Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ynghlych P-RC

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn rhaglen y cytunwyd arni yn 2016 rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i greu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a chreu gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

Gyda buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn, nod y rhaglen yw darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ill dwy’n cyfrannu £500 miliwn at Gronfa Fuddsoddi’r Brifddinas-Ranbarth yn ôl eu trefn, tra bydd y deg awdurdod lleol yn cyfrannu o leiaf £120 miliwn dros gyfnod 20 mlynedd y Gronfa.  Bydd £738 miliwn o’r buddsoddiad yn ariannu rhwydwaith y Metro arfaethedig ar gyfer De-ddwyrain Cymru.

Mae’r Fargen Ddinesig yn adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau gyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o weithio na welwyd erioed o’r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.

Gyda dwy ddinas (Caerdydd a Chasnewydd) wrth ei graidd, mae’r rhanbarth wedi gweld adfywiad a buddsoddiad sylweddol dros y degawdau diwethaf.  Heddiw, mae’n gyfrifol am oddeutu 50% o gyfanswm allbwn economaidd economi Cymru ac mae’n gartref i ystod o glystyrau busnes cystadleuol.

Fodd bynnag, er gwaethaf y cryfderau hyn, fe erys heriau niferus.  Mae Gwerth Ychwanegol Gros, sy’n fesur o nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir mewn ardal, yn un o’r isaf yn y Deyrnas Unedig gyfan.  Mae yna hefyd broblemau cysylltedd ledled y rhanbarth, sy’n ei gwneud hi’n anos i bobl yng nghymunedau’r Cymoedd fanteisio ar gyfleoedd economaidd.

Yn y cyd-destun hwn, mae dull trawsnewidiol partneriaid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o weithredu yn darparu cyfle  i barhau i fynd i’r afael â rhwystrau’r ardal i dwf economaidd, drwy ddatblygu arweinyddiaeth leol gryfach; gwella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefel sgiliau fwy byth; cynorthwyo pobl i waith; cyflawni cynnydd mewn adeiladu tai; a rhoi’r cymorth i fusnesau y mae arnynt ei angen i arloesi a thyfu.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon yn effeithlon, mae’r deg awdurdod lleol wedi sefydlu cyd-bwyllgor, a adwaenir gel Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Y Cabinet, sy’n cynnwys Arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n cymryd rhan, yw’r corff penderfynu terfynol ar gyfer y Fargen Ddinesig.

Cefnogir Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei waith gan nifer o gyrff cynghori:

Awdurdodau lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Sefydliadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cabinet

Awdurdod Trafnidaeth

Partneriaeth Sgiliau

Partneriaeth Twf Economaidd

Sefydliad Busnes

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais