Dogfennau allweddol

Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle

Cynllun Busnes y Fargen Ddinesig 2020-21

Cynllun Busnes Blynyddol 2020-21.

Cynllun Busnes Strategol Cronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

2019 – Cynllun busnes strategol pum mlynedd y Fargen Ddinesig yn amlinellu gweledigaeth, strategaeth, canlyniadau dymunol, ac amcanion trosfwaol y Gronfa Fuddsoddi Ehangach.

Cynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Wedi’i ddatblygu gan y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol i esbonio’r gofynion economaidd ar gyfer y rhanbarth.

Datganiad Cyfrifon Archwiliedig Terfynol 2019-20 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Datganiad o gyfrifon archwiliedig Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.

Cynllun Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Gweledigaeth, strategaeth a chynllun 2019-22 ar gyfer cyflogaeth a sgiliau a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019-20 Cyd-bwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Bargen Ddinesig Cyd-bwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer 2019-20.