau ychwanegol lle y bernir bod hynny’n briodol.

 

Bydd y cyfleuster parcio a theithio hwn yn gwasanaethu fel man cychwyn a chyrchfan rhwng y Pîl a Phorthcawl a bydd yn defnyddio Terfynfa arfaethedig Porthcawl, sy’n elfen drafnidiaeth hanfodol yn Strategaeth Adfywio Porthcawl.

Bydd y bwriad i adfywio Porthcawl, sy'n ddatblygiad strategol gyda hyd at 1500 o anheddau newydd ac ysgol, ynghyd ag ehangu ei gyrchfannau a chyfleusterau manwerthu, yn creu mwy o alw o ran teithio.

Nododd cynigion gwreiddiol Metro De Cymru Borthcawl yn rhan o'r rhwydwaith.  Felly, bydd darparu canolfan fysus yn cyflawni’r hyn a nodwyd fel dymuniad o ran y Metro.  Ar hyn o bryd, mae’r hyn sy'n gwasanaethu fel gorsaf fysus ym Mhorthcawl yn gyfres o safleoedd bws nad ydyn nhw’n gweithio fel gorsaf nac yn edrych fel gorsaf fyus.   Byddai terfynfa fysus bwrpasol yn gwella delwedd trafnidiaeth gyhoeddus ym Mhorthcawl ac felly’n annog defnyddio bysus yn fwy.   Bydd y derfynfa fysus yn gweithredu fel man cychwyn a chyrchfan teithiau bws, ac yn cysylltu gorsaf drenau’r Pîl a Phorthcawl.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynllunio ar gyfer cyfleuster a all gynnal 6 bws.

Bwriad y cynllun hwn yw ystyried yr opsiynau i gau croesfan wastad Hendre Road ar hyd prif linell De Cymru ym Mhencoed, ac effaith hynny ar bont reilffordd Penprysg Road (a elwir hefyd yn Bont Grants) a'r seilwaith priffyrdd a theithio llesol cyfagos. Byddai cau'r groesfan rheilffordd yn golygu y gellid sicrhau teithio  cyflymach ar Brif Linell Reilffordd De Cymru sy'n cynnwys gwasanaethau rhanbarthol rhwng Abertawe a Llundain, a byddai'n ofynnol ar gyfer unrhyw gynlluniau yn y dyfodol i drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe. Gallai llinell gyflymach hefyd wneud gwasanaethau ychwanegol yn bosibl yn y dyfodol (yn rhanbarthol ac yn lleol).

Buddsoddi a throsoledd

£1.5m

Buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

stats-chevron

£3.5m

Cyllid cyfatebol

stats-chevron

£tbc

Trosoledd rhagweledig

stats-chevron

Buddion a chanlyniadau disgwyliedig

  • Gwella hygyrchedd cyfnewid rhwng dulliau teithio rhwng y Pîl a Phorthcawl, drwy wella seilwaith, gwybodaeth i deithwyr a gwasanaethau.
  • Gwella gwasanaethau bysys a threnau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
  • Cyflymu’r gwasanaethau rheilffordd rhanbarthol ar Brif Linell Reilffordd De Cymru a darparu amgylchedd mwy diogel i drigolion ac ymwelwyr yn ardal Penprysg Road.
  • Cyfrannu at adfywio Porthcawl, drwy roi hwb i’r economi leol, cyfleoedd cyflogaeth, dymunoldeb byw’n lleol a lleihau anghydraddoldebau lleol.
  • Annog newid moddol tuag at ddulliau teithio cynaliadwy a llesol.
  • Darparu ar gyfer technoleg sy’n newid fel y gallai fod yn ofynnol i ateb anghenion y newid yn yr hinsawdd.

Y prif bethau y gellir eu cyflawni

  • Terfynfa fysus newydd, ynghyd â chwe bae bws
  • Mannau parcio a theithio ychwanegol yng Ngorsaf Drenau’r Pîl
  • Cyfleusterau a rennir, ar gyfer teithwyr, gan gynnwys seilwaith Cerbydau Trydan; ynni adnewyddadwy;
  • Parcio a theithio; cyfleusterau beicio (potensial ar gyfer Next Bike); brandio Trafnidiaeth Cymru; datblygu’r cynlluniau i gau’r groesfan rheilffordd yn Penprysg Road, Pencoed, a fyddai’n gwella diogelwch ac yn caniatáu gwell gwasanaethau trên rhanbarthol ar Brif Linell De Cymru.

Y partneriaid a phobl allweddol sydd ynghlwm

.

CCR Partner Logo
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Welsh Government Partner Logo
Lywodraeth Cymru
Parcio a Theithio y Pîl
Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Y newyddion diweddaraf ar y prosiect

There are no project updates at present. Please check back later.