Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Katy Chamberlain

Prif Weithredwr, Business in Focus

h

Mae Grant wedi gweithio yn y sector hyfforddi ac addysg ers bron 20 mlynedd ac mae wedi datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o’r amgylchedd dysgu yn y gweithle a’r agenda sgiliau sy’n fythol datblygu. Mae’n meddu ar graffder gwleidyddol ac yn chwarae rôl weithgar mewn sawl tasglu dylanwadol, gan gynnwys Partneriaethau Dysgu Rhanbarthol, Tasglu’r Cymoedd a Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru, lle mae’n aelod o’r bwrdd.

Gan ddechrau ei yrfa fel Hyfforddwr/Aseswr ar gyfer sefydliad hyfforddi preifat mawr yng Ngwent, treuliodd Grant gyfnod byr yn gweithio mewn sefydliad addysg bellach cyn symud i ddarparwr hyfforddiant preifat fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau. Ymunodd ag Educ8 yn 2007 lle mae wedi gweithio gyda Colin i hwyluso lefelau twf sylweddol i’r sefydliad ac yn ddiweddar mae wedi symud i rôl y Prif Swyddog Gweithredol.

Mae Grant yn ased i VSP gyda’i brofiad o fod yn Arolygydd Cymheiriaid cymwys a’i wybodaeth a phrofiad helaeth o weithio gydag Estyn fel arolygydd ac enwebai yn ystod y broses arolygu. Ac yntau’n rheolwr proffesiynol â chymwyster MBA, mae’n ychwanegu safbwynt strategol a gweithrediadol i’r bwrdd a chysylltiadau pwysig ar draws y maes dysgu yn gweithle.

Mae Grant yn frwd dros addysg alwedigaethol ac ansawdd dysgu ac addysgu ac mae’n credu y dylai dysgwyr fod wrth wraidd popeth a wnawn.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais