Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Partneriaeth Twf Economaidd

Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i ymrwymo i sicrhau bod y Fargen Ddinesig ac ymyriadau eraill yn cael effaith sylweddol ar dwf economaidd ac yn cynyddu cyflogaeth.  Sefydlwyd Partneriaeth Twf Economaidd (EGP) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gefnogi’r amcanion hyn.

Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn cynnwys cynrychiolwyr o fusnesau, addysg uwch, mentrau cymdeithasol, cyflogaeth a llywodraeth leol, ac mae’n gyfrifol am adolygu strategaeth economaidd y rhanbarth, am wneud argymhellion ynglŷn â sut y caiff y Fargen Ddinesig ei gweithredu, ac am gynghori ar benderfyniadau buddsoddi drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.  Mae’r Bartneriaeth yn cynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, ac mae yna ddyletswydd ffurfiol ar y Cabinet i ystyried y cyngor a roddir.

Gan ei bod hi’n hanfodol bod pob argymhelliad ynglŷn â’r strategaeth economaidd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn briodol ac yn ariannol gadarn, mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn gweithio’n agos â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gwneud argymhellion ar faterion yn ymwneud â thwf economaidd, gan wneud defnydd o’u cynrychiolaeth eang o fusnesau’r sector preifat yn y rhanbarth.

Amlinellir rolau a chyfrifoldebau llawn y Bartneriaeth Twf Economaidd isod:

  • Adolygu a bwrw sylw ar Weledigaeth a Strategaeth Economaidd Ranbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Darparu adolygiad a her i benderfyniadau Cronfa Buddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig;
  • Darparu rôl eiriolaeth, hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel lleoliad o’r radd flaenaf i fuddsoddwyr ac ymwelwyr, a gweithio â phartneriaid i gynyddu gwerth ac ansawdd mewnfuddsoddi;
  • Hyrwyddo derbyn ffynonellau cyllido allanol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Darparu cyngor ar ymyriadau arfaethedig oddi wrth randdeiliaid eraill, yn cynnwys Llywodraeth Cymru;
  • Cynorthwyo â chydgysylltu gweithgareddau dinas-ranbarthau a chysoni amcanion cyffredinol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel rhyngwyneb â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel ymgynghorai a enwir ar gyfer Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel rhyngwyneb â bargeinion dinesig a phartneriaethau twf economaidd rhanbarthol eraill yn y Deyrnas Unedig, gan weithio â’r dinasoedd eraill hyn i rannu profiadau, arbenigedd ac adnoddau;
  • Gweithredu fel canolbwynt ar gyfer casglu a rhannu gwybodaeth a deallusrwydd economaidd yn y rhanbarth a chydgysylltu anghenion ymchwil Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Nid yw’r Bartneriaeth Twf Economaidd ei hun yn cynhyrchu ymchwil, ond mae’n cydgysylltu, yn casglu ac yn defnyddio ymchwil gyda chefnogaeth sector prifysgolion y rhanbarth.

Sefydlwyd aelodaeth a chylch gorchwyl y Bartneriaeth Twf Economaidd gan ddefnyddio’r arferion rhyngwladol gorau, megis Fforymau Twf Denmarc, yn ogystal â model y bartneriaeth menter leol yn Lloegr, a’r Bwrdd Arweinyddiaeth Economaidd a sefydlwyd yn Glasgow.

Aelodau’r Bartneriaeth Twf Economaidd yw:

Frank Holmes

Partner Sylfaenydd, Gambit Corporate Finance LLP

Andrew Probert

Cyn-gyfarwyddwr Cyllid a TG Admiral Group plc

Andrew Cooksley

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ACT Ltd

Kevin Gardiner

Strategwr Buddsoddiadau Byd-Eang, Rothschild Wealth Management

Nathan Bowles

Sylfaenydd, Smart Solutions a Veezu Holdings Limited

David Notley

PSG, Impact Innovation & Growth Services

Chris Sutton

Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Jones Lang LeSalle

Yr Athro Julie Lydon OBE

Is-ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol De Cymru

Judith Evans

Pennaeth, Coleg Cymoedd
Martin Mansfield

Martin Mansfield

TUC

Cerys Furlong

Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais