Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Partneriaeth Twf Economaidd

Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i ymrwymo i sicrhau bod y Fargen Ddinesig ac ymyriadau eraill yn cael effaith sylweddol ar dwf economaidd ac yn cynyddu cyflogaeth.  Sefydlwyd Partneriaeth Twf Economaidd (EGP) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gefnogi’r amcanion hyn.

Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn cynnwys cynrychiolwyr o fusnesau, addysg uwch, mentrau cymdeithasol, cyflogaeth a llywodraeth leol, ac mae’n gyfrifol am adolygu strategaeth economaidd y rhanbarth, am wneud argymhellion ynglŷn â sut y caiff y Fargen Ddinesig ei gweithredu, ac am gynghori ar benderfyniadau buddsoddi drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.  Mae’r Bartneriaeth yn cynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, ac mae yna ddyletswydd ffurfiol ar y Cabinet i ystyried y cyngor a roddir.

Gan ei bod hi’n hanfodol bod pob argymhelliad ynglŷn â’r strategaeth economaidd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn briodol ac yn ariannol gadarn, mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn gweithio’n agos â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gwneud argymhellion ar faterion yn ymwneud â thwf economaidd, gan wneud defnydd o’u cynrychiolaeth eang o fusnesau’r sector preifat yn y rhanbarth.

Amlinellir rolau a chyfrifoldebau llawn y Bartneriaeth Twf Economaidd isod:

  • Adolygu a bwrw sylw ar Weledigaeth a Strategaeth Economaidd Ranbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Darparu adolygiad a her i benderfyniadau Cronfa Buddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig;
  • Darparu rôl eiriolaeth, hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel lleoliad o’r radd flaenaf i fuddsoddwyr ac ymwelwyr, a gweithio â phartneriaid i gynyddu gwerth ac ansawdd mewnfuddsoddi;
  • Hyrwyddo derbyn ffynonellau cyllido allanol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Darparu cyngor ar ymyriadau arfaethedig oddi wrth randdeiliaid eraill, yn cynnwys Llywodraeth Cymru;
  • Cynorthwyo â chydgysylltu gweithgareddau dinas-ranbarthau a chysoni amcanion cyffredinol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel rhyngwyneb â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel ymgynghorai a enwir ar gyfer Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithredu fel rhyngwyneb â bargeinion dinesig a phartneriaethau twf economaidd rhanbarthol eraill yn y Deyrnas Unedig, gan weithio â’r dinasoedd eraill hyn i rannu profiadau, arbenigedd ac adnoddau;
  • Gweithredu fel canolbwynt ar gyfer casglu a rhannu gwybodaeth a deallusrwydd economaidd yn y rhanbarth a chydgysylltu anghenion ymchwil Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Nid yw’r Bartneriaeth Twf Economaidd ei hun yn cynhyrchu ymchwil, ond mae’n cydgysylltu, yn casglu ac yn defnyddio ymchwil gyda chefnogaeth sector prifysgolion y rhanbarth.

Sefydlwyd aelodaeth a chylch gorchwyl y Bartneriaeth Twf Economaidd gan ddefnyddio’r arferion rhyngwladol gorau, megis Fforymau Twf Denmarc, yn ogystal â model y bartneriaeth menter leol yn Lloegr, a’r Bwrdd Arweinyddiaeth Economaidd a sefydlwyd yn Glasgow.

Aelodau’r Bartneriaeth Twf Economaidd yw:

Frank Holmes

Partner Sylfaenydd, Gambit Corporate Finance LLP

Andrew Probert

Cyn-gyfarwyddwr Cyllid a TG Admiral Group plc

Andrew Cooksley

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ACT Ltd

Kevin Gardiner

Strategwr Buddsoddiadau Byd-Eang, Rothschild Wealth Management

Nathan Bowles

Sylfaenydd, Smart Solutions a Veezu Holdings Limited

David Notley

PSG, Impact Innovation & Growth Services

Chris Sutton

Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Jones Lang LeSalle

Martin Mansfield

TUC

Cerys Furlong

Prif Weithredwr, Chwarae Teg
Kim Graham

Kim Graham

Prifysgol Caerdydd
Simon Pirotte

Simon Pirotte

Coleg Penybont

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais