Dogfennau allweddol

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle Atodiad 1: Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle

Mae ein Prosbectws Buddsoddi yn amlinellu rhaglen radical a thrawsnewidiol gwerth £ 4.2bn o gynigion seilwaith sy’n galluogi sector ac sydd wedi’u cynllunio i arfogi economi a chymdeithas De Ddwyrain Cymru â’r adnoddau, yr offer a’r strwythur ar gyfer y degawdau o her a chyfle sydd o’n blaenau.

Datganiad Cyfrifion a Archwiliwyd 2020/21

Cynllun Busnes y Fargen Ddinesig 2020-21

Cynllun Busnes Blynyddol 2020-21.

Cynllun Busnes Strategol Cronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

2019 – Cynllun busnes strategol pum mlynedd y Fargen Ddinesig yn amlinellu gweledigaeth, strategaeth, canlyniadau dymunol, ac amcanion trosfwaol y Gronfa Fuddsoddi Ehangach.

Cynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Wedi’i ddatblygu gan y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol i esbonio’r gofynion economaidd ar gyfer y rhanbarth.

Datganiad Cyfrifon Archwiliedig Terfynol 2019-20 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Datganiad o gyfrifon archwiliedig Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.

Cynllun Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Gweledigaeth, strategaeth a chynllun 2019-22 ar gyfer cyflogaeth a sgiliau a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.