Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Sefydliad Busnes

Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i ymrwymo i wella cydgysylltu trefniadau busnesau lleol a chenedlaethol.  Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i roi sylw i rwystrau a ganfuwyd i dwf, i gefnogi blaenoriaethau gofodol a sectoraidd, ac i dargedu cyfleoedd datblygol ar gyfer cymell perfformiad economaidd.

At y diben hwn, mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio’n agos â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae’r olaf yn gyfrifol am ynganu anghenion rhanbarthol busnesau, gan nodi blaenoriaethau rhanbarthol i gael gwasanaethau cymorth i fusnesau sy’n bodoli, a chynllunio rhaglenni cymorth i fusnesau yn y dyfodol.  Mae cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

  • Ymgysylltu â, a dylanwadu ar bolisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau, megis sgiliau, seilwaith trafnidiaeth, cymorth i fusnesau ac ymgysylltu â’r gymuned fusnes leol;
  • Rhannu gwybodaeth ac arferion gorau, cyfnewid â chymheiriaid a phobl flaenllaw yn y cymunedau busnes ac academaidd, meithrin mentrau arloesi rhanbarthol a chydweithredu;
  • Cynnig cyfleoedd i rwydweithio a’r gallu i feithrin cadwyni cyflenwi lleol;
  • Craffu ar, a gwerthuso’r cynllun a’r strategaeth, yn ogystal ag agweddau o gyflawni, o Bartneriaeth Twf Economaidd (EGP) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a darparu cyngor a mewnbwn i’r Bartneriaeth Twf Economaiddar ystod o faterion sy’n wynebu’r rhanbarth;
  • Drwy’r Bartneriaeth Twf Economaidd, cynnal cysylltiad gweithredol â rhaglenni Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yn cynnwys cymorth i fusnesau, trafnidiaeth a seilwaith;
  • Pan fo angen, comisiynu ymchwil a rhannu â phartneriaid, ar dueddiadau yn y farchnad a chyfleoedd masnachol sy’n ategu hanfodion llewyrch, swyddi a thwf;
  • Eiriol dros fuddsoddi rhagweithiol yn y rhanbarth a bod yn gallu defnyddio brand, deunyddiau cynorthwyo marchnata a negeseuon allweddolPrifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Gweithio â’r Bartneriaeth Twf Economaiddar ddigwyddiadau allanol a hyrwyddo Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn y Deyrnas Unedig a thramor;
  • Cyfyngu ar ei weithgareddau marchnata a chyfathrebu i weithgareddau Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdyddei hun, ond cefnogi’n wirioneddol gynllun marchnata ehangach y Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Bod yn weledol, yn rhydd a chael anogaeth i gyfathrebu ar faterion sy’n effeithio ar ei aelodau, gan ddarparu’r hyder i’w aelodau ei fod yn gweithredu ar eu rhan.

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdyddhefyd yn gweithio mewn cydweithrediad â’r Uned Gyflawni Integredig, er mwyn sicrhau bod unrhyw ddarpariaeth o gymorth i fusnesau newydd yn cydategu mentrau cenedlaethol presennol ac yn osgoi dyblygu.

Mae aelodau Bwrdd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn aelodau gweithredol o’r gymuned fusnes, y mae’u gweithgareddau dyddiol yn golygu eu bod yn dod i gysylltiad â materion masnachol diffuant a thueddiadau’r farchnad.  Maent naill ai’n cael eu hethol i wasanaethu’r cyrff y maent yn eu cynrychioli (Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Ffederasiwn Busnesau Bach, a Siambr Fasnach De Cymru) neu wedi’u penodi yn erbyn set allweddol o sgiliau.

Rôl y Bwrdd fydd cymell busnes Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, nodi meysydd ymyrraeth allweddol, cefnogi Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdyddwrth gyflawni’i gynllun strategol, darparu cyngor cynhwysfawr, a herio a chraffu.  Gall y Bwrdd hefyd ddirprwyo gweithgareddau i grwpiau gorchwyl a gorffen diffuant, fel sy’n briodol.  Byddai’r grwpiau hyn yn gweithio mewn modd colegol, gan ddod â phobl i mewn a chanddynt y sgiliau priodol i roi sylw i faterion fel maent yn codi.

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn wastad yn chwilio am arweinwyr busnes llwyddiannus, Prif Swyddogion Gweithredol, cyfarwyddwyr neu entrepreneuriaid llwyddiannus o sectorau sydd â’r potensial i wthio neu i gynorthwyo’r gwthio am dwf economaidd yn y rhanbarth.

Aelodau'r Cyngor Busnes yw:

Oliver Lancaster

Rheolwr Dyfodol Ynni yn Wales & West Utilities yn eu swyddfa yng Nghasnewydd

Karen Thomas

HPennaeth Corfforaeth De Cymru Barclays

Justin Moore

Cyfarwyddwr yn Bouygues Construction

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais