Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ynghlych P-RC

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn rhaglen y cytunwyd arni yn 2016 rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i greu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a chreu gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

Gyda buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn, nod y rhaglen yw darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ill dwy’n cyfrannu £500 miliwn at Gronfa Fuddsoddi’r Brifddinas-Ranbarth yn ôl eu trefn, tra bydd y deg awdurdod lleol yn cyfrannu o leiaf £120 miliwn dros gyfnod 20 mlynedd y Gronfa.  Bydd £738 miliwn o’r buddsoddiad yn ariannu rhwydwaith y Metro arfaethedig ar gyfer De-ddwyrain Cymru.

Mae’r Fargen Ddinesig yn adeiladu ar gryfderau sectoraidd y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau gyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o weithio na welwyd erioed o’r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.

Gyda dwy ddinas (Caerdydd a Chasnewydd) wrth ei graidd, mae’r rhanbarth wedi gweld adfywiad a buddsoddiad sylweddol dros y degawdau diwethaf.  Heddiw, mae’n gyfrifol am oddeutu 50% o gyfanswm allbwn economaidd economi Cymru ac mae’n gartref i ystod o glystyrau busnes cystadleuol.

Fodd bynnag, er gwaethaf y cryfderau hyn, fe erys heriau niferus.  Mae Gwerth Ychwanegol Gros, sy’n fesur o nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir mewn ardal, yn un o’r isaf yn y Deyrnas Unedig gyfan.  Mae yna hefyd broblemau cysylltedd ledled y rhanbarth, sy’n ei gwneud hi’n anos i bobl yng nghymunedau’r Cymoedd fanteisio ar gyfleoedd economaidd.

Yn y cyd-destun hwn, mae dull trawsnewidiol partneriaid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o weithredu yn darparu cyfle  i barhau i fynd i’r afael â rhwystrau’r ardal i dwf economaidd, drwy ddatblygu arweinyddiaeth leol gryfach; gwella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefel sgiliau fwy byth; cynorthwyo pobl i waith; cyflawni cynnydd mewn adeiladu tai; a rhoi’r cymorth i fusnesau y mae arnynt ei angen i arloesi a thyfu.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon yn effeithlon, mae’r deg awdurdod lleol wedi sefydlu cyd-bwyllgor, a adwaenir gel Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Y Cabinet, sy’n cynnwys Arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n cymryd rhan, yw’r corff penderfynu terfynol ar gyfer y Fargen Ddinesig.

Cefnogir Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei waith gan nifer o gyrff cynghori:

Awdurdodau lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Sefydliadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Overlooking rural river scene

Cabinet

Awdurdod Trafnidaeth

Aerospace Engineering

Partneriaeth Sgiliau

Life Sciences Hub Cardiff Bay

Partneriaeth Twf Economaidd

Sefydliad Busnes

CCR Chevron

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais