Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ann Beynon OBE

h

Mae Ann wedi ymgymryd â rolau pwysig yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Yn Gyfarwyddwr Cymru BT tan fis Gorffennaf 2015, hi oedd uwch-gynrychiolydd y cwmni, gan oruchwylio ei agenda masnachol a pholisi yn y wlad. Roedd hyn yn gofyn am wybodaeth fanwl o bob agwedd ar weithgareddau masnachol BT ar draws ei linellau busnes ac ymgysylltu â thimau polisi, materion cyhoeddus a CCC canolog BT. Bu Ann yn rheoli perthynas BT â Llywodraeth Cymru a phob lluniwr barn allweddol.

Ar hyn o bryd hi yw Uwch-ymgynghorydd Severn Trent Water dros Faterion Cymreig.

Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol GYUAC (Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru).

Roedd hi’n Gomisiynydd Cymru’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol tan fis Mai 2016 ac roedd hi’n eistedd ar ei fwrdd DU a’i Bwyllgor Archwilio a Risg yn ogystal â chadeirio Pwyllgor Cymru.

Ers mis Ebrill 2015 mae wedi cadeirio Bwrdd Ymgynghorol Canolfan Llywodraethu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd hi’n gadeirydd Bwrdd Trawsnewid Prifddinas-ranbarth Caerdydd ar gyfer Llywodraeth Cymru tan fis Mai 2017 ac mae hi’n aelod o Dasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru.

Penodwyd Ann yn Llysgennad EUB Tywysog Cymru i’r gymuned yng Nghymru yn 2007, ac roedd hi’n gadeirydd i elusen EUB, Busnes yn y Gymuned yng Nghymru, yn ogystal ag eistedd ar ei fwrdd DU am dair blynedd.

Fe’i penodwyd gan y Prif Weinidog ar y pryd yn aelod o’r Comisiwn Brenhinol ar rôl Tŷ’r Arglwyddi o 1999 tan 2000.

Mae wedi gweithio ym maes adfywio trefol fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes yng Nghorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ac mewn polisi cyfryngau Ewrop a’r DU fel Pennaeth Materion Cyhoeddus ac Ewropeaidd yn S4C.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais