Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Gwnewch Gais

Gwnewch Gais I Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach (WIF) Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect y credwch o ddifri’ y bydd yn gwella’r economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Caiff y prosiectau’u blaenoriaethu yn ôl eu heffaith gymdeithasol ac economaidd ddichonol.  Dylai prosiect drosoli o leiaf bedair gwaith y buddsoddiad cychwynnol.

Mae yna broses asesu prosiect a threfniant Fframwaith Sicrwydd manwl wedi’i datblygu i asesu’r effaith hon.  Cynhelir y gwerthuso mewn pedwar prif gam:

  • Mae’r ymgeisydd yn cyflwyno Achos Amlinellol Strategol (SOC)i’r Bwrdd Rhaglenni, sy’n categoreiddio’r cynigiad cychwynnol ac yn cyfeirio at bob un o’r pedwar corff allweddol sydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdyddi gael barn gychwynnol o ran cydweddu â’u thema. Fe wnânt herio budd strategol, gwerth am arian, ac ymarferoldeb gwireddu’r prosiect.
  • Mae’r ymgeisydd yn paratoi Achos Busnes Amlinellol (OBC).Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn derbyn argymhellion byd-eang oddi wrth y Bwrdd Rhaglenni, ac yn y pen draw mae’n penderfynu p’un a all y prosiect symud i’r cam nesaf, a oes arno angen rhagor o waith, a oes arno angen llwybr ariannu arall, neu a yw wedi’i wrthod.
  • Mae’r ymgeisydd yn anfon Achos Busnes Llawn (FBC)at y Bwrdd Rhaglenni, sydd yn ei dro yn darparu argymhelliad ariannol penodol i Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
  • Os caiff y prosiect yn wir ei gefnogi, fe fydd yn rhaid i’r ymgeisydd gytuno i gynllun Monitro a Gwerthuso, ac fe fydd yn derbyn llythyr yn amlinellu’r amodau a ddyfarnwyd.

Cofrestrwch eich diddordeb

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais