Egni Newydd i'n Rhanbarth, Ailsiapio ein Dyfodol

Cysylltiedig.

Buddsoddi mewn seilwaith digidol a ffisegol sydd ar flaen y gad.

Cystadleuol.

Galluogi busnesau o fewn ein sectorau blaenoriaeth i gyflawni twf a arweinir gan arloesedd.

Gwydn.

Sicrhau bod twf yn gynhwysol a bod ffyniant yn cael ei rannu ledled y rhanbarth.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn trawsnewid yr economi, y dirwedd fusnes a’r potensial ar gyfer ffyniant cynhwysol ar draws rhanbarth mwyaf poblog Cymru. Mae’r Fargen Ddinesig wrth wraidd ein gwaith, sef rhaglen gydweithredol sydd wedi ymrwymo i fod yn gatalydd ar gyfer twf rhanbarthol a llwyddiant cynaliadwy, trwy fuddsoddiadau craff, uwchsgilio uchelgeisiol a chysylltedd ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Rydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol trwy wneud y canlynol:

Cardiff Capital Region

Prosiectau Cyfredol a Gymeradwywyd

(Y Gronfa Fuddsoddi Ehangach)

Ein Heffaith

£198m

Cyllid wedi’i ymrwymo i brosiectau a gymeradwywyd

stats-chevron

£2.5b

Trosoledd y sector preifat

stats-chevron

6.9k

Swyddi ychwanegol disgwyliedig a gynhyrchir

stats-chevron

£150m

Gwerth uniongyrchol prosiectau sydd yn yr arfaeth

stats-chevron

Ffigyrau diweddaraf ar 31/05/2021. Mae’r niferoedd yn ymwneud â phrosiectau cyfredol a gymeradwywyd ar gyfer y Gronfa Fuddsoddi Ehangach yn unig ac nid ydynt yn cynnwys y Metro.

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Digwyddiadau ar y gweill

Ynghylch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd