Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cardiff Capital Region Business Council invites applications from visionary business leaders to direct and shape the future

05.02.2021 // Business Council

The Cardiff Capital Region is looking for visionary business leaders to become members of the CCR Business Council – bringing the acumen, energy and passion to direct, inform and shape the future of business in South East Wales.

Established three years ago, the Business Council plays a key role in working with the CCR Cabinet, the CCR Economic Growth Partnership, the Skills Partnership and other high-profile organisations to ensure that the voice of business is clearly heard, playing an integral role in contributing to the growth and prosperity of the Cardiff Capital Region.

Now more than ever, with Wales and the world facing unparalleled pressures in deeply uncertain times, it’s imperative that we fully engage all businesses to meet the challenges and grasp the opportunities found across the region – and the Business Council, under the new leadership of Nigel Griffifths, is embarking on the next stage of the journey to achieve exactly that.

These roles provide the opportunity to influence decisions and make a tangible difference at a key moment in the history of the region. It’s a call to action for leaders who think and do – bringing the gravitas and drive to take forward, enhance and promote regional business engagement, contributing informed ideas and facilitating meaningful contributions from businesses across the region.

If you’re a successful business leader – CEO, Director or Entrepreneur – with knowledge of or an active interest in the region’s Priority Sectors (Medtech/ Life Sciences, Fintech, Cyber, Energy, Environment, Compound Semiconductors, Creative Industries), this is the platform and the place to roll up your sleeves and get things done.

Interested? Find out more about the role of the Business Council by downloading our Terms of Reference HERE

To apply, please fill out the Expressions of Interest form available to download HERE

Please note that the deadline for Expressions of Interest is midnight Friday February 19th 2020.

Our aim is to ensure The CCR Business Council membership reflects the diversity of the Capital Region, and as such would particularly welcome new and diverse voices with a passion for the region.

The Board must also reflect the different business communities and geographic areas across the Capital Region – and we will seek to appoint business representatives from a blend of business types and sizes.

                           

 

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth arweinwyr busnes a chanddynt weledigaeth i gyfeirio a llunio’r dyfodol.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am arweinwyr busnes a chanddynt weledigaeth i ddod yn aelodau o Gyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan ddod â’r craffter, yr egni a’r angerdd i gyfeirio, hysbysu a llunio dyfodol busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru.

Ac yntau wedi’i sefydlu dair blynedd yn ôl, mae gan y Cyngor Busnes rôl allweddol mewn gweithio â Chabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y Bartneriaeth Sgiliau a sefydliadau eraill o amlygrwydd er mwyn sicrhau bod llais busnesau’n cael ei glywed yn eglur, gan chwarae rôl annatod mewn cyfrannu at dwf a llewyrch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Yn awr yn fwy nag erioed, gyda Chymru a’r byd yn wynebu pwysau digyffelyb mewn cyfnod hynod ansicr, mae’n hollbwysig ein bod yn ymgysylltu’n llawn â phob busnes i oresgyn yr heriau ac i fachu ar y cyfleoedd a ganfyddir ledled y rhanbarth – ac mae’r Cyngor Busnes, o dan arweinyddiaeth newydd Nigel Griffifths, yn dechrau ar gam nesaf y daith i gyflawni union hynny.

Mae’r rolau hyn yn darparu’r cyfle i ddylanwadu ar benderfyniadau ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar adeg allweddol yn hanes y rhanbarth.  Mae’n alwad ar arweinwyr sy’n meddwl ac yn gwneud i weithredu – gan ddod â’r urddas a’r egni i ddatblygu, gwella a hyrwyddo’r gwaith o ymgysylltu â busnesau yn y rhanbarth, gan gyfrannu syniadau a seilir ar wybodaeth a hwyluso cyfraniadau ystyrlon gan fusnesau ledled y rhanbarth.

Os ydych yn arweinydd busnes llwyddiannus – yn Brif Swyddog Gweithredol, yn Gyfarwyddwyr neu’n Entrepreneur – gyda gwybodaeth am, neu ddiddordeb gweithredol yn Sectorau Blaenoriaethol y rhanbarth (Technoleg Feddygol / Gwyddorau Bywyd / Technoleg Ariannol / Seiber / Ynni, yr Amgylchedd, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Diwydiannau Creadigol), dyma’r llwyfan a’r lle i dorchi’ch llewys a chyflawni pethau.

A oes diddordeb?  Canfyddwch fwy o wybodaeth am rôl y Cyngor Busnes drwy lawrlwytho’n Cylch Gorchwyl YMA

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen Datganiadau o Ddiddordeb sydd ar gael i’w lawrlwytho YMA

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai’r dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb yw hanner nos, dydd Gwener, y 19eg o Chwefror, 2020.

Ein nod yw sicrhau bod aelodaeth Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adlewyrchu amrywiaeth y Brifddinas-Ranbarth, ac o’r herwydd, fe fyddem yn croesawu’n neilltuol leisiau newydd ac amrywiol sydd ag angerdd dros y rhanbarth.

Mae’n rhaid i’r Bwrdd hefyd adlewyrchu’r gwahanol gymunedau busnes ac ardaloedd daearyddol ledled y Brifddinas-Ranbarth – ac fe geisiwn benodi cynrychiolwyr busnes o gymysgedd o fathau a meintiau o fusnesau. 

CCR Chevron

Upcoming eventsView all events

Regional Cabinet Meeting

Location: Digital Meeting
Time: 9:30am - 11:30am

Regional Cabinet AGM

Location: Digital Meeting
Time: 9:30am - 9:45am

Apply

The CCR City Deal Wider Investment Fund is now open for applications. If you have a project with the potential to make a real positive impact on the regional economy, we want to hear from you.

How to Apply