Y Fargen Ddinesig

Cytunwyd ar raglen weledigaethol yn 2016 rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen unigryw o weithio ar y cyd sydd wedi ymrwymo’n angerddol i fod yn gatalydd ar gyfer twf rhanbarthol a llwyddiant cynaliadwy.

Yn cynnwys tîm ymroddedig, dan arweiniad y Cyfarwyddwr Kellie Beirne, a chronfa fuddsoddi o 1.3 biliwn wedi’i neilltuo, mae’n un o brif fecanweithiau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer gweithredu ei uchelgeisiau twf a’i flaenoriaethau strategol.

Mae’r cytundeb yn cynrychioli’r ymrwymiadau ar y cyd a wnaed gan ddeg awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i ddatgloi £1.3 biliwn o fuddsoddiad ar y cyd. Fe’i cynlluniwyd i adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau uchel a thair prifysgol lwyddiannus, a chyflymu twf economaidd a chynhyrchiant trwy gyfres o fuddsoddiadau wedi’u targedu mewn sgiliau, seilwaith, prosiectau graddadwy dan arweiniad arloesedd, a sectorau a busnesau mewn diwydiannau â blaenoriaeth.

Dros ei oes o 20 mlynedd, bydd y canlyniadau a ddymunir o’i raglenni ymyrryd (y mae £734 miliwn wedi’u neilltuo ar gyfer datblygiadau Metro gyda’r £495 miliwn sy’n weddill ar gael trwy gronfa fuddsoddi ehangach) yn cyflawni 25,000 o swyddi newydd, yn cynhyrchu £4 biliwn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat i’r rhanbarth, ac yn cynyddu gwerth ychwanegol gros o 5%.

Targedau Hirdymor y Fargen Ddinesig

(yn cynnwys cronfa Metro a buddsoddi ehangach)

25,000

o swyddi newydd

stats-chevron

+5%

Gwerth ychwanegol gros o

stats-chevron

£4bn

Buddsoddiad sector preifat o

stats-chevron

Mae’r dull sy’n cael ei ddilyn wrth ddefnyddio’r gronfa buddsoddi ehangach gwerth £495 miliwn yn wyriad llwyr oddi wrth ddull seilo rhaglenni seilwaith a sectoraidd y gorffennol. Yn erbyn set o egwyddorion arweiniol sy’n cynnwys cymryd agwedd fythol tuag at ein cronfeydd buddsoddi a chyd-fuddsoddi, nod ein buddsoddiadau yw gwella’r canlynol:

  • yr amgylchedd busnes ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu ecosystemau cyfoethog sy’n ymestyn ac yn cefnogi datblygiad sectorau allweddol yn yr economi
  • ein perfformiad cymharol yn erbyn dinasoedd a rhanbarthau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol

Ein nod yn y pen draw yw anelu at wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y rhanbarth mwyaf buddsoddiadwy yn y DU.

Metro De Cymru

Rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig yw Metro De Cymru a fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau. Mae Metro yn ymwneud â gwneud hi’n fwy cyfleus i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fel ei bod hi’n haws cyrraedd y gwaith neu’r ysgol, cyrraedd eich apwyntiad ysbyty, neu fynd allan gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Bydd y datblygiad seilwaith sy’n angenrheidiol i ddarparu ar gyfer y trenau cyflymach a gwyrddach newydd yn cynnwys trydaneiddio tua 170 km o drac, creu gorsafoedd newydd, uwchraddio’r mwyafrif o orsafoedd a signalau cysylltiedig, ac uwchraddio llinellau craidd y Cymoedd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Cwm Rhymni a Threherbert.

Mae datblygu seilwaith mor helaeth yn broses hir a chymhleth a disgwylir iddo gymryd tua phum mlynedd, ond pan fydd wedi gorffen, dylai teithwyr allu mynd o Flaenau’r Cymoedd i Gaerdydd mewn 50 munud yn unig. Bydd cysylltedd sydd wedi’i wella’n sylweddol ar draws y rhanbarth yn galluogi mwy o swyddi, mwy o fuddsoddiad a safonau byw gwell i bawb.

Ariennir y rhaglen trwy gyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, cronfeydd yr UE, a chyfraniad neilltuedig o £734 miliwn gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r rhaglen yn cael ei rheoli gan Trafnidiaeth Cymru a chontractwyr dethol.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, gweler y canlynol:

Am fap o’r Metro arfaethedig, gweler y canlynol:

Play Video
Metro Infrastructure Hub group photo

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Dogfennau allweddol

Hwb Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Skip to content