Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Partneriaeth Sgiliau

Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn tynnu ynghyd ystod eang o randdeiliaid, yn cynnwys busnesau; cyrff diwydiant; sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach; darparwyr hyfforddiant; ysgolion; awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.  Einod yw datblygu potensial cymdeithasol ac economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gynorthwyo pobl a busnesau i gyflawni rhanbarth llewyrchus sy’n perfformio’n dda ac sy’n ysgogi mewnfuddsoddi.

Mae datblygu’r sgiliau cywir yn sylfaenol i gynyddu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, ac mae Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau, wedi’i arwain gan anghenion diwydiant a’i oleuo gan ddealltwriaeth lawn o’r dirwedd economaidd sy’n newid.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sefydlu Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau ac mae wedi gwella’i sylfaen dystiolaeth drwy ymchwil, ac mae wedi cynyddu cysylltiad cyflogwyr a rhanddeiliaid. Mae wedi sefydlu grwpiau clwstwr mewn sectorau, gyda phob un yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn cysylltu â chynrychiolwyr ledled addysg.

Mae’r grwpiau clwstwr hyn wedi tanlinellu cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau sy’n effeithio ar eu sectorau, a arweiniodd ym mis Medi2017 at lansio cynllun wyth pwynt, yn nodi blaenoriaethau cyflogaeth a sgiliau dros gyfnodau byrdymor, tymor canolig a hirdymor.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • darparu cymorth gyda chyflogaeth a sgiliau ar gyfer diwydiant a seilwaith;
  • cynorthwyo diwydiant i fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau a phrinderau sgiliau;
  • datblygu sgiliau lefel uwch i ddiogelu dyfodol y gweithlu;
  • cynyddu nifer prentisiaethau;
  • gwella’r ffordd y mae diwydiant yn ymgysylltu ag addysg;
  • gwella data cyrchfannau i gael gwell deilliannau i ddysgwyr;
  • datblygu cynllun cyflogadwyedd rhanbarthol; a
  • datblygu cynllunio olyniaeth ar gyfer rhaglenni a ariannir gan yr UE ar ôl Brexit.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Adroddiad Blynyddol i Lywodraeth Cymru

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais