Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Awdurdod Trafnidaeth

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Un o amcanion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yw cysylltu cymunedau, busnesau, swyddi, cyfleusterau a gwasanaethau yn yr ardal.  Sefydlwyd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru ac eraill, fel is-bwyllgor gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i hwyluso’r Fargen Ddinesig drwy gydgysylltu cynllunio a buddsoddi mewn trafnidiaeth ledled y rhanbarth.

Mae datblygu ac integreiddio system drafnidiaeth newydd yn chwarae rôl hanfodol gyda thrawsnewidiad economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan ei bod hi’n hanfodol ar gyfer cysylltu cymunedau, ac fe fydd yn galluogi unigolion i deithio.  Gall y system drafnidiaeth sydd wedi’i gwella yn y Brifddinas-Ranbarth hefyd ddod â chyfleoedd dichonol i ardaloedd newydd i gael rhagor o ddatblygu ac ehangu economaidd.

Mae gan Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gadeirir gan Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David, rôl allweddol yn cynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar strategaethau a argymhellir i gyflawni amcanion trafnidiaeth yn y rhanbarth.  Mae’n gweithio’n agos ag, ac yn cefnogi awdurdodau lleol mewn unrhyw gydweithrediad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth ac mae’n cyfrannu arbenigedd ynghylch trafnidiaeth pan fo angen.

Un o’r prif flaenoriaethau o ran cael gwell system drafnidiaeth yw darparu Metro De Cymru.  Mae yna £738 miliwn o gronfa’r Fargen Ddinesig wedi’i neilltuo o flaen llaw ar gyfer y prosiect, fydd yn cael ei rannu rhwng rhaglen Trydaneiddio Leiniau’r Cymoedd a chynllun ehangach Metro De Cymru.  Bydd yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru yn cynnal y prif gyfrifoldebau am y ddau.  I gael mwy o wybodaeth am Fetro De-ddwyrain Cymru, ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Aelodau Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw:

Y Cynghorydd Richard Young

Bridgend

Y Cynghorydd Sean Morgan

Caerphilly

Y Cynghorydd Caro Wild

Cardiff

Y Cynghorydd David Hughes

Merthyr Tydfil

Y Cynghorydd Bryan Jones

Monmouthshire

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Newport

Y Cynghorydd Fiona Cross

Torfaen

Y Cynghorydd Geoffrey Cox

Vale of Glamorgan

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais