Egni Newydd i'n Rhanbarth, Ailsiapio ein Dyfodol

Cysylltiedig.

Buddsoddi mewn seilwaith digidol a ffisegol sydd ar flaen y gad.

Cystadleuol.

Galluogi busnesau o fewn ein sectorau blaenoriaeth i gyflawni twf a arweinir gan arloesedd.

Gwydn.

Sicrhau bod twf yn gynhwysol a bod ffyniant yn cael ei rannu ledled y rhanbarth.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn trawsnewid yr economi, y dirwedd fusnes a’r potensial ar gyfer llewyrch cynhwysol ledled De-ddwyrain Cymru.

Rydym yn gwneud gwir wahaniaeth drwy:

Rydym yn bartneriaeth o 10 o Gynghorau, ac rydym wedi bod yn cydweithio’n llwyddiannus i wella bywydau’r 1.5 miliwn o breswylwyr yn ein rhanbarth er 2017.

Ym mis Ebrill 2024 daethom yn Gyd-bwyllgor Corfforaethol, gyda chyfrifoldebau newydd dros drafnidiaeth a thai, gan ddarparu’r cyfle i wneud mwy i ddod â budd i’n rhanbarth.

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Ynghylch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Llywodraethu

Skip to content